Europos Sąjungos teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai:

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentai

 

Eil. Nr. Reglamento pavadinimas
1. 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 030 tomas, p. 248-257)
2. 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis taisykles dėl tam tikrų užkrečiamųjų spongiformonių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 032 tomas, p. 289-328)
3. 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL  2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 006 tomas, p. 463-486)
4.

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 032 tomas, p. 432-454)

5.

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis direktyvą 2001/18/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 032 tomas, p. 455-459)

6.

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 040 tomas, p. 238-252)

7.

2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių per maistą kontrolės (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 041 tomas, p. 328-342)

8.

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004 nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 034 tomas, p. 229-261)

9.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 045 tomas, p. 14-74)

10.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 034 tomas,  p. 319-337)

11.

2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas EB Nr.  1935/2004  dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis direktyvas 80/590/EEB ir 89/108EEB (OL 2004 L 338, p. 4-17)

12.

2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus (OL 2005 L 35, p. 1-22).

13.

2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL 2005 L 70, p. 1-16)

14. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL 2006 L 404, p. 9-25)
15.

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (OL 2006 L 404,  p. 26-38)

16.

2008 m sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008, dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL 2008 L 39, p. 16-54)

17.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1332/2008 dėl maisto fermentų, ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 83/417/EEB, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 149/1999, direktyvą 2000/13/EB, Tarybos direktyvą 2001/112/EB ir reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 354, p. 7-15)

18.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (OL 2008 L 354, p. 1-16)

19.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16-33)

20.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių, turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų, ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei direktyvą 2000/13/EB (OL 2008 L 354, p. 34-50)

21.

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL 2009 L 152, p. 11-22)

22.

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ir panaikinantis direktyvas 79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 83/228/EB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei sprendimą 2004/217/EB (OL 2009 L 229, p. 1-28)

23.

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1-33)

24.

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų reikalavimus (OL 2012 L 343, p. 1-29)

 

Tarybos Reglamentai

 

Eil. Nr. Reglamento pavadinimas
1. 1996 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2406/96, nustatantis bendras pardavimo normas tam tikriems žuvininkystė produktams (OL 2004 m. specialusis leidimas, 04 skyrius, 002 tomas, p. 331-345)
2.

1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 003 tomas, p. 136-150)

3.

1997 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1255/97 dėl Bendrijoje sustojimo punktams taikomų kriterijų ir, iš dalies keičiantis direktyvos 91/628/EEB priede nurodytą maršruto planą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 021 tomas, p. 174-179)

4.

2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiantis reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 042 tomas, p. 56-65)

5.

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. l/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas, ir iš dalies keičiantis direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L 3, p. 1-44)

6.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, ir panaikinantis reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1-23)

7.

2008 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 361/2008, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (OL 2008 L 121, p. 1-31)

8.

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 967/2008, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo (OL 2008 L 264, p. 1-2)

9.

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 491/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (OL 2009 L 154, p. 1-56)

10.

2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL 2009 L 343, p. 1-50)

11.

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai(EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/ EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/ EB, Komisijos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011, L 304 p. 18-63)

12. 2016 m. sausio 15 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) 2016/52, kuriuo nustatomi didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviojo užterštumo po branduolinės ar radiologinės avarijos lygiai, ir panaikinamas Reglamentas (Euratomas) Nr. 3954/87 bei Komisijos reglamentai (Euratomas) Nr. 944/89 ir (Euratomas) Nr. 770/90

 

Komisijos Reglamentai

 

Eil. Nr. Reglamento pavadinimas
1. 1991 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų (OL 2004  m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 011 tomas, p. 368-452)
2.

1998 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 494/98, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 820/97 (1760/2000) išsamias įgyvendinimo taisykles dėl minimalių administracinių sankcijų, taikomų įgyvendinant galvijų ženklinimo ir registravimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 046 tomas, p. 12-13)

3.

2000 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos reglamentas Nr. 1825/2000, nustatantis išsamias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 taikymo taisykles jautienos ir jos produktų ženklinimui (OL 2004 m.  specialusis leidimas, 03 skyrius, 030 tomas,  p. 259-263)

4.

2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas EB 1896/2000 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos programos pirmojo etapo (OL 2004 m. specialusis leidimas,  03 skyrius, 030 tomas, p. 266-277)

5.

2000 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2870/2000, nustatantis spiritinių gėrimų analizės Bendrijos etaloninius metodus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 031 tomas, p. 124-150)

6.

2001 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1739/2005, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus cirko gyvūnų judėjimui tarp valstybių narių (OL 2005 L 279, p. 74-89)

7.

2003 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1082/2003, nustatantis išsamias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 įgyvendinimo taisykles dėl minimalaus patikrinimų, kurie turi būti atliekami pagal galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, lygio (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 039 tomas, p. 135-138)

8.

2004 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 136/2004, nustatantis produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų Bendrijos pasienio veterinarijos postuose tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 042 tomas, p. 230-242)

9.

2004 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 599/2004 dėl Bendrijos vidaus prekybos gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais suderinto sertifikato pavyzdžio ir patikrinimo ataskaitos patvirtinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 043 tomas, p. 354-366)

10.

2004 m. balandžio 6 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 išsamių įgyvendinimo taisyklių, taikomų prašymams išduoti leidimą naujam genetiškai modifikuotam maistui ir pašarams, pranešimams apie esamus produktus ir atsitiktinai arba techniškai neišvengiamai atsiradusią genetiškai modifikuotą medžiagą, kurios rizikos įvertinimas jai palankus

11.

2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 911/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1760/2000 dėl ausies įsagų, pasų ir ūkių registrų.

12.

2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL 2005 L 338,  p. 1)

13.

2005 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1895/2005 dėl kai kurių epoksidinių darinių naudojimo medžiagose ir gaminiuose, skirtuose liestis su maisto produktais, apribojimo (OL 2005 L 302, p. 28-32)

14. 2006 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 401/2006, nustatantis ėminių ėmimo ir analizės metodus, skirtus oficialiai mikotoksinų kiekio maisto produktuose kontrolei (OL 2006 L 70, p. 12-34)
15.

2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 166, p. 1-69)

16.

2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1177/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl reikalavimų taikyti specialius kontrolės metodus, nustatytus nacionalinėse salmonelių kontrolės naminiuose paukščiuose programose (OL 2006 L 212, p. 3-5)

17.

2006 m. spalio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1505/2006, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 21/2004 dėl mažiausio patikrinimų, kuriuos reikia atlikti avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo atžvilgiu, skaičiaus (OL  2006 L 280, p. 3-6)

18.

2006 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1664/2006, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 2074/2005 dėl įgyvendinimo priemonių tam tikriems žmonėms skirtiems gyvūninės kilmės produktams ir panaikinantis tam tikras įgyvendinimo priemones  (OL 2006 L 320, p. 13-45)

19.

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1950/2006, nustatantis arklinių šeimos gyvūnams gydyti būtinų medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (OL 2006 L 367, p. 33-45)

20.

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1882/2006, nustatantis mėginių ėmimo ir tyrimo metodus vykdant oficialių nitratų koncentracijos tam tikruose maisto produktuose kontrolę (OL 2006 L 364,  p. 25-31)

21.

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL 2006 L 364, p. 5-24)

22.

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos (OL 2006 L 384, p. 75-78)

23.

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1981/2006 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 32 straipsnio įgyvendinimo taisyklių, susijusių su Bendrijos etalonine genetiškai modifikuotų organizmų tyrimo laboratorija

24.

2007 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 275/2007, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1825/2000, nustatantį išsamias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 taikymo taisykles galvijienos ir jos produktų ženklinimui etiketėmis (OL  2007 L 76,  p. 12-15)

25.

2007 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 333/2007, nustatantis mėginių ėmimo ir analizės  metodus vykdant oficialią švino, kadmio, gyvsidabrio, neorganinio alavo, 3-MCPD ir benzo(a)pireno koncentracijos maisto produktuose kontrolę (OL 2007 L 88, p. 29-38)

26.

2007 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 433/2007, nustatantis specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už galvijieną suteikimo sąlygas (OL 2007 L 104, p. 3-7)

27.

2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1359/2007, nustatantis specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus galvijų mėsos gabalus be kaulų suteikimo sąlygas (OL 2007 L 304, p. 21-31)

28.

2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1441/2007, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų

29.

2008 m. birželio 16 d Komisijos reglamentas (EB) Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės, klaidų ištaisymas (OL 2008 L 157, p. 46-87)

30.

2008 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 566/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl 12 mėnesių ar jaunesnių galvijų mėsos prekybos ( OL 2008 L 160, p. 22-25)

31.

2008 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 598/2008, kuriuo iš dalies keičiamas  reglamentas (EB) Nr. 589/2007, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos kiaušiniais standartų (OL 2008 L 164, p. 14-15)

32.

2008 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 599/2008, kuriuo pataisomas reglamentas (EB) 412/2008, kuriuo leidžiama pradėti naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą ir nustatomas jos administravimas (OL 2008 L 164, p. 16-18)

33.

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 555/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, taikomos vyno sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei (OL 2008 L 170, p. 1-80)

34.

2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL 2008 L 226, p. 1-94)

35.

2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos  reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos,  ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p. 1-84)

36.

2008 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 775/2008, kuriuo prie direktyvoje 2003/7/EB nustatytų sąlygų pridedami pašarų priedo kantaksantino didžiausi likučių kiekiai (OL 2008 L 207, p. 5-6)

37.

2008 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 936/2008, kuriuo pataisomas reglamentas (EB) Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės (OL 2008 L 257, p. 7-7)

38.

2008 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1234/2008 dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo nagrinėjimo (OL 2008 L 334, p. 7-24)

39.

2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL 2008 L 334, p. 25-52)

40.

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1251/2008, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2006/88/EB nuostatos dėl akvakultūros gyvūnų ir jų produktų pateikimo rinkai ir importo į Bendriją reikalavimų bei dėl tokiais atvejais taikomų sertifikavimo reikalavimų ir kuriuo patvirtinamas gyvūnų platintojų rūšių sąrašas (OL 2008 L 337, p. 41-75)

41.

2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1254/2008, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 337, p. 80-82)

42.

2009 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009, nustatantis oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos ėminių ėmimo ir analizės metodus (OL 2009 L 54, p. 1-130)

43.

2009 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 119/2009, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių importuojama į Bendriją arba vežama per ją tranzitu laukinių leporidae genties gyvūnų, tam tikrų laukinių sausumos žinduolių ir ūkiuose auginamų triušių mėsa, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL 2009 L 39, p. 12-28)

44.

2009 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 124/2009, nustatantis didžiausią leidžiamą kokcidiostatų arba histomonostatų koncentraciją maisto produktuose, atsirandančią dėl neišvengiamų šių medžiagų liekanų netiksliniuose pašaruose (OL 2009 L 40, p. 7-11)

45.

2009 m. gegužės 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 450/2009 dėl veikliųjų ir protingųjų žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu (OL 2009 L 135, p. 3-11).

46.

2009 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 508/2009 iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės (OL 2009 L 151, p. 28-30).

47.

2009 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 612/2009, nustatantis bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles (OL 2009 L 186, p. 1-58).

48.

2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 948/2009, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2009 L 287, p. 1-897).

49.

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (OL 2010 L 15, p. 1-72).

50.

2010 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 29/2010 dėl pavadinimo įregistravimo garantuotų tradicinių gaminių registre (Skilandis (GTG)) (OL 2010 L 10, p. 1-2).

51.

2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 115/2010, kuriuo nustatomos aliumogelio naudojimo fluoridui iš natūralaus mineralinio ir šaltinio vandens šalinti sąlygos (OL 2010 L 37, p. 13-15).

52.

2010 m. kovo 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 178/2010, iš dalies keičiantis reglamento (EB) Nr. 401/2006 nuostatas dėl žemės riešutų, kitų aliejinių augalų sėklų, riešutų, abrikosų branduolių, saldišaknės ir augalinio aliejaus (OL 2010 L 52, p. 32-43).

53.

2010 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 200/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2160/2003 nuostatos dėl Europos Sąjungos tikslo mažinti salmonelių serotipų paplitimą veislinių Gallus gallus rūšies suaugusių paukščių pulkuose (OL 2010 L 61, p. 1-9).

54.

2010 m. kovo 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL 2010 L 73, p. 1-121).

55.

2010 m. kovo 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 271/2010, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 nuostatų dėl Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipo įgyvendinimo taisyklės (OL 2010 L 84, p. 19-22).

56.

2010 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 605/2010, kuriuo nustatomos gyvūnų sveikatos, visuomenės sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo sąlygos, taikomos įvežant į Europos Sąjungą žalią pieną ir pieno gaminius, skirtus vartoti žmonėms (OL 2010 L 175, p. 1-24).

57.

2010 m. rugsėjo 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 817/2010, nustatantis išsamias taisykles, laikantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl reikalavimų skiriant eksporto grąžinamąsias išmokas, susijusias su gyvų galvijų gerove juos transportuojant (OL 2010 L 245, p. 16-28).

58.

2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (OL 2011  L 12, p. 1-89).

59.

2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą ( OL 2011 L 54, p. 1-254).

60.

2011 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2011, kuriuo nustatomos Kinijos Liaudies Respublikos ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino importo specialiosios sąlygos ir išsami tvarka (OL 2011 L 77, p. 25-29)

61.

2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės ( OL 2011 L 112, p. 1-153).

62.

2011 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 395/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti (OL 2011 L 105, p. 1-2).

63.

2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL 2011 L 157,  p. 1-163).

64.

2011 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1114/2011, kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 601/2008 dėl tam tikriems žuvininkystės produktams, importuojamiems iš Gabono ir skirtiems vartoti žmonėms, taikomų apsaugos priemonių (OL 2011 L 288, p. 23-23)

65.

2012 m. vasario 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 137/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti (OL 2012 L 46, p. 36-37).

66.

2012 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo ( OL 2012 L 136, p. 1-40).

67.

2013 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 135/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 926/2011 dėl Tarybos sprendimo 2009/470/EB tikslų, susijusių su Sąjungos finansine parama pašarų, maisto ir gyvūnų sveikatos sektoriaus ES etaloninėms laboratorijoms (OL 2013 L 46, p. 8-17).

68.

2014 m. kovo 14 d. Komisijos Reglamentas Nr. 274/2014, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo redakcija lietuvių kalba(OL, 2014 L 83, p.1-1).

69.

2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (toliau – Oficialios kontrolės reglamentas)

 

Komisijos sprendimai

 

Eil. Nr. Pavadinimas
1. 1997 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimas 97/152/EB dėl informacijos, kurią reikia įrašyti į grąžinamų gyvūnų ar gyvūninių produktų siuntų iš trečiųjų šalių kompiuterizuotas bylas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 020 tomas, p. 342-344)
2.

1997 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimas 97/747/EB, nustatantis mėginių kiekį ir jų ėmimo dažnumą, numatytą Tarybos direktyvoje 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių tam tikruose gyvūninės kilmės produktuose kontroliavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 022 tomas, p. 76-79)

3.

1998 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimas 98/179/EB, nustatantis išsamias mėginių, skirtų tam tikrų medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringui vykdyti, oficialaus ėmimo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 022 tomas, p. 312-315)

4.

2000 m. rugsėjo 8 d. Komisijos sprendimas 2000/572/EB, nustatantis gyvūnų bei žmonių sveikatos reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą importuojant maltą mėsą bei mėsos gaminius iš trečiųjų šalių ir panaikinantis sprendimą 97/29/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 030 tomas, p. 307-312)

5.

2002 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimas 2002/251/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikomų iš Tailando importuojamiems paukštienos ir tam tikriems žuvininkystės bei akvakultūros produktams, skirtiems žmonėms vartoti (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 035 tomas, p. 347-348)

6.

2002 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimas 2002/249/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikomų žmonėms vartoti skirtiems tam tikriems žuvininkystės ir akvakultūros produktams, importuojamiems iš Mianmaro (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 035 tomas, p. 345-346)

7.

2002 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos sprendimas 2002/657/EB dėl Tarybos direktyvos 96/23/EB nuostatų dėl analizės metodų tinkamumo ir rezultatų aiškinimo įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 036 tomas, p. 493-521).

8.

2002 m. spalio 15 d. Komisijos sprendimas 2002/805/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikytinų tam tikriems gyvūninės kilmės produktams, skirtiems pašarams ir importuojamiems iš Ukrainos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 007 tomas, p. 186-187).

9.

2002 m. spalio 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 2002/840/EB, pateikiantis patvirtintų maisto apšvitinimo įmonių sąrašą trečiose šalyse (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 030 tomas, p. 529-530).

10.

2002 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas 2002/994/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikomų iš Kinijos importuojamiems gyvūninės kilmės produktams (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 037 tomas, p. 534-536).

11.

2003 m. spalio 31 d. Komisijos sprendimas 2003/779/EB, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą importuojant gyvūnų žarnas iš trečiųjų šalių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 040 tomas, p. 463-466).

12.

2004 m. rugsėjo 22 d. Komisijos sprendimas 2004/665/EB dėl Salmonella paplitimo Gallus gallus dedeklių pulkuose pradinio tyrimo (OL 2004 L 303, p. 30-34)

13.

2005 m. balandžio 4 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2005/457/EB, dėl leidimo pateikti į rinką izomaltuliozę kaip naują maisto produktą arba naują maisto ingredientą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2005 L 160 p. 28-30)

14.

2005 m. liepos 25 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2005/580/EB, d r a u d ž i a m a pateikti į rinką betainą kaip naują maisto produktą arba naują maisto ingredientą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2005 L 199 p. 89-89)

15.

2005 m. liepos 25 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2005/581/EB, dėl leidimo pateikti į rinką izomaltuliozę kaip naują maisto ingredientą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2005 L 199, p. 90-91)

16.

2006 m. sausio 16 d. Komisijos sprendimas 2006/27/EB, dėl specialių reikalavimų, keliamų žmonėms vartoti skirtai arklinių šeimos gyvūnų mėsai ir jos produktams, importuojamiems iš Meksikos (OL 2006 L 19, p. 30-31)

17.

2006 sausio 24 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2006/59/EB, dėl leidimo pateikti į rinką ruginę duoną, į  kurią įdėta fitosterolių (fitostanolių), kaip naują maisto produktą arba naują maisto ingredientą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2006 L 31, p. 21-23)

18.

2006 m. vasario 22 d. Komisijos sprendimas 2006/199/EB, nustatantis ypatingas sąlygas žuvininkystės produktų importui iš Jungtinių Amerikos Valstijų (OL 2006 L 71, p. 17-49)

19.

2006 spalio 23 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2006/720/EB, dėl leidimo pateikti į rinką augalinės kilmės diacilglicerolio aliejų kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2006 L 296, p. 10-12)

20.

2006 m. spalio 24 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2006/722/EB, dėl leidimo pateikti į rinką „rapsų aliejų, kurio sudėtyje yra daug nesumuilinamų medžiagų“ kaip naują maisto komponentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 258/97 (OL 2006 L 296, p. 17-19)

21.

2006 m. spalio 24 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2006/723/EB , dėl leidimo pateikti į rinką „kukurūzų gemalų aliejų, kurio sudėtyje yra daug nesumuilinamų medžiagų“ kaip naują maisto komponentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2006 L 296, p. 20-22)

22.

2006 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimas 2006/759/EB dėl tam tikrų nacionalinių salmonelių kontrolės veisliniuose Gallus gallus rūšies vištų pulkuose programų patvirtinimo  (OL 2006 L 311, p. 46-48)

23.

2007 m. balandžio 16 d. Komisijos sprendimas 2007/240/EB, nustatantis naujo pavyzdžio veterinarijos sertifikatus, taikomus į Europos Bendriją importuojant gyvus gyvūnus, gyvūnų spermą, embrionus, kiaušialąstes ir gyvūninės kilmės produktus, remiantis sprendimais 79/542/EEB, 92/260/EEB, 93/195/EEB, 93/196/EEB, 93/197/EEB, 95/328/EB, 96/333/EB, 96/539/EB, 96/540/EB, 2000/572/EB, 2000/585/EB, 2000/666/EB, 2002/613/EB, 2003/56/EB, 2003/779/EB, 2003/804/EB, 2003/858/EB, 2003/863/EB, 2003/881/EB, 2004/407/EB, 2004/438/EB, 2004/595/EB, 2004/639/EB ir 2006/168/EB (OL 2007 L 104, p. 37-50)

24.

2007 m. balandžio 17 d. Komisijos sprendimas 2007/275/EB dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų (OL 2007 L 116, p. 9-33)

25.

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2007/343/EB dėl leidimo pateikti į rinką fitosteroliais (fitostanoliais) praturtintą aliejų kaip naują maisto produktų komponentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 258/97 (OL 2007 L 129, p. 63-66)

26.

2007 m. spalio 4 d. Komisijos sprendimas 2007/642/EB dėl žuvininkystės produktams, importuojamiems iš Albanijos ir skirtiems vartoti žmonėms, taikomų neatidėliotinų priemonių (OL 2007 L 260, p. 21-22)

27.

2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas 2007/777/EB, nustatantis gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus ir tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, importo iš trečiųjų šalių sertifikatų pavyzdžius ir panaikinantis sprendimą 2005/432/EB (OL 2007 L 312, p. 49-67)

28.

2007 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimas 2007/848/EB dėl tam tikrų nacionalinių salmonelių kontrolės  Gallus gallus rūšies dedeklių vištų pulkuose programų patvirtinimo (OL 2007 L 333, p. 83-84)

29.

2008 m. sausio 10 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2008/36/EB, dėl leidimo tiekti į rinką ryžių gėrimus, į kuriuos įdėta fitosterolių (fitostenolių), kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 8, p. 15-17).

30.

2008 m. kovo 28 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2008/279/EB, panaikinantis Sprendimą 2006/ 69/ EB, leidžiantį pateikti į rinką maisto produktus ir maisto produktų ingredientus, pagamintus iš genetiškai modifikuotos Raundap Ready kukurūzų genetinės linijos GA21, kaip naujus maisto produktus, ar naujus maisto ingredientus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 87, p. 17-18)

31.

2008 m. gegužės 26 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2008/413/EB dėl leidimo pateikti į rinką alfa-ciklodekstriną, kaip naują maisto produktų sudedamąją dalų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 146, p. 12-15).

32.

2008 m. birželio 27 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2008/575/EB, leidžiantis tiekti rinkai džiovintą tikrojo baobabo vaisiaus minkštimą kaip naują maisto komponentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 183, p. 38-39)

33.

2008 m. birželio 27 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2008/559/EB, leidžiantis tiekti rinkai alamblekijų (Allamblackia) aliejų kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 180, p. 20-21)

34.

2008 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimas 2008/815/EB  dėl tam tikrų nacionalinių salmonelių kontrolės Gallus gallus rūšies broilerių  pulkuose programų patvirtinimo (OL 2008 L 283, p. 43-45)

35.

2008 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl taikymo laikotarpio iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 2008/866/EB dėl tam tikrų dvigeldžių moliuskų, skirtų žmonių maistui, importo iš Peru laikino sustabdymo skubių priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 8459)

 

36.

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas 2008/946/EB, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2006/88/EB nuostatos dėl akvakultūros gyvūnų karantino reikalavimų (OL 2008 L 337, p. 94-101)

37.

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2008/968/EB, kuriuo leidžiama tiekti rinkai daug arachidono rūgšties turintį Mortierella alpina aliejų kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 344, p. 123-124)

38.

2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2008/985/EB, kuriuo leidžiama tiekti rinkai Morinda citrifolia lapus kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 352, p. 46-47)

39.

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas 2008/946/EB, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2006/88/EB nuostatos dėl akvakultūros gyvūnų karantino reikalavimų (OL 2008 L 337, p. 94-101).

40.

2009 m. balandžio 23 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2009/348/EB, kuriuo leidžiama tiekti rinkai likopeną kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr 258/97 (OL 2009 L 106, p. 55-59).

41.

2009 m. balandžio 28 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2009/355/EB, kuriuo leidžiama tiekti rinkai  likopeno dervingąjį aliejų iš pomidorų kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2009 L 109, p. 47-51).

42.

2009 m. balandžio 28 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2009/365/EB, kuriuo leidžiama tiekti rinkai likopeną iš Blakeslea trispora kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2009 L 111, p.31-34).

43.

2009 m. balandžio 30 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2009/362/EB, kuriuo leidžiama tiekti rinkai likopeną kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2009 L 110, p. 54-57).

44.

2009 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimas 2009/771/EB dėl kai kurių Salmonella kontrolės kalakutuose programų patvirtinimo (OL 2010 L 275, p. 28-29).

45.

2009 m. spalio 12 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2009/752/EB, kuriuo leidžiama tiekti rinkai antarktinio krilio Euphausia superba lipidų ekstraktą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2009 L 268, p. 33-34).

46.

2009 m. spalio 21 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2009/777/EB, dėl mikrodumblių Ulkenia sp. aliejaus, kaip naujos maisto sudedamosios dalies, paskirties išplėtimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2009 L 278, p. 54-55).

47.

2009 m. spalio 22 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2009/778/EB, dėl mikrodumblių Schizochytrium sp. aliejaus, kaip naujos maisto sudedamosios dalies, paskirties išplėtimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2009 L 278, p. 56-57)

48.

2010 m. balandžio 21 d. Komisijos sprendimas  Nr. 2010/228/ES, kuriuo leidžiama tiekti rinkai indinės morindos (Morinda citrifolia vaisių tyrę ir koncentratą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2010  L 102, p. 49-51)

49.

2010 m. gegužės 21 d. Komisijos sprendimas Nr. 2010/296/EB dėl biocidinių produktų registro sukūrimo (OL 2010 L 126, p. 26-26).

50.

2010 m. birželio 8 d. Komisijos sprendimas 2010/315/ES, kuriuo panaikinamas sprendimas 2006/601/ EB dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su neleistinu genetiškai modifikuotu organizmu „LL RICE 601“ ryžių produktuose, ir nustatoma atlikti šio organizmo ryžių produktuose atrankinius tikrinimus“ (OL 2010 L 141, p. 10-11)

51.

2010 m. birželio 14 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2010/331/ES, kuriuo leidžiama teikti rinkai geležies natrio etilendiamino tetraacto rūgšties druską, kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2010, L 149, p. 16-19)

52.

2010 m. liepos 8 d. Komisijos sprendimas 2010/381/ES dėl neatidėliotinų priemonių, taikomų iš Indijos importuojamoms ir žmonėms vartoti skirtoms akvakultūros produktų siuntoms (OL 2010 L 174, p. 51-53)

53.

2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimas 2010/472/ES dėl avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importo į Sąjungą (OL 2010 L 228, p. 74-93).

54.

2010 m. lapkričio 25 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2010/715/ES, kuriuo leidžiama teikti rinkai geležies amonio fosfatą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2010 L 310 p. 16-17).

55.

2011 m. sausio 7 d. Komisijos sprendimas 2011/7/ES, kuriuo dėl laboratorijų, kurioms leidžiama dirbti su gyvu snukio ir nagų ligos virusu, sąrašo iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 2003/85/EB XI priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 9592) (OL  2011 L 5 p. 27-27).

56.

2011 m. vasario 2 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2011/73 ES, kuriuo leidžiama tiekti rinkai valgomojo dantenio (Lentinula edodes) micelio ekstraktą, kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2011 L 29, p. 30-31).

57.

2011 m. vasario 4 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2011/80/ES, kuriuo leidžiama tiekti rinkai žuvų (Sardinops sagax) peptidų produktą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2011 L 31, p 48-49).

58.

2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos Sprendimas 2011/884/ES dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su neleidžiamais naudoti genetiškai modifikuotais ryžiais Kinijos kilmės ryžių produktuose, ir kuriuo panaikinamas sprendimas 2008/289/EB (OL 2011 L 343, p.140-148).

59.

2013 m. sausio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama teikti rinkai sintetinį zeaksantiną kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 110) (OL 2013 L 20, p. 25-28).

60.

2013 m. sausio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama išplėsti ispaninio šalavijo ( Salvia hispanica ) sėklų kaip naujos maisto sudedamosios dalies paskirtį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 123) (OL 2013 L 21 , p. 34-35).

61.

2013 m. vasario 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinės paramos koordinuotajam kontrolės planui, kuriuo siekiama nustatyti nesąžiningos prekybos tam tikrais maisto produktais mastą (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1035) (OL 2013 L 48, p. 23-27).

62.

2013 gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl informacinių technologijų priemonių, naudojamų maisto saugos, gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos srityse, 2013 m. darbo programos finansavimo (OL 2013 C 127, p. 3-13).

63.

2013 m. birželio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl 2013 m. mokymų maisto ir pašarų saugos, gyvūnų sveikatos bei gerovės ir augalų sveikumo srityje darbo programos, vykdomos pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ , finansavimo (OL 2013 C 170, p. 38-42)

 

Tarybos sprendimai

 

Eil. Nr. Pavadinimas
1. 1992 m. lapkričio 14 d. Tarybos sprendimas 92/608/EEB, nustatantis termiškai apdoroto pieno, skirto tiesioginiam žmonių vartojimui, tyrimų ir analizės metodus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 013 tomas, p. 315-332)
2.

1978 m. birželio 19 d. Tarybos sprendimas 78/923/EEB dėl Europos konvencijos dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos sudarymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 001 tomas, p. 87-88)

3.

1988 m. gegužės 16 d. Tarybos sprendimas  88/306/EEB dėl Europos konvencijos dėl skerdimui skirtų gyvulių apsaugos sudarymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 008 tomas, p. 48-49)

 

Komisijos rekomendacijos

 

Eil. Nr. Pavadinimas
1. 2004 m. spalio 4 d. Komisijos rekomendacija 2004/787EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų produktų bei juose esančių medžiagų mėginių ėmimo ir aptikimo techninių gairių remiantis reglamentu (EB) Nr. 1830/2003 (OL 2004 L 348, p. 18-26)
2.

2007 m. birželio 18 d. Komisijos rekomendacija 2007/526/EB dėl eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo ir priežiūros gairių (OL 2007 L 197, p. 1-89)

3.

2006 m. lapkričio 16 d. Komisijos rekomendacija 2006/794/EB dėl dioksinų,dioksinų tipo PCB ir ne dioksino tipo PCB foninio kiekio maisto produktuose stebėsenos (OL 2006 L 322, p.24-31)

 

Europos konvencijos

 

Eil. Nr. Pavadinimas
1. Europos konvencija dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos
2.

Europos konvencija dėl skerdžiamų gyvūnų apsaugos

3.

Europos konvencija dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos

4.

Europos konvencija dėl eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais naudojamų stuburinių gyvūnų apsaugos

5.

Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinė prekybos konvencija

 

Atnaujinta:
2021-10-06
Atgal