VMVT veiksmų ir sprendimų apskundimo tvarka

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau - VMVT) savo kompetencijos ribose magrinėja asmenų prašymus, skundus (pranešimus). Šią veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (toliau - VAĮ). Asmuo, nesutinkantis su VMVT atsakymu į jo prašymą, skundą (pranešimą) arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo, skundo (pranešimo) nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę apskųsti VMVT veiksmus savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai (per 1 mėn.) arba administraciniam teismui (per 1 mėn.) įstatymų nustatyta tvarka (VAĮ 36 str.).


VMVT atlieka valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę ir gali priimti nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose. Asmuo nesutinkantis su VMVT priimtu nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje turi teisę tokį nutarimą per 20 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos apskųsti apylinkės teismui Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustyta tvarka.


VMVT, atlikdama valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę, taiko poveikio priemones, kurios įforminamos sprendimais. Sprendimuose nurodoma jų apskundimo tvarka. Bendroji taisyklė (jei specialūs teisės aktai nenustato kitokios apskundimo tvarkos): asmuo, nesutinkantis su VMVT priimtu sprendimu, gali jį apskųsti per 1 mėn. nuo jo paskelbimo arba įteikimo jam dienos apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Atnaujinta:
2015-11-22
Atgal