2012 m.

1. Maisto saugos, kokybės, tvarkymo ir pateikimo rinkai higienos ir kontrolės reikalavimų, specialiųjų reikalavimų rizikos veiksnių analizės ir valdymo sistemos diegimui maisto tvarkymo vietose nustatymas ir įgyvendinimo kontrolė.

2. Lietuvos Respublikos teritorijos apsaugos nuo gyvulių ir kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų, šių ligų prevencijos ir jų židinių likvidavimo privalomųjų reikalavimų nustatymas ir įgyvendinimo kontrolė.

3. Eksporto, importo ir tranzitinių krovinių kontrolė Tarnybos kompetencijos ribose.

4. Vidaus rinkai ir eksportui skirto maisto atitikimo saugos, ženklinimo ir kitiems privalomiems reikalavimams kontrolė.

5. Maisto sudėties, kenksmingųjų medžiagų likučių gyvuose gyvūnuose ir maisto produktuose, žaliavų kokybės kontrolė.

6. Maisto ir pašarų tvarkymo vietų, taip pat įmonių veterinarinės sanitarijos ir higienos reikalavimų laikymosi, įmonių savikontrolės sistemų ir jų funkcionavimo kontrolė.

7. Viešojo maitinimo įmonėse gaminamų patiekalų saugos kontrolė.

8. Gaminių, kurie liečiasi su maistu, naudojimo kontrolė.

9. Alkoholio produktų atitikties norminių aktų reikalavimams vertinimas ir  alkoholio produktų importo, alkoholio produktų realizavimo, laikymo, saugojimo ir gabenimo reikalavimų laikymosi kontrolė.

10. Vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų skundų dėl maisto, neatitinkančio saugos ir kokybės reikalavimų, tyrimas.

11. Maisto, pašarų ir jų priedų saugos įvertinimo, gyvulių ir kitų gyvūnų ligų diagnozės tyrimų atlikimas.

12. Gyvūnų sveikatos būklės jų laikymo vietose, turgavietėse, karantino punktuose, skerdyklose kontrolė.

13. Gyvulių ir kitų gyvūnų gerovės apsaugos privalomųjų reikalavimų laikymosi kontrolė.

14. Veterinarinių vaistų, kitų preparatų, pašarų, jų priedų gamybos, prekybos ir naudojimo kontrolė.

15. Žmonių maistui netinkamų produktų tinkamumo gyvuliams šerti kontrolė.

16. Nesaugių produktų sunaikinimo kontrolė.

17. Maisto ir pašarų tvarkymo vietų statybos, rekonstrukcijos projektų ir kasybos darbų veterinarinė ekspertizė.

18. Kartu su kitomis valstybės institucijomis – veterinarinės apsaugos priemonių, pasireiškus bendroms žmonėms ir gyvuliams, taip pat kitoms gyvulių ir gyvūnų užkrečiamosioms ligoms taikymas.

19. Ūkinių gyvulių registravimo, identifikavimo ir apskaitos kontrolė.

20. Leidimų įvežti iš užsienio gyvulius ir kitus gyvūnus, gyvūninius produktus ir žaliavas, pašarus ir pašarų priedus, veterinarijos vaistus ir kitus preparatus išdavimas, veterinarijos vaistų, kitų preparatų ir priedų, vartojamų gyvulininkystėje ir veterinarijoje, registravimo pažymėjimų išdavimas.

21. Licencijų verstis veterinarijos praktika ir farmacine veikla veterinarijoje,  leidimų atlikti laboratorinius tyrimus su gyvūnais išdavimas.

22. Lietuvos Respublikos integracijos į Europos Sąjungos maisto saugos ir veterinarijos srityse įgyvendinimas Tarnybos kompetencijos ribose.

23. Gyvūnų transportavimo kontrolė.

24. Maisto produktų reklamos kontrolė.

25. Cukraus atitikties kokybės reikalavimams kontrolė.

26. Skerdenų klasifikavimo skerdyklose kontrolė.

27. Pirminės pašarų gamybos kontrolė.

28. Komercinių alkoholio kokybės tyrimų laboratorijų kontrolė.

29. ES paramą gaunančių ūkininkų kontrolė.

30. Laboratorinių gyvūnų gerovės kontrolė.


Naujos kontrolės sritys:

31. Su maistu besiliečiančių medžiagų kontrolė.

32. Maitinimo blokų KAM ir įkalinimo įstaigose kontrolė.

Atnaujinta:
2016-02-19
Atgal