Kokybės politika

 
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kokybės politika pagrįsta jos misija ir strateginiais veiklos tikslais.
 

Gebame atmesti tai, kas nebūtina ir išskirti prioritetus. Kasdieniame darbe siekiame formuoti lanksčios ir nuolat tobulėjančios įstaigos kultūrą, nuolat ieškome veiklos procesų tobulinimo būdų.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vertybės, įkūnijančios darbuotojų požiūrį:

Pagarba
vartotojams ir verslui,
kolegoms ir darbui

Saugome įgytą pasitikėjimą ir puoselėjame geriausias profesines ir žmogiškąsias savybes, kurias išreiškiame palaikymu pripažinimu ir tolerancija.

Kompetencija

Išmanome savo darbą, įžvelgiame perspektyvas, esame atviri naujovėms ir nuolat mokomės.

Skaidrumas

Aiškiai suvokiame teises ir pareigas, atvirai diskutuojame, veikiame sąžiningai ir vertiname objektyviai.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kokybės politikos tikslai:

     ♦  nuolat palaikyti ir gerinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus, didinti jos rezultatyvumą ir efektyvumą;
     ♦  nuolat peržiūrėti ir atnaujinti kokybės politiką bei keliamus kokybės tikslus;
     ♦  suteikti tinkamas darbo sąlygas ir kelti kiekvieno darbuotojo profesinę kvalifikaciją, siekiant stabilaus ir efektyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbo;
     ♦  skatinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;
     ♦  užtikrinti nepriklausomą ir nešališką Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklą;
     ♦  siekti abipusiai naudingo bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ir atsakingai reaguoti į visuomenės lūkesčius bei verslo poreikius.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojai, vykdydami kokybės politiką ir siekdami įgyvendinti jos tikslus, savo veikloje vadovaujasi pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, objektyvumo ir profesionalumo principais, nesavanaudiškai tarnauja visuomenės interesams, užtikrina priimamų sprendimų viešumą ir veiklos skaidrumą, nepriekaištingą reputaciją.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovybė įsipareigoja, kad kokybės politika ir tikslai bus viešai skelbiami, suprantami ir įgyvendinami visuose įstaigos padaliniuose.

 


Akreditavimo pažymėjimas

Projektas "Kokybės vadybos tobulinimas Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir jai pavaldžiose įstaigose"

Atnaujinta:
2021-04-29
Atgal