Kokybės politika

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) kokybės politika pagrįsta jos misija ir strateginiais veiklos tikslais – stiprinti visuomenės sveikatą, apsaugoti vartotojus, gyvūnus ir aplinką nuo jiems pavojingų veiksnių maisto, geriamojo vandens, pašarų ir veterinarijos srityse, siekiant optimalios patikrinimų naštos ūkio subjektams.

Siekiame inovatyvumo ir pažangos, vykdydami paslaugų skaitmenizaciją ir įgyvendindami atvirų duomenų politiką, padedame verslui kurti sąžiningą, patikimą ir aplinkai palankią maisto sistemą. Užtikriname stabilų ir tvarų Tarnybos veiklos vystymąsi ir prisiimame atsakomybę visų suinteresuotų šalių atžvilgiu.

Pastebime ir nebijome pripažinti savo klaidų, visas nesėkmes vertiname kaip neįkainojamas galimybes  – priimame iššūkį tapti tobulesniais ir realizuoti Tarnybos profesinio integralumo siekius.

Mūsų veikla – skaidri, sąžininga ir teisinga

Mes įgyvendiname tai, ką žadame, nes esame:
orientuoti į rezultatą ir kuriame pokyčius, ieškodami geriausių sprendimų,
profesionalūs savo darbe, nepaliaujame mokytis ir gebame greitai ir efektyviai reaguoti į kintančią situaciją,    
atviri kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui ir naujovėms, siekdami nustatytų tikslų.
       
Tarnybos kokybės politikos tikslai:

♦   užtikrinti nepriklausomą ir nešališką Tarnybos veiklą;
♦   bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir atsakingai reaguoti į visuomenės lūkesčius, bei verslo poreikius siekiant bendrų tikslų;
♦   diegti naujausius verslo priežiūros būdus ir užtikrinti pažangiausius Tarnybos veiklos metodus;
♦   tenkinti viešąjį interesą ir teikti aukštos kokybės administracines paslaugas, analizuoti grįžtamąjį ryšį ir tobulėti sekant gerosios patirties pavyzdžiais;
♦   suteikti tinkamas darbo sąlygas ir skatinti darbuotojų dalyvavimą Tarnybos veiklos vystyme, skirti reikiamus išteklius kiekvieno darbuotojo kompetencijų tobulinimui, motyvuoti dirbti efektyviai ir prisiimti asmeninę atsakomybę už savo darbo rezultatus;
♦   nuolat palaikyti ir gerinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus, didinti jos rezultatyvumą įtraukiant visus Tarnybos darbuotojus;
♦   nuolat peržiūrėti ir atnaujinti Tarnybos kokybės politiką bei keliamus kokybės tikslus.

Tarnybos darbuotojai, vykdydami kokybės politiką ir siekdami įgyvendinti jos tikslus, laikosi visų Tarnybos veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų ir tarnauja visuomenės interesams, užtikrina kontrolės veiklos objektyvumą, saugo savo ir Tarnybos reputaciją veikdami nešališkai ir valdydami interesų konfliktus.

Tarnybos vadovybė įsipareigoja, kad kokybės politika ir tikslai bus viešai skelbiami, žinomi ir suprantami Tarnybos darbuotojams, įgyvendinami visuose Tarnybos struktūriniuose padaliniuose ir taikomi visai Tarnybos vykdomai veiklai.

 


Akreditavimo pažymėjimas

Akreditavimo sritis

Projektas "Kokybės vadybos tobulinimas Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir jai pavaldžiose įstaigose"

Atnaujinta:
2022-03-08
Atgal