Nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019  m. balandžio 30 d.  nutarimo Nr. 445
redakcija)

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – tarnyba) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga. Tarnyba dalyvauja formuojant valstybės politiką maisto ir pašarų saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, maisto, šalutinių gyvūninių produktų, pašarų, pašarų priedų, veterinarinių vaistų ir veterinarinių priemonių tvarkymo, gyvūnų sveikatos ir gerovės, bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų, ūkinių gyvūnų veislininkystės, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityse ir šią politiką įgyvendina.
2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos maisto įstatymu, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymu, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymu, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais (toliau – Nuostatai) ir kitais teisės aktais.
3. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų.
4. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, taip pat antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.
5. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri atlieka šias funkcijas:
5.1. prižiūri  tarnybos veiklą;
5.2. tvirtina ir keičia Nuostatus ir administracijos struktūrą;
5.3. priima sprendimą dėl tarnybos buveinės pakeitimo;
5.4. sprendžia įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
6. Tarnybos vieši pranešimai ir kita informacija skelbiami tarnybos interneto svetainėje (https://vmvt.lt/). Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
7. Nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

II SKYRIUS
TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

8. Tarnyba, siekdama saugoti vartotojų interesus ir ginti pažeistas jų teises maisto ir su juo susijusių paslaugų teikimo srityse:
8.1. tiria vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų skundus dėl maisto, neatitinkančio saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų, nesaugių maisto tvarkymo paslaugų teikimo;
8.2. analizuoja vartotojų skundus, atlieka jų stebėseną;
8.3. informuoja vartotojus, kitus fizinius bei juridinius asmenis ir kitas organizacijas tarnybos kompetencijos klausimais;
8.4. pagal kompetenciją kontroliuoja teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių gynimą, reikalavimų laikymąsi;
8.5. konsultuoja savo kompetencijos klausimais ūkio subjektus, kurių veiklos priežiūra ar kontrolė priskirta tarnybos kompetencijai, teikia metodinę pagalbą dėl tinkamo teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų laikymosi.
9. Tarnyba, siekdama užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos rinkai tiekiamas maistas būtų saugus, tinkamai paženklintas ir atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų įteisintus saugos, kokybės, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus visuose maisto tvarkymo etapuose, eksportuojamas maistas atitiktų Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir importuojančios valstybės reikalavimus, ir skatinti Lietuvos ir užsienio vartotojų pasitikėjimą Lietuvoje pagamintu maistu:
9.1. pagal kompetenciją nustato:
9.1.1. maisto saugos, kokybės, tvarkymo ir pateikimo rinkai higienos ir kontrolės reikalavimus;
9.1.2. specialius rizikos veiksnių analizės ir valdymo sistemos diegimo maisto tvarkymo vietose privalomuosius reikalavimus;
9.1.3. gyvūninio maisto žymėjimo sveikumo ženklu, atitinkančiu tokiam ženklui nustatytus kriterijus, ir veterinarinio sertifikavimo privalomuosius reikalavimus;
9.1.4. valstybinės maisto, medžiagų ir gaminių, kurie liečiasi su maistu, geriamojo vandens kontrolės atlikimo tvarką;
9.1.5. maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo tvarką;
9.1.6. leidimų išdavimo maisto tvarkymo subjektų laboratorijoms, atliekančioms maisto žaliavų, produktų tyrimus, išskyrus laboratorijas, akredituotas šiems tyrimams teisės aktų nustatyta tvarka, tvarką;
9.1.7. leidimų išdavimo geriamojo vandens tiekėjų laboratorijoms, atliekančioms geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus, išskyrus laboratorijas, akredituotas šiems tyrimams teisės aktų nustatyta tvarka, tvarką;
9.1.8. Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamo natūralaus mineralinio vandens pripažinimo ir natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje pažymėjimų išdavimo tvarką;
9.1.9. maisto papildų ir specialios paskirties maisto produktų notifikavimo tvarką;
9.2. kontroliuoja:
9.2.1. pagal kompetenciją – negyvūninio maisto, gyvūninių produktų ir medžiagų, gaminių, kurie liečiasi su maistu, importo, eksporto ir tranzito reikalavimų laikymąsi;
9.2.2. vidaus rinkai ir eksportui skirto maisto atitiktį saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitiems privalomiesiems reikalavimams, nustatytosios privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo tvarkos laikymąsi;
9.2.3. pagal kompetenciją – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir krašto apsaugos sistemos institucijų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jų teritorijose esančių maisto tvarkymo subjektų atitiktį maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimams;
9.2.4. maisto tvarkymo subjektų, iš jų muitinės sandėlių, importo ir eksporto terminalų (laikinojo saugojimo sandėlių), higienos ir veterinarijos reikalavimų laikymąsi, tvarkymo procesus, subjektų savikontrolės sistemų funkcionavimą;
9.2.5. higienos reikalavimų, nustatytų asmenims, kurie, eidami pareigas, tiesiogiai ar netiesiogiai liečia maistą, laikymąsi;
9.2.6. gaminių, kurie liečiasi su maistu, naudojimą, maistui tvarkyti, patalpoms ir įrenginiams valyti ir taisyti naudojamas priemones, medžiagas ir įrenginius;
9.2.7. maistui netinkamų produktų naudojimą, nesaugių negyvūninių ir gyvūninių produktų perdirbimą ar sunaikinimą;
9.2.8. pagal kompetenciją – alkoholio produktų atitiktį teisės aktų ir deklaruojamų norminių dokumentų reikalavimams;
9.2.9. pagal kompetenciją – alkoholio produktų gamybos, realizavimo, laikymo (saugojimo), vežimo, įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją reikalavimų laikymąsi;
9.2.10. šviežių vaisių ir daržovių, parduodamų pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, atitiktį privalomiesiems kokybės reikalavimams;
9.3. vykdo:
9.3.1. maisto tvarkymo saugos rizikos analizę ir prevencijos priemones;
9.3.2. maisto laboratorinius tyrimus, mokslinį rizikos, susijusios su maistu, vertinimą;
9.3.3. gyvūninio maisto tvarkymo subjektų valstybinę veterinarinę priežiūrą;
9.3.4. pagal kompetenciją – maisto taršos stebėsenos programas;
9.3.5. maisto tvarkymo subjektų savikontrolės sistemos kontrolę;
9.3.6. skubių veiksmų procedūras, nustačius ar gavus informaciją apie nesaugų maistą;
9.3.7. registruotų žemės ūkio ir maisto produktų, kaip garantuotų tradicinių gaminių, kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų atitikties specifikacijoms kontrolę;
9.3.8. pagal kompetenciją – gyvūninių produktų tvarkymo objektų projektavimo, statybos ir rekonstravimo, žemės kasybos veterinarinį vertinimą;
9.3.9. pagal kompetenciją – Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnyje nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą;
9.3.10. su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamybos, perdirbimo, tiekimo rinkai ir importo reikalavimų valstybinę kontrolę;
9.4. išduoda maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo pažymėjimus, veterinarijos sertifikatus;
9.5. tvirtina arba registruoja maisto tvarkymo subjektus;
9.6. informuoja nustatytąja tvarka:
9.6.1. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą – apie uždraustą tiekti rinkai nesaugų Lietuvos Respublikoje pagamintą ar kitų valstybių tiekiamą maistą, taip pat produktų saugos kontrolės duomenų analizę;
9.6.2. Europos Komisiją – apie tiesioginį arba netiesioginį maisto keliamą pavojų žmonių sveikatai;
9.6.3. visuomenę – apie uždraustą tiekti rinkai arba pašalintą iš rinkos nesaugų Lietuvos Respublikoje pagamintą arba iš kitų valstybių įvežtą maistą;
9.7. nustatytąja tvarka keičiasi su Sveikatos apsaugos ministerija informacija apie maisto saugą ir žmonių užkrečiamųjų ligų atsiradimą dėl nesaugaus maisto vartojimo;
9.8. analizuoja maisto atitikties saugos, kokybės, ženklinimo ir kitiems privalomiesiems reikalavimams kontrolės duomenis;
9.9. suteikia laboratorijoms įgaliojimus atlikti valstybinei maisto kontrolei atrinktų mėginių tyrimus pagal akreditacijos sritį;
9.10. atlieka maisto žaliavų ir maisto laboratorinius tyrimus, užterštumo kenksmingosiomis medžiagomis, įskaitant pesticidus ir kitus teršalus, stebėseną;
9.11. ūkio subjektų prašymu išduoda leidimus maisto tvarkymo subjektų laboratorijoms, atliekančioms maisto žaliavų, produktų tyrimus, išskyrus laboratorijas, akredituotas šiems tyrimams teisės aktų nustatyta tvarka;
9.12. išduoda leidimus geriamojo vandens tiekėjų laboratorijoms, atliekančioms geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus, išskyrus laboratorijas, akredituotas šiems tyrimams teisės aktų nustatyta tvarka;
9.13. pripažįsta Lietuvos Respublikos rinkai teikiamą natūralų mineralinį vandenį ir išduoda natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje pažymėjimus;
9.14. notifikuoja maisto papildus ir specialios paskirties maisto produktus;
9.15. derina vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščius.
10. Tarnyba, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi gyvūnų gerovės reikalavimų, Lietuvos Respublikos teritorija būtų apsaugota nuo gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų, o eksportuojami gyvūnai atitiktų Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir importuojančios valstybės reikalavimus:
10.1. organizuoja gyvūnų apsaugą nuo užkrečiamųjų ligų, o joms atsiradus – tokių ligų židinių likvidavimą;
10.2. pagal kompetenciją nustato:
10.2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos apsaugos nuo gyvūnų užkrečiamųjų ligų, šių ligų prevencijos ir jų židinių likvidavimo privalomuosius reikalavimus;
10.2.2. gyvūnų gerovės apsaugos privalomuosius reikalavimus;
10.2.3. gyvūnų sveikatos būklės įvertinimo ir valstybinės kontrolės reikalavimus;
10.2.4. veterinarijos praktikos licencijos turėtojų kvalifikacijos tobulinimo tvarką;
10.2.5. prekybos gyvūnais privalomuosius reikalavimus;
10.3. kontroliuoja:
10.3.1. gyvūnų gerovės apsaugos privalomųjų reikalavimų laikymąsi;
10.3.2. gyvūnų sveikatos būklę ir privalomųjų reikalavimų laikymąsi;
10.3.3. gyvūnų importo, eksporto ir tranzito reikalavimų laikymąsi;
10.3.4. pagal kompetenciją – ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimą ir jose laikomų ūkinių gyvūnų apskaitą ir ženklinimą;
10.3.5. šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą;
10.4. vykdo:
10.4.1. gyvūnų užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir valstybinę kontrolę;
10.4.2. gyvūnų užkrečiamųjų ligų laboratorinius tyrimus, gyvūnų susirgimų įvairiomis ligomis diagnostinius tyrimus, analizę;
10.4.3. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis – apsaugos nuo bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų, taip pat kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo, profilaktikos ar apsaugos priemones;
10.4.4. mokslinį rizikos, susijusios su gyvūnų sveikata ir gerove, vertinimą;
10.4.5. gyvūnams laikyti skirtų objektų projektavimo, statybos ir rekonstravimo, žemės kasybos veterinarinį vertinimą;
10.5. išduoda:
10.5.1. veterinarijos praktikos licencijas;
10.5.2. leidimus atlikti bandymus su gyvūnais;
10.5.3. pažymėjimus gyvūnų vežėjams;
10.5.4. gyvūnų kelionėms skirtų kelių transporto priemonių pažymėjimus;
10.6. tvirtina:
10.6.1. gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės programas;
10.6.2. veterinarinės kontrolės subjektus;
10.7. atlieka maistui auginamų gyvūnų užterštumo kenksmingosiomis medžiagomis, įskaitant veterinarinių vaistų liekanomis, stebėseną;
10.8. praneša nustatytąja tvarka Europos Komisijai apie diagnozuotas gyvūnų užkrečiamąsias ligas.
11. Tarnyba, siekdama užtikrinti, kad gyvūnams šerti būtų naudojami saugūs ir geros kokybės pašarai, pašarų priedai, o jiems gydyti – saugūs veterinariniai vaistai ir veterinarinės priemonės:
11.1. nustato:
11.1.1. veterinarinių vaistų gamybos, tyrimų, tiekimo rinkai tvarką ir jų registravimo taisykles;
11.1.2. vaistinių pašarų gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo reikalavimus;
11.1.3. neregistruotų Lietuvos Respublikoje veterinarinių vaistų laikino įvežimo ir naudojimo tvarką;
11.1.4. veterinarinių vaistų uždraudimo tiekti rinkai naudojimo ir pašalinimo iš rinkos tvarką;
11.1.5. fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos turėtojo kvalifikacijos tobulinimo tvarką;
11.2. kontroliuoja:
11.2.1. pagal kompetenciją – pašarų ir pašarų priedų, veterinarinių vaistų ir veterinarinių priemonių importo, eksporto ir tranzito reikalavimų laikymąsi;
11.2.2. veterinarinių vaistų, kitų veterinarinių priemonių, pašarų ir jų priedų gamybą, prekybą ir naudojimą, privalomųjų reikalavimų laikymąsi;
11.2.3. kaip saugomi ir tvarkomi naikintini veterinariniai vaistai;
11.2.4. pašarų ūkio subjektų, iš jų muitinės sandėlių, importo ir eksporto terminalų (laikinojo saugojimo sandėlių), higienos ir veterinarijos reikalavimų laikymąsi, tvarkymo procesus, subjektų savikontrolės sistemų funkcionavimą;
11.3. išduoda:
11.3.1. veterinarinės farmacijos licencijas;
11.3.2. veterinarinių vaistų registravimo liudijimus, kitų veterinarinių priemonių registravimo, autorizavimo liudijimus;
11.3.3. pašarų ūkio subjektų registravimo pažymėjimus;
11.4. vykdo mokslinį rizikos, susijusios su pašarais ir pašarų priedais, veterinariniais vaistais ir veterinarinėmis priemonėmis, vertinimą;
11.5. tvirtina arba registruoja pašarų ūkio subjektus;
11.6. analizuoja pašarų ir pašarų priedų atitikties saugos, kokybės, ženklinimo ir kitiems privalomiesiems reikalavimams kontrolės duomenis;
11.7. praneša nustatytąja tvarka Europos Komisijai apie pašarų ir jų priedų keliamą tiesioginį arba netiesioginį pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai.
12. Tarnyba, siekdama užtikrinti Ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymo ir kitų veislininkystės veiklą reglamentuojančių teisės aktų tinkamą vykdymą, pagal kompetenciją:
12.1. atlieka grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų veiklos, veislininkystės paslaugų teikėjų, Lietuvos genofondinių ūkinių gyvūnų veisimo ir ūkinių gyvūnų genetinės įvairovės išsaugojimo priežiūrą;
12.2. atlieka grynaveislių veislinių gyvūnų, hibridinių veislinių kiaulių ir jų genetinės medžiagos produktų tiekimo rinkai ir naudojimo priežiūrą, fizinių asmenų ir Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų arba jų padalinių, kurie veiklą vykdo Lietuvos Respublikoje ir tiekia rinkai grynaveislius veislinius gyvūnus, hibridines veislines kiaules ir jų genetinės medžiagos produktus, veiklos priežiūrą;
12.3. pripažįsta grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijas ir tvirtina jų parengtas veisimo programas;
12.4. išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims leidimus teikti veislininkystės paslaugas;
12.5. atlieka ūkinių gyvūnų veislininkystės duomenų kaupimo ir saugojimo stebėseną;
12.6. koordinuoja ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugą;
12.7. kontroliuoja:
12.7.1. veislinių ūkinių gyvūnų ir spermos įsigijimą bei jos panaudojimą;
12.7.2. atliekamus ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimus ir (arba) genetinį įvertinimą;   
12.7.3. veislinių ūkinių gyvūnų tapatybės nustatymą;
12.7.4. veislininkystės paslaugų teikėjus;
12.7.5. tikslinį ūkinių gyvūnų veislininkystei skirtų lėšų panaudojimą.
13. Tarnyba atlieka ir šias funkcijas:
13.1. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir atitinkamuose visuomeninės paskirties pastatuose ir jų aplinkos ore;
13.2. pagal kompetenciją įdiegia ir palaiko informacines sistemas, duomenų bazes;
13.3. pagal kompetenciją kuria, tvarko ir nuolat atnaujina registrus;
13.4. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms teisės aktų projektų rengimo (o mokslo įstaigoms – svarbiausių maisto ir veterinarijos problemų tyrimo) klausimais;
13.5. pagal kompetenciją palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, keičiasi informacija, rengia tarptautinių sutarčių projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;
13.6. bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonėmis (spauda, radiju, televizija), prireikus – mokslinių tyrimų institucijomis ir teikia joms mokslines tiriamąsias užduotis;
13.7. pagal kompetenciją atstovauja Europos Sąjungos institucijų ir jų darbo organų veikloje;
13.8. bendradarbiaudama su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, pagal kompetenciją vertina ūkio subjektus, siekiančius gauti finansinę paramą;
13.9. pripažįsta ketinančio dirbti Lietuvos Respublikoje Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečio veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją, leidžia teikti laikinas ar vienkartines veterinarines paslaugas Lietuvos Respublikoje, tvirtina Lietuvos Respublikos piliečio veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją;
13.10. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

III SKYRIUS
TARNYBOS TEISĖS

14. Tarnyba, atlikdama savo funkcijas, turi teisę:
14.1. atlikdama valstybinę veterinarinę, ūkinių gyvūnų veislininkystės ir maisto kontrolę, lankyti veterinarinės kontrolės objektus, ūkio subjektus, užsiimančius ūkinių gyvūnų veislininkyste, maisto tvarkymo subjektus, juos tikrinti, gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų fizinių ir juridinių asmenų, kitų organizacijų informaciją ir dokumentus, būtinus epizootinei būklei, gyvūnų ligų priežastims nustatyti, valstybinei veterinarinei, ūkinių gyvūnų veislininkystės ir maisto kontrolei atlikti, maisto, pašarų ir jų priedų saugą, kokybę, gyvūnų sveikatą, gerovę, veterinarinius vaistus, veterinarines priemones ir kitus veterinarijos klausimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams tirti;
14.2. reikalauti, kad kontrolės subjektų, gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų vadovai ar jų įgalioti asmenys atvyktų ir duotų paaiškinimus žodžiu ar raštu;
14.3. pagal kompetenciją duoti privalomus nurodymus fiziniams ar juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų filialams, kurie verčiasi veterinarine farmacija, veterinarine praktika, gyvūnų auginimu, pašarų ir pašarų priedų, įskaitant pirminę pašarų gamybą, gyvūninių produktų ir žaliavų, negyvūninio maisto gamyba, perdirbimu, sandėliavimu, transportavimu ar prekyba, vykdyti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kad neplistų gyvūnų užkrečiamosios ligos, gaminami pašarai ir jų priedai, gyvūniniai produktai, negyvūninis maistas nebūtų kenksmingas žmonių ir gyvūnų sveikatai;
14.4. panaikinti išduotą pašarų ūkio subjekto registravimo pažymėjimą, maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, registraciją ar veterinarinį patvirtinimą, leidimą teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas, sustabdyti leidimą teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas, sustabdyti, panaikinti veterinarijos praktikos, veterinarinės farmacijos licencijos galiojimą, veterinarinių vaistų registravimo liudijimo galiojimą;
14.5. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijų atstovų ir specialistų, susitarus su jų vadovais, sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas, darbo grupes pasiūlymams dėl teisės aktų projektų rengti;
14.6. panaikinti veisimo organizacijos išduotą zootechninį pažymėjimą, jeigu jis neatitinka Ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymo ir kitų ūkinių gyvūnų veislininkystės veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
15. Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Europos Sąjungos teisės aktai.

IV SKYRIUS
TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

16. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengtais strateginiu ir metiniu veiklos planais. Tarnybos strateginį veiklos planą tvirtina žemės ūkio ministras, o metinį veiklos planą, suderinęs su žemės ūkio ministru, tvirtina tarnybos direktorius. Tarnybos strateginio ir metinio veiklos planų vykdymo vertinimą atlieka tarnybos administracijos padalinys – Vidaus audito skyrius. Tarnybos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami tarnybos interneto svetainėje.
17. Tarnybai vadovauja jos vadovas (toliau – tarnybos direktorius), priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
18. Tarnybos direktorius yra atsakingas ir atskaitingas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir žemės ūkio ministrui.
19. Tarnybos veikla reguliuojama tarnybos direktoriaus tvirtinamais tarnybos darbo reglamentu, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymais.
20. Tarnybos direktorius turi pavaduotoją (-us), kurį (-iuos) Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų tarnybos direktorius. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas (-ai) kuruoja tarnybos direktoriaus priskirtų tarnybos administracijos padalinių veiklą ir yra tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) tarnybos direktoriui. Tarnybos direktorius įgalioja jo nesant vieną iš tarnybos direktoriaus pavaduotojų atlikti  direktoriaus pareigas.
21. Tarnybos direktorius:
21.1. vadovauja tarnybai, sprendžia tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už jai pavestų funkcijų atlikimą;
21.2. spręsdamas tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, priima įsakymus ir tikrina, kaip jie vykdomi; prireikus kartu su kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais priima bendrus įsakymus;
21.3. teikia žemės ūkio ministrui tvirtinti tarnybos strateginį veiklos planą, suderinęs su žemės ūkio ministru, tvirtina metinį veiklos planą ir metines veiklos ataskaitas;
21.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsiskaito už tarnybos veiklą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar žemės ūkio ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;
21.5. tvirtina tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir tarnybai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;
21.6. vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymu, kitais teisės aktais, priima į pareigas ir atleidžia iš jų tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, tarnybai pavaldžių įstaigų vadovus, juos skatina ir skiria pašalpas, skiria valstybės tarnautojams tarnybines nuobaudas, priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimo;
21.7. kontroliuoja tarnybai pavaldžių įstaigų priemonių, numatytų tarnybos strateginiame veiklos plane, vykdymą;
21.8. organizuoja tarnybos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
21.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.
22. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas:
22.1. koordinuoja ir kontroliuoja Nuostatų II skyriuje nurodytų tarnybai pavestų tikslų  siekimą ir funkcijų atlikimą tarnybos direktoriaus nustatytose administravimo srityse;
22.2. padeda tarnybos direktoriui  nustatyti ir siekti tarnybos strateginiame ir metiniame veiklos planuose nustatytų tikslų;
22.3. atlieka kitas tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
23. Tarnybos valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sąlygas ir socialines garantijas nustato Valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai. Tarnybos darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymas (nuo 2019 m. liepos 1 d. – Lietuvos Respublikos valstybės ir savavaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymas), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

V SKYRIUS
TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

24. Tarnybos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Tarnybos vidaus auditą atlieka tarnybos administracijos padalinys Vidaus audito skyrius, finansų kontrolę atlieka subjektai, nurodyti tarnybos direktoriaus tvirtinamose finansų kontrolės taisyklėse.
25. Tarnybos strateginio ir metinio veiklos planų įgyvendinimo kontrolę atlieka tarnybos direktorius.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Tarnyba pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

Atnaujinta:
2019-05-13
Atgal