Teisės aktai

Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas:
 

Lietuvos Respublikos įstatymai

Eil. Nr. Įstatymo pavadinimas
1. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
2. Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymas
3. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas
4.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

6. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
7.

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas

8. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
9.

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas

10.

Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas

11. Lietuvos Respublikos  gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas
12.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas

13.

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

14. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas
15.

Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas

16.

Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas

17.

Lietuvos Respublikos maisto įstatymas

18.

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas

19. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas
20.

Lietuvos Respublikos pašarų įstatymas

21.

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas

22. Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas  
23.

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

24.

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas

25.

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas

26. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas
27.

Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

Eil. Nr. Nutarimo pavadinimas
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1313 „Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo programos“
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimas Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. 1103 „Dėl Gaminių bandinių paėmimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 1388 „Dėl Vandentiekio skirstomuoju tinklu vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros tvarkos patvirtinimo“
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1666 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės prekybos sistemos priemones“
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 135 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo skyriaus priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1673 ,,Dėl Veterinarinių vaistų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“
13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 89 „Dėl Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 11 d. nutarimas Nr. 372 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2007–2010 metų strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 449 ,,Dėl Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklių, Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių ir Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
17.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 687 „Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, įgyvendinimo“
18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimas Nr. 529 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklių patvirtinimo“
20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 832 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos patvirtinimo“
21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr. 1236 „Dėl asmeniniam vartojimui importuojamo gyvūninio maisto ir nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių kontrolės“
22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 1071 „Dėl funkcijų įgyvendinant gyvulių skerdenų klasifikavimo sistemą paskirstymo“
23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 686 „Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo“
24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 640  „Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo, Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, Nutarimo dėl administracinio teisės pažeidimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai

 

Eil. Nr. Įsakymo pavadinimas
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų patvirtinimo”
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“ patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 421 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-393 „Dėl Maisto ir jo ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“
7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-758 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“
8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-787 „Dėl Mėginių ėmimo metodų pesticidų likučių koncentracijoms maisto produktuose  nustatyti patvirtinimo“
9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V-772 „Dėl per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų protrūkių, kilusių dėl maisto tvarkymo subjektų veiklos, epidemiologinės diagnostikos tvarkos aprašo patvirtinimo”

10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-513 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“
11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo”
12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m.  kovo 9 d. įsakymas Nr. V-168 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 26:2006 „Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai patvirtinimo“
13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. V-1011 „Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo“
14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas  Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiamų cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“
15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. V-596 „Dėl vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“
16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1090 „Dėl rekomenduojamų maisto produktų paros normų socialinę globą gaunantiems asmenims patvirtinimo”
17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo"
18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. V-884 „Dėl lietuvos higienos normos HN 54:2017 „maisto produktai. didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“
19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-432 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2016 „Maisto papildai“ patvirtinimo“
21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010  m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas  Nr. V-877 „Dėl Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes patvirtinimo“
23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“
24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-327 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“
26. Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos ministro 2013 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-685 „Dėl Maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens, pašarų produktų ir jų žaliavų mėginių, skirtų radionuklidų aktyvumui nustatyti, ėmimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“
27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. V-938 „Dėl Nacionalinio veiklos, susijusios su retomis ligomis, plano patvirtinimo“
28. Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-948 „Dėl Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos modernizavimo, visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos nuostatų ir Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

 

Eil. Nr. Įsakymo pavadinimas
1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 210 „Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 288 „Dėl kakavos ir šokolado produktų techninio reglamento patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl analizės metodų medaus sudėčiai nustatyti patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 33 „Dėl Greitai užšaldytų maisto produktų techninio reglamento  patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. 60 „Dėl Džemų ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. 61 „Dėl Vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“
7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 355 „Dėl Greitai užšaldytų vaisių ir daržovių, vaisių sulčių, džemų ir panašių produktų kokybės tyrimo metodų“
8. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“
9. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 171  “Dėl vaisių ir (ar) uogų vyno, vaisių ir (ar) uogų gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo”
10. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos administravimo ir kontrolės“
11. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 282 „Dėl Privalomųjų acto kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“
12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 381 „Dėl galvijų įkainojimo pagal skerdenų svorį ir kokybę“
13. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 464 „Dėl Kiaulių įkainojimo pagal skerdenų svorį ir kokybę taisyklių patvirtinimo“
14. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 30 „Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo“
15. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 174 „Dėl Privalomųjų konservuotų braškių ir privalomųjų konservuoto obuolių padažo kokybės reikalavimų patvirtinimo“
16. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 193 „Dėl Maistinių bulvių kokybės reikalavimų patvirtinimo“
17. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo“
18. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. spalio 31 d įsakymas Nr. 422 „Dėl mėsos ir paukštienos šviežumo įvertinimo techninio reglamento patvirtinimo“
19. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 436 „Dėl Privalomųjų konservuotų agurkų, konservuotų morkų ir konservuotų kultūrinių grybų  kokybės reikalavimų patvirtinimo“
20. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 487 „Dėl Alaus apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“
21. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 488 „Dėl Varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“
22. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 3D-139 „Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo ir geografinių nuorodų apsaugos techninio reglamento patvirtinimo“ 
23. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 3D-146 „Dėl Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“
24. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 3D-234 „Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių (Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo)“
25. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. 3D-322 „Dėl Alkoholinių kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“
26. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. 3D-333 ,,Dėl Medaus techninio reglamento patvirtinimo“
27. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 3D-393  „Dėl midaus, midaus gėrimų, aromatizuotų midaus gėrimų, midaus kokteilių ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus,  apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“
28. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. 3D-353 „Dėl Privalomųjų greitai užšaldytų žiedinių kopūstų ir greitai užšaldytų braškių kokybės reikalavimų patvirtinimo“
29. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 3D-106 „Dėl galvijo paso formos (Dėl Galvijo paso formos patvirtinimo)
30. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-216 „Dėl Pelėsinių grybų skaičiaus nustatymo pagal Hovardą pomidorų produktuose metodikos patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 450 bei žemės ūkio ministro 2002 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 443  pripažinimo netekusiais galios“
31. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 3D-238 „Dėl galvijo paso išdavimo ir naudojimo (Dėl Galvijo paso išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo)“
32. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2004 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 3D-311 ,,Dėl Sertifikatų specialiosioms eksporto grąžinamosioms išmokoms gauti už galvijieną išdavimo taisyklių“
33. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 3D-431 „Dėl Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų“
34. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 3D-487 „Dėl Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono nuostatų“
35. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 3D-548 „Dėl Miško grybų ir jų gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“
36. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 3D-596 ,,Dėl Pašarų, skirtų konkretiems gyvūnų mitybos tikslams, tiekimo į apyvartą taisyklių patvirtinimo“
37.  
38. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 3D-225 „Dėl Grietinėlės ir jos gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“
39. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-606 ,,Dėl pašarų ūkio subjektų patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
40. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-607 ,,Dėl pašarų ūkio subjektų įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
41.  
42. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 3D-155 „Dėl Džiovintų vaisių kokybės reikalavimų patvirtinimo“
43. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 3D-274 „Dėl arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“
44. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 11 d. įsakymas  Nr. 3D-232 „Dėl Žemės, maisto ūkio ir žuvininkystės taikomųjų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“
45. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 3D-325 „Dėl Cukraus, skirto žmonėms vartoti, gliukozės ir invertuotojo cukraus sirupų bei tirpalų sudėties ir tyrimo metodų techninio reglamento patvirtinimo“
46. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 3D-524 „Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų“
47. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6  d. įsakymas Nr. 3D-60 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“
48. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3D-308 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“
49. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 3D-335 „Dėl Sūrių kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų, susijusių su privalomaisiais kokybės reikalavimais, pakeitimo“
50. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-359 „Dėl dvylikos mėnesių  ir jaunesnių  galvijų mėsos ženklinimo“
51. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. 3D-499 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių mugių, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“
52. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 3D-521 „Dėl Pripažintųjų prekiautojų šviežiais vaisiais ir daržovėmis patvirtinimo ir jų tiekiamos rinkai bei eksportuojamos produkcijos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“
53. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 3D-2 „Dėl Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
54. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 3D-13 „Dėl Nealkoholinių gėrimų ir giros apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“
55. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 3D-60 „Dėl vyno rėmimo veiksmų trečiųjų šalių rinkose“
56. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 3D-66 „Dėl Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo“
57. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-309 „Dėl Ekologiškų maisto produktų tvarkybos maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“
58. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 3D-355 „Dėl Prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisyklių patvirtinimo“
59. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2009 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“
60. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. 3D-370 „Dėl Institucijų ir įstaigų, nustačiusių ekologinę gamybą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, informacijos teikimo aprašo patvirtinimo” 
61. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 3D-397 „Dėl Institucijų, nustačiusių ekologinės gamybos ūkio subjektų padarytų teisės aktų pažeidimų, keitimosi informacija tvarkos aprašo patvirtinimo“
62. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymas  Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“
63. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 3D-979 „Dėl Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programos administravimo taisyklių patvirtinimo“
64. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 3D-435 „Dėl Kazeinų ir kazeinatų, skirtų žmonėms vartoti, techninio reglamento patvirtinimo“
65. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 3D-677 „Dėl Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“
66. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 3D-768 „Dėl Įmonių, gaminančių vynus iš nurodytų vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, sertifikavimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“
67. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-1120 „Dėl pieno ir jo gaminių, parduodamų tiesiogiai vartoti, sudėties ir kokybės tyrimų valstybinėje įmonėje „Pieno tyrimai“
68. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 3D-378 „Dėl Pieno gaminių intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo taisyklių patvirtinimo“ 
69. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 3D-389 „ Dėl nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimo ir atlyginimo taisyklių“ patvirtinimo“
70. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 3D-858 „Dėl Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikrinimo taisyklių patvirtinimo“
71. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr.3D-67 „Dėl valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių patvirtinimo”
72. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr.3D-352 „Dėl Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo”
73. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymas Nr.3D-473 „Dėl Paukštininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 04:2012 patvirtinimo”
74. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymas Nr.3D-535 „Dėl Augalų apsaugos plano patvirtinimo”
75. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr.3D-739 „Dėl Tautinio paveldo produktų, būdingų konkrečiai vietovei ar etnografiniam regionui, atitikties specifikacijos patvirtinimo”
76. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. liepos 17  d. įsakymas Nr. 3D-510 „Dėl Išpilstytojo, gamintojo, importuotojo ir pardavėjo kodo sudarymo ženklinant vyno produktus tvarkos aprašo patvirtinimo“
77. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 3D-631 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014-2016 metų programos patvirtinimo“
78. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 3D-731 „Dėl Afrikinio kiaulių maro prevencijos priemonių vykdymo 2013 metų veiklos plano patvirtinimo“
79. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 3D-816 „Dėl 2013 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos patvirtinimo“
80. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 3D-819 „Dėl paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“
81. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai

 

Eil. Nr. Įsakymo pavadinimas
1. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 170 „Dėl prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

 

Eil. Nr. Įsakymo pavadinimas
1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99) patvirtinimo
2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. D1-782 „Dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymai

 

Eil. Nr. Įsakymo pavadinimas
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 220 „Dėl Pieno supirkėjų atestavimo ir kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo tvarkos“
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. 212 „Dėl Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos patvirtinimo“
3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 99 „Dėl Negyvūninio maisto produkto sertifikato patvirtinimo“
4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 115 „Dėl Eksportuojamo negyvūninio maisto produkto sertifikato išdavimo tvarkos“
5. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 220 „Dėl Naminių paukščių ir perinių kiaušinių prekybos su valstybėmis narėmis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo”
6. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl Alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”
7. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 451 „Dėl Veterinarinių vaistų geros gamybos taisyklių patvirtinimo”
8. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. 515 „Dėl Veterinarijos reikalavimų kuilių spermai patvirtinimo“
9. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 643 „Dėl Valstybinės geriamojo vandens kontrolės tvarkos patvirtinimo“
10. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. B1-128 „Dėl Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms veterinarijoje įsigyja ir naudoja Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžios įstaigos, privačių veterinarijos gydytojų veterinarinio aptarnavimo (paslaugų), veterinarinės farmacijos įmonės, įsigijimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo
11. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. B1-260 „Dėl prekybos ledais spaudos kioskuose“
12. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. B1-356 „Dėl Mėginių ėmimo tam tikrų medžiagų ir jų likučių stebėsenai gyvūniniuose produktuose reikalavimų patvirtinimo“
13. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. B1-390 „Dėl veterinarinės medicinos produktų ir vaistinių pašarų, naudojamų produkcijos gyvūnams, apskaitos ir naudojimo kontrolės“
14. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. B1-467 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos ir Geriamojo vandens tiekėjų pranešimų apie vandens tiekimo sąlygų pasikeitimus teikimo tvarkos patvirtinimo“
15. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. B1-945 „Dėl  Paukštynų, laikančių dedekles vištas, registravimo taisyklių patvirtinimo“
16. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. B1-80 „Dėl Vaistinių pašarų gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“ 
17. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. B1-84 „Dėl Veterinarinio vaisto registracijos liudijimo formos patvirtinimo“
18. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. B1-200 Dėl Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklių patvirtinimo“
19. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. B1-201 Dėl Veterinarinių vaistų prekybos ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“
20. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. B1-208 „Dėl Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“
21. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-325 „Dėl Veterinarijos reikalavimų galvijų spermai patvirtinimo“
22. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. B1-349 „Dėl Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“
23. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. B1-351 „Dėl Veterinarijos reikalavimų galvijų embrionams patvirtinimo“
24. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. B1-390 „Dėl Zoonozių stebėsenos reikalavimų patvirtinimo“
25. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. B1-509 „Dėl formų patvirtinimo“
26. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. B1-571 „Dėl  Specialiųjų reikalavimų “ratitae” paukščiams patvirtinimo“
27. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-617 „Dėl Laboratorijų, turinčių teisę, išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo“
28. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. B1-894 „Dėl Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute atliekamų tyrimų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“
29. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. B1-955 „Dėl Lietuvos Respublikoje išaugintų šviežių vaisių, daržovių, uogų, bulvių atitikties deklaracijos išdavimo reikalavimų patvirtinimo“
30. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimų patvirtinimo“
31. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. B1-180 „Dėl Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų patvirtinimo”
32. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. B1-190 „Dėl Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų ūkio ir apskaitos reikalavimų patvirtinimo“
33. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. B1-259 „Dėl Reikalavimų kanopinių gyvūnų importui ir tranzitui patvirtinimo“
34. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. B1-338 „Dėl Viešojo maitinimo atliekų iš tarptautinių transporto priemonių tvarkymo kontrolės nuostatų patvirtinimo“
35. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. B1-558 „Dėl Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų bei gaišenų važtaraščių formų, jų pildymo nurodymų patvirtinimo“
36. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. B1-559 „Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo“
37. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. B1-594 „Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimų patvirtinimo“
38. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. B1-658 „Dėl Gaišenų, patologinės medžiagos patologinio anatominio tyrimo ir dokumentų įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
39. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. B1-720 „Dėl Prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“
40. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. B1-725 „Dėl Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“
41. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. B1-149 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos tyrimų centro Cheminių tyrimų laboratorijos įgaliojimo atlikti valstybinei maisto kontrolei atrinktų medžiagų, besiliečiančių su maistu, mėginių cheminius tyrimus“
42. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymas B1-207 „Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir Leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo“
43. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. B1-281 „Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės“ 
44. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. B1-297 „Dėl patikrinimo akto formos patvirtinimo“
45. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. B1-352 „Dėl Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų, skirtų pašarų gamybai ir gyvūnų šėrimui, gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo taisyklių patvirtinimo”
46. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. B1-338 „Dėl nuoplovų paėmimo laboratoriniam tyrimui metodinių nurodymų patvirtinimo“
47. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. B1-352 „Dėl Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų, skirtų pašarų gamybai ir gyvūnų šėrimui, gamybos tiekimo rinkai ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“
48. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. B1-382 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo subjektų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
49. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. B1-387 „Dėl Veterinarijos pažymėjimo formos patvirtinimo“
50. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. B1-401 „Dėl pieno supirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
51. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. B1-426 „Dėl Veterinarijos vaistinių reikalavimų, didmeninės prekybos įmonių reikalavimų patvirtinimo“
52. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. B1-453 „Dėl gyvūnų priverstinio skerdimo“
53. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. B1-535 „Dėl Vietinei rinkai skirtos smulkintos mėsos specialiųjų ženklinimo reikalavimų patvirtinimo“
54. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. B1-575 „Dėl Neregistruotų Lietuvos Respublikoje veterinarinių vaistų laikino įvežimo iš trečiųjų šalių, platinimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
55. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. B1-601 „Dėl Fizinių asmenų, turinčių veterinarinės farmacijos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
56. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. B1-708 „Dėl Veterinarijos reikalavimų cirko gyvūnams patvirtinimo“
57. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. B1-6 „Dėl ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo valstybinės veterinarinės kontrolės“
58. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. B1-50 „Dėl Gyvūnų gerovės reikalavimų atliekant kai kurias veterinarines procedūras patvirtinimo“
59. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. B1-136 „Dėl Gyvūnų vežėjų leidimų išdavimo tvarkos aprašo ir Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
60. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. B1-306 „Dėl nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų ženklinimo“
61. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. B1-397 „Dėl Nesaugių veterinarinių vaistų uždraudimo tiekti rinkai ir pašalinimo iš rinkos tvarkos aprašo patvirtinimo“
62. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. B1-463 „Dėl pasiutligės kontrolės reikalavimų patvirtinimo“
63. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. B1-492 „Dėl Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
64. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. B1-571 „Dėl gyvų žuvų tvarkymo mažmeninės prekybos subjektuose veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“
65. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2007 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. B1-572 „Dėl pažymėjimo formos patvirtinimo“
66. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. B1-790 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir jai pavaldžiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“
67. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 22  d. įsakymas Nr. B1-883 „Dėl Valstybinių mėginių paėmimo laboratoriniam tyrimui nurodymų patvirtinimo“
68. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. B1-897 „Dėl Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
69. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. B1-85 „Dėl mėsos ir mėsos produktų mėginių paėmimo laboratoriniam tyrimui nurodymų patvirtinimo“
70. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“
71. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. B1 183 „Dėl maisto produktų valstybinės kontrolės maisto tvarkymo subjektuose“
72. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. B1-246 „Dėl Veterinarijos reikalavimų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, vandens gyvūnų ligų prevencijai ir valstybinei veterinarinei kontrolei patvirtinimo“
73. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 30 d.  įsakymas Nr. B1-257 „Dėl pasienio veterinarijos postų ir eksporto į trečiąsias šalis vietos patvirtinimo eksportuojamų galvijų gerovės tikrinimams atlikti“
74. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 8 d.  įsakymas Nr. B1-201 „Dėl Maisto papildų mėginių paėmimo laboratoriniams tyrimams metodinių nurodymų  patvirtinimo”
75. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. B1-288 „Dėl Veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
76. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-341 „Dėl Veterinarinių vaistų registro tvarkymo įstaigos paskyrimo“
77. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. B1-440 „Dėl veterinarinės paskirties biocidų autorizacijos ir registracijos“
78. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. B1-478 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“
79. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. B1-514 „Dėl Gyvūno vakcinacijos nuo pasiutligės pažymėjimo formos patvirtinimo“
80. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2008 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. B1-519 „Dėl veterinarinių vaistų įrašymo į Veterinarinių vaistų registrą, registravimo, veterinarinių vaistų informacijos pakeitimo ir papildymo, veterinarinių vaistų perregistravimo ir veterinarinio vaisto išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro“
81. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“
82. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. B1-543 „Dėl iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamų negyvūninių pašarų, kuriems taikomi privalomieji saugos ir kokybės reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“
83. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. B1-607 „Dėl prekybos kiaušiniais“
84. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. B1-665 „Dėl Kai kurių medžiagų, turinčių hormoninį ar tirostatinį poveikį, ir beta agonistų draudimo naudoti gyvulininkystėje reikalavimų patvirtinimo“
85. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d.  įsakymas Nr. B1-670 „Dėl Maisto tvarkymo reikalavimų kaimo turizmo paslaugos teikėjams patvirtinimo“
86. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. B1-6 „Dėl Šviežios mėsos, smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių tvarkymo mėsinėse taisyklių patvirtinimo“
87. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2009 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. B1-248 „Dėl informacijos pateikimo“
88. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. B1-173 „Dėl  Viščiukų broilerių laikymo reikalavimų patvirtinimo“
89. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. B1-253 „Dėl Veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais patvirtinimo“
90. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. B1-256 „Dėl importuojamų Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ryžių produktų, kurie galėtų būti užteršti genetiškai modifikuotu organizmu „LL RICE 601“, valstybinės kontrolės“
91. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. B1-353 „Dėl Veterinarijos sertifikato šunų spermos importui į Lietuvos Respubliką formos patvirtinimo“
92. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. B1-56 „Dėl Europos Sąjungos valstybėse narėse arba Europos ekonominės erdvės valstybėse registruotų veterinarinių vaistų registravimo“
93. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. B1-121 „Dėl Baltijos jūroje sugaunamų Baltijos menkių kepenų“
94. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. B1-171 „Dėl pieno transportavimo iki pieno supirkimo punkto“
95. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. B1-190 „Dėl Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo komisijos patvirtinimo“
96. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nutarimus suteikimo“
97. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. B1-664 „Dėl transporto priemonių, kuriomis vežami gyvūnai, valymo, plovimo ir dezinfekavimo“
98. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. D1-533/B1-310 „Dėl laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“
99. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. B1-384 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose“
100. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. B1-216 „Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo, Faktinių aplinkybių, taikant Alkoholio kontrolės įstatymą, fiksavimo akto ir Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo protokolo formų patvirtinimo bei Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos sudarymo“
101. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. B1-466 „Dėl Šalutinių gyvūninių produktų, surinktų iš viešojo maitinimo įmonių, tvarkymo“
102. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo”
103. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. B1-617 „Dėl žuvininkystės produktų kontrolės“
104. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. B1-22 Dėl maistinių kiaušinių įvežimo tvarkos”
105. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. B1-25 Dėl Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos sudarymo ir Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiosiose šalyse, vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
106. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. B1-126 „Dėl Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimų”
107. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. B1-216 „Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo, faktinių aplinkybių, taikant Alkoholio kontrolės įstatymą, fiksavimo akto ir Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo protokolo formų patvirtinimo bei Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos sudarymo”
108. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. B1-331 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių 2012 metams patvirtinimo“
109. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“
110. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. B1-508  „Dėl gyvūninio maisto saugos reikalavimų“
111. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. B1-562 „Dėl Veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“
112. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. B1-798 „Dėl veterinarinio vaisto Xylasin 2 %, injekcinio tirpalo, uždraudimo tiekti rinkai ir jo pašalinimo iš rinkos“
113. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m spalio 31 d įsakymas Nr. B1-866 „Dėl Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo priežiūros ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“
114. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. lapkričio 6 d. įsakymas B1-870 „Dėl Lietuvos bandomųjų gyvūnų naudojimo etikos komisijos prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo"
115. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. B1-1038 „Dėl Reikalavimų skerdyklų išplanavimui, konstrukcijai ir įrangai“
116. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. B1-2 „Dėl Veterinarijos reikalavimų pramoginiams ir  kitiems renginiams naudojamiems gyvūnams patvirtinimo“
117. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d.  įsakymas Nr. B1-12 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
118. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. B1-28 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš veterinarinių vaistų registro”
119. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. B1-5 „Dėl Kovinių ir pavojingų veislių šunų sąrašo patvirtinimo“
120. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 8 d.  įsakymas Nr. B1-141  „Dėl maisto saugos ir higienos“
121. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. B1-255 Dėl importuojamo negyvūninio maisto, kuriam taikoma sustiprinta valstybinė maisto kontrolė, sąrašo patvirtinimo“
122. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. B1-325 „Dėl veterinarinių vaistų, į kurių sudėtį įeina fenilbutazonas, tiekimo rinkai ir naudojimo kontrolės“
123. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-290 „Dėl Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
124. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d.  įsakymas Nr. B1-336 „Dėl Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo"
125. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. B1-385 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, perregistravimo, informacijos pakeitimo ir papildymo“
126. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. B1-433 „Dėl reikalavimų veterinarijos felčeriams patvirtinimo“
127. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. B1-465 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių 2013 metams patvirtinimo“
128. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. B1-487 „Dėl produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
129. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. B1-488 „Dėl Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
130. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. B1-503 „Dėl maisto papildų „Green Coffee“
131. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. B1-508 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams patvirtinimo“
132. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. B1-615 „Dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo tvarkos aprašo ir Reklamos įstatymo pažeidimo protokolo, Nutarimo pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą, Nutarimo atsisakyti pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą ir Nutarimo nutraukti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą formų patvirtinimo“
133. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. B1-701 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir kai kurių veterinarinių vaistų išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro“
134. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. B1-761  „Dėl bandymo su gyvūnais projekto santraukos formos patvirtinimo“
135. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. B1-816 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo”
136. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas B1-817 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo”
137. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. B1-25 „Dėl Specialios paskirties maisto produktų vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo”
138. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. B1-24 Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus specialios paskirties maisto produktus tvarkos aprašo patvirtinimo“
139. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. B1-25 „Dėl Specialios paskirties maisto produktų vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“
140. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. B1-22 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašo patvirtinimo”
141. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. B1-41 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
142. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. B1-40 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
143. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymas Nr.B1-64  „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinio vaisto išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro”
144. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2014 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-100 „Dėl išmokų už sumedžiotus šernus skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
145. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2014 m. vasario 12 d. įsakymas Nr.B1-106 „Dėl veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos pratęsimo“
146. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. B1-116 „Dėl veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos“
147. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. B1-134 „Dėl plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino valstybinės kontrolės“
148. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2014 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-280/B1-138 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 476/442 “Dėl Informacijos apie geriamojo vandens saugą teikimo tvarkos” pripažinimo netekusiu galios”
149. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. B1-146 Dėl Geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolės ataskaitų teikimo tvarkos aprašo ir Pranešimų apie geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
150. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2014 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. B1-153 Dėl mėsos gaminių, tiekiamų vidaus rinkai, atsekamumo užtikrinimo
151. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. B1-155 Dėl betelinio pipiro lapų importo laikino uždraudimo”
152. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. B1-180 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, perregistravimo, informacijos pakeitimo ir papildymo”
153. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. B1-268 Dėl Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos patvirtinimo”
154. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. B1-313 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos”
155. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. B1-369 Dėl Negyvūninio maisto naudojimo gyvūnams šerti tvarkos aprašo patvirtinimo”
156. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. B1-412 Dėl Veterinarijos felčerio profesijos kompetencijos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimo Vilniaus kolegijai suteikimo”
157. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. B1-433 Dėl Gyvūnų augintinių laikymo viešojo maitinimo įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo”
158. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr.B1-469 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro”
159. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. B1-486  „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globėjams ir globos namams patvirtinimo ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. B1-1015 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globos namams patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios“
160. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. B1-488 „Dėl Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo patvirtinimo”
161. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. B1-489 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. B1-829 „Dėl Galvijų laikymo vietų priežiūros sistemos ir tiekiamo rinkai žalio pieno saugos ir kokybės“ pripažinimo netekusiu galios”
162. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. B1-518 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir veterinarinio biocidinio produkto informacijos pakeitimo”
163. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. B1-557 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro”
164. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d.  įsakymas Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių 2014 metams patvirtinimo”
165. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. B1-575 „Dėl priemonių taikymo mažinant akrilamido kiekį maisto produktuose”
166. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. V-756/ B1-573 „Dėl Vaistinių preparatų pardavimo pagal veterinarinių vaistų receptus ir paraiškas vaistinėse tvarkos aprašo patvirtinimo”
167. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. B1-631 „Dėl Reikalavimų veterinarijos tikslams naudojamų narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų laikymo patalpoms patvirtinimo”
168. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. B1-666 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinio vaisto išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro”
169. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. B1-967 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos pratęsimo ir pavadinimų pakeitimo”
170. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. B1-747 „Dėl Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo pažeidimo protokolo ir nutarimo byloje dėl Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo pažeidimo formų patvirtinimo“
171. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. B1-800 „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo”
172. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. B1-801 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. B1-581 „Dėl žaliavinio pieno ir pieno produktų tyrimų dėl antibakterinių medžiagų“ pripažinimo netekusiu galios”
173. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. B1-804 „Dėl Gyvūno augintinio pasų įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
174. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. B1-860 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos pratęsimo ir autorizacijos liudijimo priedo pakeitimo”
175. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 14 d. įsakymas Nr.B1-892 „Dėl Trichinelių lervų tyrimų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
176. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. B1-941 Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš veterinarinių vaistų registro”
177. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. B1-970 „Dėl Kailinių gyvūnų laikymo reikalavimų patvirtinimo”
178. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. B1-973 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios”
179. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. B1-1007 „Dėl apsaugos priemonių Azijos šalyse ir Europos Sąjungoje plintant paukščių gripui”
180. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. B1-1017 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro”
181. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. B1-1132 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos pratęsimo”
182. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. B1-1143 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. B1-804 „Dėl Gyvūno augintinio pasų įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
183. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. B1-1144/1B-969 „Dėl Nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
184. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. B1-27 „Dėl Sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsos, naudojamos asmeninio ūkio reikmėms, tvarkymo patvirtintuose gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose veterinarijos reikalavimų patvirtinimo”
185. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d.  įsakymas Nr. B1-59 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“
186. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. B1-61 „Dėl gyvų (Helix pomatiaLinne, Helix aspersaMuller, Helix lucorum rūšių ir Achatinidae šeimos) sraigių importo į Lietuvos Respubliką“
187. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. B1-64 „Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, veterinarinių vaistų perregistravimo ir veterinarinio vaisto išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro”
188. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. B1-180 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir autorizacijos liudijimų priedų pakeitimo”
189. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. B1-277 „Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro”
190. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. B1-308 „Dėl pranešimų apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo reikalavimų patvirtinimo“
191. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. B1-340 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos pratęsimo”
192. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. B1-350 „Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir išbraukimo iš veterinarinių vaistų registro”
193. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. B1-370 „Dėl tėvų atstovų dalyvavimo neplaniniuose ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyrių patikrinimuose”
194. Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus 2015 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. B1-401 „Dėl Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
195. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. B1-453 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir autorizacijos liudijimų pakeitimo”
196. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. B1-551 „Dėl veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo mokymų, kuriuos organizuoja nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, ir veterinarijos gydytojo kompetencijos atlikti trichinelių lervų tyrimus patikrinimo įkainių nustatymo“
197. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. B1-572 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro”
198. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d.  įsakymas Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
199. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. B1- 647 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojus ir (ar) tiekėjus, Lietuvos Respublikoje gaminančius ir (ar) rinkai tiekiančius su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas, tvarkos aprašo patvirtinimo”
200. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. B1-680 „Dėl Biologinio saugumo reikalavimų galvijų, avių ir ožkų laikymo vietose patvirtinimo”
201. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. B1-731 „Dėl informacijos apie organizuojamą maitinimą vaikų poilsio stovyklose, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos, teikimo”
202. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. B1-732 „Dėl Maisto ir mitybos mokslo komiteto nuostatų patvirtinimo”
203. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. liepos 27 d.  įsakymas Nr. B1-733 „Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš veterinarinių vaistų registro”
204. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. B1-748 „Dėl Enzootinės galvijų leukozės, galvijų bruceliozės ir tuberkuliozės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo”
205. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. B1-768 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos pratęsimo ir autorizacijos liudijimų ir jų priedų pakeitimo”
206. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. B1-810 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos”
207. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. B1-811 „Dėl kiaulių šėrimo ir pakratų”
208. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d.  įsakymas Nr. B1-1079 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
209. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. B1-1081 „Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš veterinarinių vaistų registro“
210. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. B1-1093 „Dėl Prekybos ūkiniais gyvūnais tvarkos aprašo patvirtinimo“
211. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. B1-1100 „Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, perregistravimo, informacijos pakeitimo ir papildymo“
212. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. B1-1115 „Dėl Pranešimų apie gyvūnų užkrečiamąsias ligas teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“
213. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. B1-39 „Dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų stebėsenos“
214. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. B1-78 „Dėl Išmokų už lapių ir usūrinių šunų gaišenas, pristatytas pasiutligės tyrimui, mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
215. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. B1-108 „Dėl išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
216. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. B1-118 „Dėl higienos reikalavimų maisto tvarkymo subjektams, organizuojantiems vienkartinių pakuočių atliekų ir (ar) naudotų daugkartinių pakuočių priėmimą“
217. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“
218. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. B1-319 „Dėl Maisto papildų vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“
219. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. B1-339 „Dėl Vietinei rinkai mažais kiekiais tiekiamų vištų kiaušinių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“
220. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. B1-358 „Dėl Leidimo atlikti bandymo su gyvūnais projektą formos patvirtinimo“
221. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. B1-445 „Dėl veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių viešbučiams patvirtinimo“
222. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. B1-456 „Dėl Veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos felčeriu ar laikinai ir kartais teikti kai kurias veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
223. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. B1-486 „Dėl mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų pirminių produktų, išskyrus gyvūninius produktus, tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“
224. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. B1-654 „Dėl Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
225. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. B1-678 „Dėl Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašo patvirtinimo“
226. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. B1-704 „Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinio vaisto išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro“
227. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. B1-741 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos pratęsimo ir autorizacijos liudijimo pakeitimo“
228. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. B1-857 „Dėl kai kurių Valstybinės veterinarijos tarnybos, Valstybinės veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
229. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. B1-903 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų išbraukimo iš Veterinarinių vaistų registro“
230. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas 2017 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. B1-2 „Dėl Mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir mažai pavojingų veikų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
231. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas 2017 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. B1-26 „Dėl Gyvūninių produktų ir pašarų eksporto į trečiąsias šalis tvarkos aprašo patvirtinimo“
232. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas 2017 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. B1-67 Dėl Veterinarinių vaistų lygiagretaus importo tvarkos aprašo patvirtinimo“
233. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas 2017 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. B1-93 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių, kurias įgyvendina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo”
234. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. B1-219 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2017 m. korupcijos prevencijos programos priemonių plano patvirtinimo“
235. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymas  Nr. B1-275 „Dėl veterinarinių Biocidinių produktų dosjė ir autorizacijos liudijimų pakeitimo“
236. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. B1-538 „Dėl veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos pratęsimo“
237. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. B1-604 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
238. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. B1-631 „Dėl veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos ir veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos pratęsimo“
239. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 13 d. įsakymas  Nr. B1-672 „Dėl kai kurių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
240. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. B1-684 „Dėl Transporto priemonių, kuriomis vežami gyvūnai, valymo, plovimo ir dezinfekavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
241. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. B1-720 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
242. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. B1-725 „Dėl Lietuvos Respublikos laivų, vykdančių veiklą tolimuosiuose žvejybos rajonuose, valstybinės veterinarinės kontrolės organizavimo ir išlaidų apmokėjimo“
243. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. B1-794 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
244. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. B1-818 „Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos papildymo ir perregistravimo“
245. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. B1-826 „Dėl Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“
246. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. B1-58 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos teikimo ir valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
247. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. B1-138 „Dėl Pranešimo apie gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį formos patvirtinimo“
248. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymas  Nr. B1-139 „Dėl 2018–2020 metų lėtinės elnių išsekimo ligos valstybinės stebėsenos programos patvirtinimo“
249. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. B1-174 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
250. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. B1-626 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
251. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. B1-666 Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios”
252. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. B1-765 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos pratęsimo”
253. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. B1-762 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios”
254. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. B1-791 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios”
255. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. B1-788 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios”
256. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. B1-775 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
257. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. B1-772 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
258. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. B1-904 įsakymas „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
259. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. B1-902 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
260. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. B1-930 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
261. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. B1- 1012 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
262. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. B1-1046 „Dėl maisto produktų prekybos ir (ar) viešojo maitinimo paslaugų teikimo renginio ar šventės metu“
263. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. B1-43 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
264. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2019 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. B1-201 „Dėl paršavedžių, kurias 2019 metais tikslinga patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašo patvirtinimo“
265. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 10 d. įsakymas  Nr. B1-254 „Dėl veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos pratęsimo“
266. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. B1-241 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
267. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 386 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir autorizacijos pratęsimo“
268. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. B1-367 „Dėl Mažoms maisto produktų parduotuvėms taikomų maisto tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“
269. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2019 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. B1-349 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Užkrečiamųjų ligų kontrolės centro darbo reglamento patvirtinimo“
270. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. B1-336 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir autorizacijos pratęsimo“
271. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. B1-310 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafiko patvirtinimo“
272. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. B1-299 „Dėl eksportuojamų į Jungtines Amerikos Valstijas kiaušinių gaminių saugos reikalavimų“
273. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. B1-517 „Dėl Veisimo organizacijos pripažinimo ir veisimo programos patvirtinimo“
274. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. B1-624  „Dėl Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo kontrolės“
275. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. B1-623 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir autorizacijos pratęsimo“
276. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. B1-642 „Dėl Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“
277. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymas  Nr. B1-697 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
278. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. B1-699 „Dėl Grynaveislių mėsinių veislių bulių reproduktorių, kuriuos tikslinga 2019 metais patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašo patvirtinimo“
279. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. B1-715 „Dėl veisimo programų patvirtinimo”
280. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. B1-754 „Dėl kiaulių išvežimo iš komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ir III dalyse nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijų“
281. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. B1-766 „Dėl veisimo programų patvirtinimo“
282. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. B1-780 „Dėl į trečiąsias šalis eksportuojamų maisto produktų sveikumo sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
283. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. B1-794 „Dėl sustiprintos iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką importuojamų maistui skirtų gyvų žuvų kontrolės”
284. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. B1-812 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios”
285. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. B1-884 „Dėl leidimo vykdyti veisimo programą Lietuvos Respublikos teritorijoje suteikimo”
286. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. B1-897 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
287. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. B1-935 „Dėl Veisimo programos patvirtinimo“
288. Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. B1-953 „Dėl Mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo higienos reikalavimų patvirtinimo“
289. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. B1-964 „Dėl iš trečiųjų šalių įvežamų prekių ir gyvūnų grąžinimo, sunaikinimo ar kito specialaus apdorojimo“
290. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. B1-963 „Dėl Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją įvežamų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių tikrinimas, sąrašo ir kontrolės punktų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamo negyvūninio maisto ir pašarų atitikties tikrinimas, sąrašo patvirtinimo“
291. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. B1-974 „Dėl Veisimo programų patvirtinimo sustabdymo“
292. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1542/B1-973 „Dėl Europos farmakopėjos 10.0 leidimo įgyvendinimo”
293. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. B1-3 „Dėl veisimo programos patvirtinimo”
294. Valstybinės maisto ir veterinarijos tranybos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. B1-4 „Dėl veisimo programos patvirtinimo”
295. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. B1-26 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo”
296. Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. B1-38 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo“
297. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. B1-72 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo”
298. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. B1-78 Dėl grynaveislio mėsinių simentalų veislės buliaus reproduktoriaus, kurį tikslinga 2020 metais patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, patvirtinimo”
299.

Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus 2020 m. vasario 4 d. įsakymas Nr.B1-85 Dėl sustiprintos iš trečiųjų šalių įvežamų ungurių kontrolės”

300. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 11 d. įsakymas Nr.B1-110 Dėl Informacijos apie pažeidimus Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
301. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d. įsakymas Nr.B1-126 „Dėl Veisimo programų patvirtinimo ir leidimo vykdyti veisimo programas Lietuvos Respublikos teritorijoje suteikimo”
302. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 25 d. įsakymas Nr.B1-138 „Dėl Sandėlių, kuriuose laikomos iš trečiųjų šalių įvežamos ne Europos Sąjungos rinkai skirtos tam tikrų kategorijų prekės, patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
303. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. B1-144 Dėl Medžiagų liekanų gyvūnuose ir gyvūniniuose produktuose stebėsenos taisyklių patvirtinimo”
304. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. B1-147 „Dėl Pagalbos gavėjų atliktų darbų patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
305. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-241/B1-154 „Dėl Europos farmakopėjos 10.0 leidimo 10.1. priedo įgyvendinimo“
306. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. B1-156 „Dėl Turgavietėse parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos ir mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalo išdavimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
307. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. B1-221 „Dėl Laikinų leidimų vykdyti maisto transportavimo veiklą karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu išdavimo”
308. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. B1-232 „Dėl veisimo programos patvirtinimo“
309. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. B1-231 Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto paskyrimo oficialiąja laboratorija“
310. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. B1-268 „Dėl pažymos apie išplatintą veislinių kuilių spermą ir pažymos apie atliktą kiaulių sėklinimą ir sunaudotą veislinių kuilių spermą formų patvirtinimo“.
311. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. B1-272 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. B1-58 „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos teikimo ir valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
312.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. B1-274 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją įvežamų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių tikrinimas, sąrašo ir kontrolės punktų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamo negyvūninio maisto ir pašarų atitikties tikrinimas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo"

313. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. B1-280 „Dėl veisimo programos patvirtinimo"
314. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. B1-287 „Dėl Prašymo dėl importuojamo negyvūninio maisto kontrolės atlikimo formos patvirtinimo“
315. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 4 d.įsakymas Nr. B1-638 “Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. B1-478 „Dėl importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
316. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. B1-306 „Dėl tikrinamųjų pieninių veislių bulių, už kurių įvertinimą teikiama valstybės pagalba, sąrašo patvirtinimo“
317. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. B1-335 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-306 „Dėl tikrinamųjų pieninių veislių bulių, už kurių įvertinimą teikiama valstybės pagalba, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
318. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. B1-374 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. B1-155 „Dėl betelinio pipiro lapų importo laikino uždraudimo“ pripažinimo netekusiu galios“ 
319. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. B1-375 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos panaikinimo ir veterinarinių biocidinių produktų įrašymo į biocidinių produktų duomenų bazę“
320. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. B1-416 „Dėl veisimo programų patvirtinimo“
321. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. B1-443 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir registracijos panaikinimo“
322. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. B1-450 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“ pakeitimo“
323. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. B1-477 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. B1-85 „Dėl sustiprintos iš trečiųjų šalių įvežamų ungurių kontrolės“ pakeitimo“
324. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. B1-478 „Dėl grynaveislių mėsinių veislių avinų, už kurių įvertinimą 2020 m. bus teikiama pagalba, sąrašo patvirtinimo“
325. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. B1-510 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. B1-514 „Dėl gyvūno vakcinacijos pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo“
326. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. B1-521 „Dėl į Kanadą eksportuojamų mėsos gaminių saugos reikalavimų“
327. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. B1-538 „Dėl  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. B1-509 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo“
328. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. B1-539 „Dėl veisimo programų patvirtinimo“
329. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. B1-547 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Plungės rajono savivaldybės Platelių seniūnijos Visvainių kaime“
330. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. B1-560 „Dėl veisimo programų patvirtinimo panaikinimo“
331. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. B1-561 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo“
332. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. B1-566 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Kauno rajono savivaldybės Čekiškės seniūnijos Prienų kaime“
333. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. B1-624 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“
334. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. B1-634 „Dėl arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2020 m. grafiko patvirtinimo“
335. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. B1-640 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo, perregistravimo“
336. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. B1-642 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo B1-634 „Dėl arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2020 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“
337. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. B1-665 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. B1-547 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Plungės rajono savivaldybės Platelių seniūnijos Visvainių kaime“ pakeitimo“
338. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. B1-666 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
339. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. B1-702 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. B1-654 „Dėl nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
340. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. B1-703 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo B1-634 „Dėl arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2020 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“
341. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. B1-720 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
342. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. B1-753 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir panaikinimo“
343. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. B1-767 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. B1-970 „Dėl kailinių gyvūnų laikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“
344. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. B1-780 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos prątesimo ir pakeitimo“
345. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. B1-783 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo nr. B1-634 „Dėl arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2020 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“
346. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. B1-806 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją įvežamų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių tikrinimas, sąrašo ir Kontrolės punktų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamo negyvūninio maisto ir pašarų atitikties tikrinimas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
347. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. B1-829 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. B1-634 „Dėl arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2020 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“
348. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. B1-850 „Dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) prevencijos priemonių taikymo ir informacijos teikimo“
349. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. B1-855 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir registracijos panaikinimo“
350. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. B1-862 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. B1-266 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės“ pripažinimo netekusiu galios“
351. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. B1-865 „Dėl laikino uždraudimo įvežti audines į Lietuvos Respubliką iš šalių, kuriose esančiuose audinių ūkiuose nustatyta koronaviruso infekcija (COVID-19 liga)“
352. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. B1-867 „Dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) prevencijos priemonių taikymo audinių ūkiuose“
353. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. B1-884 „Dėl laukinių gyvūnų ženklinimo“
354. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. B1-889 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. B1- 246 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Molėtų rajono savivaldybės Čiūlėnų seniūnijos Toliejų kaime“ pripažinimo netekusiu galios“
355. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. B1-907 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos laikymo afrikiniu kiaulių maru užkrėsta teritorija“
356. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. B1-932 „Dėl kailinių gyvūnų laikymo vietų paskelbimo užkrėstomis SARS-COV-2 virusu“
357. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. B1-994 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos teritorijų laikymo afrikiniu kiaulių maru užkrėsta teritorija“
358. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. B1-998 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. B1-416 „Dėl veisimo programų patvirtinimo“ pakeitimo“
359. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. B1-1003 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
360. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. B1-1007 „Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo, papildymo ir perregistravimo“
361. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. B1-1014 „Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontrolinių pirkimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
362. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. B1-1021 „Dėl kailinių gyvūnų laikymo vietos paskelbimo užkrėsta SARS-COV-2 virusu“
363. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. B1-17 „Dėl didelio patogeniškumo paukščių gripo židinio Kauno miesto savivaldybės Pertašiūnų seniūnijos Amalių mikrorajone“
364. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. B1-34 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. B1-678 „Dėl labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
365. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. B1-57 „Dėl veisimo programos patvirtinimo“
366. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. B1-58 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir autorizacijos prątesimo“
367. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. B1-115 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. B1- 17 Dėl didelio patogeniškumo paukščių gripo židinio Kauno miesto savivaldybės Petrašiūnų seniūnijos Amalių mikrorajone pripažinimo netekusiu galios“
368. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. B1-116 „Dėl avių ir ožkų veislių keitimo komisijos sudarymo ir šios komisijos darbo reglamento patvirtinimo“
369. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. B1-119 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. B1-39 „Dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų stebėsenos“ pakeitimo“
370. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. B1-123 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. B1-543 „Dėl iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamų negyvūninių pašarų, kuriems taikomi privalomieji saugos ir kokybės reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
371. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. B1-137 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. B1-642 „Dėl ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“
372. Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus 2021 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. B1-175 „Dėl ūkinių gyvūnų sėklinimo duomenų taisymo tvarkos aprašo patvirtinimo"
373. Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus 2021 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. B1-198 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. B1-870 „Dėl Lietuvos bandomųjų gyvūnų naudojimo etikos komisijos prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo"
374.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. B1-215 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir registracijos panaikinimo“

375.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. B1-232 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

376. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. B1-268 „Dėl kailinių gyvūnų laikymo vietos paskelbimo užkrėsta SARS-COV-2 virusu“
377. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. B1-279 „Dėl kailinių gyvūnų laikymo vietos paskelbimo užkrėsta SARS-COV-2 virusu“
378. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. B1-304 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pasienio veterinarijos postų ir teritorinių padalinių, atliekančių iš trečiųjų šalių importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų siuntų tikrinimą dėl ekologiškumo atitikties, sąrašo patvirtinimo“
379. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. B1-322 „Dėl  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. B1-59 „Dėl ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
380. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. B1-346 „Dėl 2021–2022 metų salmoneliozės kontrolės vištų dedeklių ūkiuose programos patvirtinimo“
381. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. B1-347 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. B1-571 „Dėl veterinarijos reikalavimų gyvų žuvų tvarkymui mažmeninės prekybos subjektuose patvirtinimo“ pakeitimo“
382. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. B1-375 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. B1-343 „Dėl didelio patogeniškumo paukščių gripo židinių Vilniaus miesto, Vilniaus, Molėtų, Trakų ir Širvintų rajonų bei Elektrėnų savivaldybėse“ pakeitimo“
383. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. B1-376 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir registracijos panaikinimo“
384. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. B1-381 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
385. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. B1-382 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. B1-343 „Dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkio naminių paukščių laikymo vietose“ pakeitimo“
386. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. B1-398 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. B1-343 „Dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkio naminių paukščių laikymo vietose“ pakeitimo“
387. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. B1-423 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. B1-255 „Dėl importuojamo negyvūninio maisto, kuriam taikoma sustiprinta valstybinė maisto kontrolė, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
388. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. B1-424 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. B1-343 „Dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkio naminių paukščių laikymo vietose“ pakeitimo“
389. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. B1-425 „Dėl veisimo programos patvirtinimo“
390. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. B1-443 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. B1-343 „Dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkio naminių paukščių laikymo vietose“ pakeitimo“
391. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. B1-461 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
392. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. B1-462 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. B1-343 „Dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkio naminių paukščių laikymo vietose“
393. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. B1-463 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. B1-332 „Dėl veterinarinio vaisto registracijos sustabdymo ir pripažinimo nesaugiu, nesaugaus veterinarinio vaisto uždraudimo tiekti rinkai ir pašalinimo iš rinkos“ pripažinimo netekusiu galios“
394. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. B1-466 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“
395. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. B1-485 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir registracijos panaikinimo“
396. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. B1-491 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos prątesimo ir autorizacijos panaikinimo“
397. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. B1-492 „Dėl galvijų veislių keitimo komisijos sudarymo ir šios komisijos darbo reglamento patvirtinimo“
398. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. B1-493 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. B1-175 „Dėl ūkinių gyvūnų sėklinimo duomenų taisymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
399. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. B1-518 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, informacijos pakeitimo ir papildymo“
400. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. B1-528 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-306 „Dėl tikrinamųjų pieninių veislių bulių, už kurių įvertinimą teikiama valstybės pagalba, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
401. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. B1-537 „Dėl veisimo organizacijos pripažinimo ir veisimo programos patvirtinimo“
402. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. B1-538 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją įvežamų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių tikrinimas, sąrašo ir kontrolės punktų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamo negyvūninio maisto ir pašarų atitikties tikrinimas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
403. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. B1-547 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. B1-761 „Dėl bandymo su gyvūnais projekto santraukos formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
404. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. B1-557 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, informacijos pakeitimo ir papildymo“
405. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. B1-560 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. B1-1059 „Dėl laboratorijų, atliekančių mėsos valstybinės kontrolės tyrimus dėl trichinelių nustatymo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
406. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. B1-562 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir autorizacijos prątesimo“
407. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. B1-564 „Dėl arklinių šeimos gyvūnų kraujo dalių nustatymo komisijos sudarymo ir šios komisijos darbo reglamento patvirtinimo“
408. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. B1-591 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. B1-615 „Dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo tvarkos aprašo ir Reklamos įstatymo pažeidimo protokolo, nutarimo pradėti reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą, nutarimo atsisakyti pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą ir nutarimo nutraukti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą formų patvirtinimo“ pakeitimo“
409. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. B1-594 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. B1-384 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose patvirtinimo“ pakeitimo“
410. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. B1-597 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2021 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. B1-279  „Dėl kailinių gyvūnų laikymo vietos paskelbimo užkrėsta SARS-COV-2 virusu“  pripažinimo netekusiu galios
411. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. B1-605 „Dėl leidimo vykdyti veisimo programą Lietuvos Respublikos teritorijoje suteikimo“
412. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. B1-608 „Dėl pavyzdinių pirminių eksporto veterinarijos sertifikatų formų gyvūniniams produktams, skirtiems žmonių maistui ir vežamiems į Europos Sąjungos valstybes nares, kurie vėliau bus eksportuojami į trečiąsias šalis, išskyrus Eurazijos Ekonominės Sąjungos šalis (EES), patvirtinimo“
413. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. B1-662/1B-556/4-269 „Dėl iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją asmeniniam vartojimui įvežamų (siunčiamų) gyvūninių produktų, sudėtinių produktų ir produktų, gautų iš šalutinių gyvūninių produktų, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“
414. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. B1-664 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir registracijos panaikinimo“
415. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. B1-679 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. B1-478 „Dėl importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
416. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. B1-683 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
417. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. B1-699 „Dėl veisimo programos patvirtinimo“
418. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. B1-703 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. B1-492 „Dėl galvijų veislių keitimo komisijos sudarymo ir šios komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“
419. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. B1-724 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos prątesimo ir privalomos ženklinimo ir naudojimo informacijos papildymo“
420. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. B1-737 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
421. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. B1-743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. B1-339 „Dėl vietinei rinkai mažais kiekiais tiekiamų vištų kiaušinių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“
422. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. B1-744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. B1-867 „Dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) prevencijos priemonių taikymo audinių ūkiuose“ pripažinimo netekusiu galios“
423. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. B1-746 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. B1-826 „Dėl vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“
424. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. B1-747 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-487 „Dėl produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
425. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. B1-748 „Dėl paršavedžių, kurias 2021 metais tikslinga patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašo patvirtinimo“
426. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. B1-750 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. B1-268 „Dėl kailinių gyvūnų laikymo vietos paskelbimo užkrėsta SARS-CoV-2 virusu“  pripažinimo netekusiu galios
427. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. B1-790 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. B1-642 „Dėl ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
428. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. B1-796 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-306 „Dėl tikrinamųjų pieninių veislių bulių, už kurių įvertinimą teikiama valstybės pagalba, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
429. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. B1-813 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. B1-506 „Dėl veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos gydytoju ar laikinai ir kartais teikti veterinarijos paslaugas lietuvos respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
430. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. B1-831 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
431. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. B1-839 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir registracijos panaikinimo“
432. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. B1-840 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos prątesimo ir duomenų pakeitimo“
433. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. B1-854 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. B1-870 „Dėl Lietuvos bandomųjų gyvūnų naudojimo etikos komisijos prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“
434. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. B1-857 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo“
435. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. B1-884 „Dėl audinių laikymo vietų paskelbimo užkrėstomis SARS-CoV-2 virusu“
436. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. B1-885 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolės ataskaitų teikimo tvarkos aprašo ir pranešimų apie geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
437. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. B1-891 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. B1-141 „Dėl maisto saugos ir higienos“ pripažinimo netekusiu galios“
438. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. B1-934 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
439. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. B1-940 „Dėl techninės klaidos ištaisymo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 13 d. įsakyme Nr. B1-884 „Dėl laukinių gyvūnų ženklinimo““
440. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. B1-954 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. B1-884 „Dėl audinių laikymo vietų paskelbimo užkrėstomis SARS-CoV-2“ pakeitimo“
441. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. B1-962 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-617 „Dėl laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
442. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. B1-965 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. B1-897 „Dėl veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
443. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. B1-984 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. B1-884 „Dėl audinių laikymo vietų paskelbimo užkrėstomis SARS-COV-2 virusu“ pakeitimo“
444. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. B1-991 „Dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) plitimo audinių laikymo vietose kontrolės“
445. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. B1-995 „Dėl veisimo programos patvirtinimo“
446. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. B1-1005 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir registracijos panaikinimo“
447. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. B1-14 „Dėl pieninių karvių mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antimikrobinėms medžiagoms stebėsenos programos 2022–2024 metams patvirtinimo“
448. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. B1-40 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją įvežamų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių tikrinimas, sąrašo ir kontrolės punktų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamo negyvūninio maisto ir pašarų atitikties tikrinimas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
449. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. B1-43 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. B1-790 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
450. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. B1-61 „Dėl sustiprintos iš trečiųjų šalių įvežamų ungurių kontrolės“
451. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. B1-70 „Dėl veisimo programos patvirtinimo“
452. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. B1-72 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
453. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. B1-92 „Dėl techninių klaidų ištaisymo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. B1-46 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, informacijos papildymo, perregistravimo ir registracijos panaikinimo““
454. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. B1-105 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir autorizacijos pratęsimo“
455. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. B1-136 „Dėl leidimo vykdyti veisimo programą lietuvos respublikos teritorijoje suteikimo“
456. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. B1-148 „Dėl įvežamų iš Ukrainos Respublikos gyvūnų augintinių kontrolės“
457. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. B1-150 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. B1-838 „Dėl eksportuojamų ūkinių gyvūnų karantinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo“
458. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. B1-153 „Dėl laboratorijų, atliekančių mėsos tyrimus dėl trichinella nustatymo“
459. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. B1-158 „Dėl techninių klaidų ištaisymo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. vasario 24 d. įsakyme Nr. B1-132 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, informacijos papildymo, perregistravimo ir registracijos panaikinimo““
460. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. B1-160 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. B1-83 „Dėl laikinosios vaistinio pašaro recepto formos patvirtinimo” pakeitimo“
461. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. B1-164 „Dėl Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
462. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. B1-166 „Dėl veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos“
463. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. B1-180 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. B1-884 „Dėl audinių laikymo vietų paskelbimo užkrėstomis SARS-CoV-2 virusu“ pripažinimo netekusiu galios“
464. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. B1-181 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl pasienio veterinarijos postų sąrašo ir negyvūninio maisto ir pašarų kontrolės punktų, tolesnio vežimo punktų, išleidimo į laisvą apyvartą punktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
465. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. B1-200 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. B1-245 „Dėl Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių biudžetinių įstaigų reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų patvirtinimo ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
466. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. B1-206 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. B1-26 „Dėl administracinio nusižengimo protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
467. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. B1-225 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. B1-59 „Dėl ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
468. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. B1-241 „Dėl veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos“
469. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. B1-247 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. B1-382 „Dėl pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos sudarymo ir pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 
470. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. B1-264 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir registracijos panaikinimo“
471. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. B1-266 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. B1-153 „Dėl laboratorijų, atliekančių mėsos tyrimus dėl trichinella nustatymo“ pakeitimo“
472. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. B1-293 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. B1-288 „Dėl veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
473. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. B1-294 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-148 „Dėl įvežamų iš Ukrainos Respublikos gyvūnų augintinių kontrolės“ pakeitimo“
474. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. B1-297 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
475. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. B1-330 „Dėl veterinarinio biocidinio produkto duomenų pakeitimo“
476. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. B1-334 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. B1-280 „Dėl veisimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
477. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. B1-338 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo“
478. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. B1-362 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. B1-642 „Dėl ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir kitų institucijų įsakymai

 

Eil. Nr. Įsakymo pavadinimas
1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 486/658 „Dėl Jautienos ir veršienos ženklinimo taisyklių“
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 658/831/743 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“
3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 681/689/525/753 „Dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų rizikos žmonių bei gyvūnų sveikatai, aplinkai ir žemės ūkiui vertinimo tvarkos patvirtinimo”

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-146/B1-140 „Dėl Informacinio pranešimo apie įtariamą patvirtintą gyvūno pasiutligės atvejį formos patvirtinimo“
5. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2009 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. B1-196/1B-244/4-314 „Dėl Gyvūninių produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių asmeniniam vartojimui, valstybinės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Kitų institucijų bendri įsakymai

 

Eil. Nr. Įsakymo pavadinimas
1. Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir Ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“
2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. 3D-473/D1-427 „Dėl Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų laikymosi kontrolės“

3. Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado,  Lietuvos Respublikos muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2013 m. liepos 3d. įsakymas Nr. 4-362/1B-441/Į-664 „Dėl Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punkto darbo nuostatų, teritorijos schemos ir technologinės darbo schemos tvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos valstybinės teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 1-73 „Dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos muitinės departamento generalinio direktoriaus  2013 m. rugpjūčio 27  d. įsakymas Nr. 1B-571 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, vykdančių veiklą pasienio kontrolės punktuose ir jų prieigose, bendradarbiavimo ir operatyvaus reagavimo į pasienio kontrolės punktuose bei jų prieigose susidarančias kritines situacijas tvarkos aprašo patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. V-756/B1-573 „Dėl Vaistinių preparatų pardavimo pagal veterinarinių vaistų receptus ir paraiškas vaistinėse tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 

Europos Sąjungos teisės aktai:

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentai

 

Eil. Nr. Reglamento pavadinimas
1. 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 030 tomas, p. 248-257)
2. 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis taisykles dėl tam tikrų užkrečiamųjų spongiformonių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 032 tomas, p. 289-328)
3. 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL  2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 006 tomas, p. 463-486)
4.

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 032 tomas, p. 432-454)

5.

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis direktyvą 2001/18/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 032 tomas, p. 455-459)

6.

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 040 tomas, p. 238-252)

7.

2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių per maistą kontrolės (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 041 tomas, p. 328-342)

8.

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004 nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 034 tomas, p. 229-261)

9.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 045 tomas, p. 14-74)

10.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 034 tomas,  p. 319-337)

11.

2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas EB Nr.  1935/2004  dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis direktyvas 80/590/EEB ir 89/108EEB (OL 2004 L 338, p. 4-17)

12.

2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus (OL 2005 L 35, p. 1-22).

13.

2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL 2005 L 70, p. 1-16)

14. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL 2006 L 404, p. 9-25)
15.

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (OL 2006 L 404,  p. 26-38)

16.

2008 m sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008, dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL 2008 L 39, p. 16-54)

17.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1332/2008 dėl maisto fermentų, ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 83/417/EEB, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 149/1999, direktyvą 2000/13/EB, Tarybos direktyvą 2001/112/EB ir reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 354, p. 7-15)

18.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (OL 2008 L 354, p. 1-16)

19.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16-33)

20.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių, turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų, ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei direktyvą 2000/13/EB (OL 2008 L 354, p. 34-50)

21.

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL 2009 L 152, p. 11-22)

22.

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ir panaikinantis direktyvas 79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 83/228/EB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei sprendimą 2004/217/EB (OL 2009 L 229, p. 1-28)

23.

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1-33)

24.

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų reikalavimus (OL 2012 L 343, p. 1-29)

 

Tarybos Reglamentai

 

Eil. Nr. Reglamento pavadinimas
1. 1996 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2406/96, nustatantis bendras pardavimo normas tam tikriems žuvininkystė produktams (OL 2004 m. specialusis leidimas, 04 skyrius, 002 tomas, p. 331-345)
2.

1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 003 tomas, p. 136-150)

3.

1997 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1255/97 dėl Bendrijoje sustojimo punktams taikomų kriterijų ir, iš dalies keičiantis direktyvos 91/628/EEB priede nurodytą maršruto planą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 021 tomas, p. 174-179)

4.

2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiantis reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 042 tomas, p. 56-65)

5.

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. l/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas, ir iš dalies keičiantis direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L 3, p. 1-44)

6.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, ir panaikinantis reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1-23)

7.

2008 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 361/2008, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (OL 2008 L 121, p. 1-31)

8.

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 967/2008, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo (OL 2008 L 264, p. 1-2)

9.

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 491/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (OL 2009 L 154, p. 1-56)

10.

2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL 2009 L 343, p. 1-50)

11.

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai(EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/ EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/ EB, Komisijos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011, L 304 p. 18-63)

12. 2016 m. sausio 15 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) 2016/52, kuriuo nustatomi didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviojo užterštumo po branduolinės ar radiologinės avarijos lygiai, ir panaikinamas Reglamentas (Euratomas) Nr. 3954/87 bei Komisijos reglamentai (Euratomas) Nr. 944/89 ir (Euratomas) Nr. 770/90

 

Komisijos Reglamentai

 

Eil. Nr. Reglamento pavadinimas
1. 1991 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų (OL 2004  m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 011 tomas, p. 368-452)
2.

1998 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 494/98, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 820/97 (1760/2000) išsamias įgyvendinimo taisykles dėl minimalių administracinių sankcijų, taikomų įgyvendinant galvijų ženklinimo ir registravimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 046 tomas, p. 12-13)

3.

2000 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos reglamentas Nr. 1825/2000, nustatantis išsamias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 taikymo taisykles jautienos ir jos produktų ženklinimui (OL 2004 m.  specialusis leidimas, 03 skyrius, 030 tomas,  p. 259-263)

4.

2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas EB 1896/2000 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos programos pirmojo etapo (OL 2004 m. specialusis leidimas,  03 skyrius, 030 tomas, p. 266-277)

5.

2000 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2870/2000, nustatantis spiritinių gėrimų analizės Bendrijos etaloninius metodus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 031 tomas, p. 124-150)

6.

2001 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1739/2005, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus cirko gyvūnų judėjimui tarp valstybių narių (OL 2005 L 279, p. 74-89)

7.

2003 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1082/2003, nustatantis išsamias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 įgyvendinimo taisykles dėl minimalaus patikrinimų, kurie turi būti atliekami pagal galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, lygio (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 039 tomas, p. 135-138)

8.

2004 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 136/2004, nustatantis produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų Bendrijos pasienio veterinarijos postuose tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 042 tomas, p. 230-242)

9.

2004 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 599/2004 dėl Bendrijos vidaus prekybos gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais suderinto sertifikato pavyzdžio ir patikrinimo ataskaitos patvirtinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 043 tomas, p. 354-366)

10.

2004 m. balandžio 6 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 išsamių įgyvendinimo taisyklių, taikomų prašymams išduoti leidimą naujam genetiškai modifikuotam maistui ir pašarams, pranešimams apie esamus produktus ir atsitiktinai arba techniškai neišvengiamai atsiradusią genetiškai modifikuotą medžiagą, kurios rizikos įvertinimas jai palankus

11.

2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 911/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1760/2000 dėl ausies įsagų, pasų ir ūkių registrų.

12.

2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL 2005 L 338,  p. 1)

13.

2005 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1895/2005 dėl kai kurių epoksidinių darinių naudojimo medžiagose ir gaminiuose, skirtuose liestis su maisto produktais, apribojimo (OL 2005 L 302, p. 28-32)

14. 2006 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 401/2006, nustatantis ėminių ėmimo ir analizės metodus, skirtus oficialiai mikotoksinų kiekio maisto produktuose kontrolei (OL 2006 L 70, p. 12-34)
15.

2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 166, p. 1-69)

16.

2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1177/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl reikalavimų taikyti specialius kontrolės metodus, nustatytus nacionalinėse salmonelių kontrolės naminiuose paukščiuose programose (OL 2006 L 212, p. 3-5)

17.

2006 m. spalio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1505/2006, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 21/2004 dėl mažiausio patikrinimų, kuriuos reikia atlikti avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo atžvilgiu, skaičiaus (OL  2006 L 280, p. 3-6)

18.

2006 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1664/2006, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 2074/2005 dėl įgyvendinimo priemonių tam tikriems žmonėms skirtiems gyvūninės kilmės produktams ir panaikinantis tam tikras įgyvendinimo priemones  (OL 2006 L 320, p. 13-45)

19.

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1950/2006, nustatantis arklinių šeimos gyvūnams gydyti būtinų medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (OL 2006 L 367, p. 33-45)

20.

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1882/2006, nustatantis mėginių ėmimo ir tyrimo metodus vykdant oficialių nitratų koncentracijos tam tikruose maisto produktuose kontrolę (OL 2006 L 364,  p. 25-31)

21.

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL 2006 L 364, p. 5-24)

22.

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos (OL 2006 L 384, p. 75-78)

23.

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1981/2006 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 32 straipsnio įgyvendinimo taisyklių, susijusių su Bendrijos etalonine genetiškai modifikuotų organizmų tyrimo laboratorija

24.

2007 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 275/2007, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1825/2000, nustatantį išsamias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 taikymo taisykles galvijienos ir jos produktų ženklinimui etiketėmis (OL  2007 L 76,  p. 12-15)

25.

2007 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 333/2007, nustatantis mėginių ėmimo ir analizės  metodus vykdant oficialią švino, kadmio, gyvsidabrio, neorganinio alavo, 3-MCPD ir benzo(a)pireno koncentracijos maisto produktuose kontrolę (OL 2007 L 88, p. 29-38)

26.

2007 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 433/2007, nustatantis specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už galvijieną suteikimo sąlygas (OL 2007 L 104, p. 3-7)

27.

2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1359/2007, nustatantis specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus galvijų mėsos gabalus be kaulų suteikimo sąlygas (OL 2007 L 304, p. 21-31)

28.

2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1441/2007, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų

29.

2008 m. birželio 16 d Komisijos reglamentas (EB) Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės, klaidų ištaisymas (OL 2008 L 157, p. 46-87)

30.

2008 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 566/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl 12 mėnesių ar jaunesnių galvijų mėsos prekybos ( OL 2008 L 160, p. 22-25)

31.

2008 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 598/2008, kuriuo iš dalies keičiamas  reglamentas (EB) Nr. 589/2007, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos kiaušiniais standartų (OL 2008 L 164, p. 14-15)

32.

2008 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 599/2008, kuriuo pataisomas reglamentas (EB) 412/2008, kuriuo leidžiama pradėti naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą ir nustatomas jos administravimas (OL 2008 L 164, p. 16-18)

33.

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 555/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, taikomos vyno sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei (OL 2008 L 170, p. 1-80)

34.

2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL 2008 L 226, p. 1-94)

35.

2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos  reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos,  ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p. 1-84)

36.

2008 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 775/2008, kuriuo prie direktyvoje 2003/7/EB nustatytų sąlygų pridedami pašarų priedo kantaksantino didžiausi likučių kiekiai (OL 2008 L 207, p. 5-6)

37.

2008 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 936/2008, kuriuo pataisomas reglamentas (EB) Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės (OL 2008 L 257, p. 7-7)

38.

2008 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1234/2008 dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo nagrinėjimo (OL 2008 L 334, p. 7-24)

39.

2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL 2008 L 334, p. 25-52)

40.

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1251/2008, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2006/88/EB nuostatos dėl akvakultūros gyvūnų ir jų produktų pateikimo rinkai ir importo į Bendriją reikalavimų bei dėl tokiais atvejais taikomų sertifikavimo reikalavimų ir kuriuo patvirtinamas gyvūnų platintojų rūšių sąrašas (OL 2008 L 337, p. 41-75)

41.

2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1254/2008, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 337, p. 80-82)

42.

2009 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009, nustatantis oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos ėminių ėmimo ir analizės metodus (OL 2009 L 54, p. 1-130)

43.

2009 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 119/2009, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių importuojama į Bendriją arba vežama per ją tranzitu laukinių leporidae genties gyvūnų, tam tikrų laukinių sausumos žinduolių ir ūkiuose auginamų triušių mėsa, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL 2009 L 39, p. 12-28)

44.

2009 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 124/2009, nustatantis didžiausią leidžiamą kokcidiostatų arba histomonostatų koncentraciją maisto produktuose, atsirandančią dėl neišvengiamų šių medžiagų liekanų netiksliniuose pašaruose (OL 2009 L 40, p. 7-11)

45.

2009 m. gegužės 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 450/2009 dėl veikliųjų ir protingųjų žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu (OL 2009 L 135, p. 3-11).

46.

2009 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 508/2009 iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės (OL 2009 L 151, p. 28-30).

47.

2009 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 612/2009, nustatantis bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles (OL 2009 L 186, p. 1-58).

48.

2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 948/2009, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2009 L 287, p. 1-897).

49.

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (OL 2010 L 15, p. 1-72).

50.

2010 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 29/2010 dėl pavadinimo įregistravimo garantuotų tradicinių gaminių registre (Skilandis (GTG)) (OL 2010 L 10, p. 1-2).

51.

2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 115/2010, kuriuo nustatomos aliumogelio naudojimo fluoridui iš natūralaus mineralinio ir šaltinio vandens šalinti sąlygos (OL 2010 L 37, p. 13-15).

52.

2010 m. kovo 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 178/2010, iš dalies keičiantis reglamento (EB) Nr. 401/2006 nuostatas dėl žemės riešutų, kitų aliejinių augalų sėklų, riešutų, abrikosų branduolių, saldišaknės ir augalinio aliejaus (OL 2010 L 52, p. 32-43).

53.

2010 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 200/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2160/2003 nuostatos dėl Europos Sąjungos tikslo mažinti salmonelių serotipų paplitimą veislinių Gallus gallus rūšies suaugusių paukščių pulkuose (OL 2010 L 61, p. 1-9).

54.

2010 m. kovo 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL 2010 L 73, p. 1-121).

55.

2010 m. kovo 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 271/2010, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 nuostatų dėl Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipo įgyvendinimo taisyklės (OL 2010 L 84, p. 19-22).

56.

2010 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 605/2010, kuriuo nustatomos gyvūnų sveikatos, visuomenės sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo sąlygos, taikomos įvežant į Europos Sąjungą žalią pieną ir pieno gaminius, skirtus vartoti žmonėms (OL 2010 L 175, p. 1-24).

57.

2010 m. rugsėjo 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 817/2010, nustatantis išsamias taisykles, laikantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl reikalavimų skiriant eksporto grąžinamąsias išmokas, susijusias su gyvų galvijų gerove juos transportuojant (OL 2010 L 245, p. 16-28).

58.

2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (OL 2011  L 12, p. 1-89).

59.

2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą ( OL 2011 L 54, p. 1-254).

60.

2011 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2011, kuriuo nustatomos Kinijos Liaudies Respublikos ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino importo specialiosios sąlygos ir išsami tvarka (OL 2011 L 77, p. 25-29)

61.

2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės ( OL 2011 L 112, p. 1-153).

62.

2011 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 395/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti (OL 2011 L 105, p. 1-2).

63.

2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL 2011 L 157,  p. 1-163).

64.

2011 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1114/2011, kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 601/2008 dėl tam tikriems žuvininkystės produktams, importuojamiems iš Gabono ir skirtiems vartoti žmonėms, taikomų apsaugos priemonių (OL 2011 L 288, p. 23-23)

65.

2012 m. vasario 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 137/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti (OL 2012 L 46, p. 36-37).

66.

2012 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo ( OL 2012 L 136, p. 1-40).

67.

2013 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 135/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 926/2011 dėl Tarybos sprendimo 2009/470/EB tikslų, susijusių su Sąjungos finansine parama pašarų, maisto ir gyvūnų sveikatos sektoriaus ES etaloninėms laboratorijoms (OL 2013 L 46, p. 8-17).

68.

2014 m. kovo 14 d. Komisijos Reglamentas Nr. 274/2014, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo redakcija lietuvių kalba(OL, 2014 L 83, p.1-1).

69.

2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (toliau – Oficialios kontrolės reglamentas)

 

Komisijos sprendimai

 

Eil. Nr. Pavadinimas
1. 1997 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimas 97/152/EB dėl informacijos, kurią reikia įrašyti į grąžinamų gyvūnų ar gyvūninių produktų siuntų iš trečiųjų šalių kompiuterizuotas bylas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 020 tomas, p. 342-344)
2.

1997 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimas 97/747/EB, nustatantis mėginių kiekį ir jų ėmimo dažnumą, numatytą Tarybos direktyvoje 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių tam tikruose gyvūninės kilmės produktuose kontroliavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 022 tomas, p. 76-79)

3.

1998 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimas 98/179/EB, nustatantis išsamias mėginių, skirtų tam tikrų medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringui vykdyti, oficialaus ėmimo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 022 tomas, p. 312-315)

4.

2000 m. rugsėjo 8 d. Komisijos sprendimas 2000/572/EB, nustatantis gyvūnų bei žmonių sveikatos reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą importuojant maltą mėsą bei mėsos gaminius iš trečiųjų šalių ir panaikinantis sprendimą 97/29/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 030 tomas, p. 307-312)

5.

2002 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimas 2002/251/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikomų iš Tailando importuojamiems paukštienos ir tam tikriems žuvininkystės bei akvakultūros produktams, skirtiems žmonėms vartoti (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 035 tomas, p. 347-348)

6.

2002 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimas 2002/249/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikomų žmonėms vartoti skirtiems tam tikriems žuvininkystės ir akvakultūros produktams, importuojamiems iš Mianmaro (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 035 tomas, p. 345-346)

7.

2002 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos sprendimas 2002/657/EB dėl Tarybos direktyvos 96/23/EB nuostatų dėl analizės metodų tinkamumo ir rezultatų aiškinimo įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 036 tomas, p. 493-521).

8.

2002 m. spalio 15 d. Komisijos sprendimas 2002/805/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikytinų tam tikriems gyvūninės kilmės produktams, skirtiems pašarams ir importuojamiems iš Ukrainos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 007 tomas, p. 186-187).

9.

2002 m. spalio 23 d. Komisijos sprendimas Nr. 2002/840/EB, pateikiantis patvirtintų maisto apšvitinimo įmonių sąrašą trečiose šalyse (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 030 tomas, p. 529-530).

10.

2002 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas 2002/994/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikomų iš Kinijos importuojamiems gyvūninės kilmės produktams (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 037 tomas, p. 534-536).

11.

2003 m. spalio 31 d. Komisijos sprendimas 2003/779/EB, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą importuojant gyvūnų žarnas iš trečiųjų šalių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 040 tomas, p. 463-466).

12.

2004 m. rugsėjo 22 d. Komisijos sprendimas 2004/665/EB dėl Salmonella paplitimo Gallus gallus dedeklių pulkuose pradinio tyrimo (OL 2004 L 303, p. 30-34)

13.

2005 m. balandžio 4 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2005/457/EB, dėl leidimo pateikti į rinką izomaltuliozę kaip naują maisto produktą arba naują maisto ingredientą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2005 L 160 p. 28-30)

14.

2005 m. liepos 25 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2005/580/EB, d r a u d ž i a m a pateikti į rinką betainą kaip naują maisto produktą arba naują maisto ingredientą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2005 L 199 p. 89-89)

15.

2005 m. liepos 25 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2005/581/EB, dėl leidimo pateikti į rinką izomaltuliozę kaip naują maisto ingredientą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2005 L 199, p. 90-91)

16.

2006 m. sausio 16 d. Komisijos sprendimas 2006/27/EB, dėl specialių reikalavimų, keliamų žmonėms vartoti skirtai arklinių šeimos gyvūnų mėsai ir jos produktams, importuojamiems iš Meksikos (OL 2006 L 19, p. 30-31)

17.

2006 sausio 24 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2006/59/EB, dėl leidimo pateikti į rinką ruginę duoną, į  kurią įdėta fitosterolių (fitostanolių), kaip naują maisto produktą arba naują maisto ingredientą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2006 L 31, p. 21-23)

18.

2006 m. vasario 22 d. Komisijos sprendimas 2006/199/EB, nustatantis ypatingas sąlygas žuvininkystės produktų importui iš Jungtinių Amerikos Valstijų (OL 2006 L 71, p. 17-49)

19.

2006 spalio 23 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2006/720/EB, dėl leidimo pateikti į rinką augalinės kilmės diacilglicerolio aliejų kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2006 L 296, p. 10-12)

20.

2006 m. spalio 24 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2006/722/EB, dėl leidimo pateikti į rinką „rapsų aliejų, kurio sudėtyje yra daug nesumuilinamų medžiagų“ kaip naują maisto komponentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 258/97 (OL 2006 L 296, p. 17-19)

21.

2006 m. spalio 24 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2006/723/EB , dėl leidimo pateikti į rinką „kukurūzų gemalų aliejų, kurio sudėtyje yra daug nesumuilinamų medžiagų“ kaip naują maisto komponentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2006 L 296, p. 20-22)

22.

2006 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimas 2006/759/EB dėl tam tikrų nacionalinių salmonelių kontrolės veisliniuose Gallus gallus rūšies vištų pulkuose programų patvirtinimo  (OL 2006 L 311, p. 46-48)

23.

2007 m. balandžio 16 d. Komisijos sprendimas 2007/240/EB, nustatantis naujo pavyzdžio veterinarijos sertifikatus, taikomus į Europos Bendriją importuojant gyvus gyvūnus, gyvūnų spermą, embrionus, kiaušialąstes ir gyvūninės kilmės produktus, remiantis sprendimais 79/542/EEB, 92/260/EEB, 93/195/EEB, 93/196/EEB, 93/197/EEB, 95/328/EB, 96/333/EB, 96/539/EB, 96/540/EB, 2000/572/EB, 2000/585/EB, 2000/666/EB, 2002/613/EB, 2003/56/EB, 2003/779/EB, 2003/804/EB, 2003/858/EB, 2003/863/EB, 2003/881/EB, 2004/407/EB, 2004/438/EB, 2004/595/EB, 2004/639/EB ir 2006/168/EB (OL 2007 L 104, p. 37-50)

24.

2007 m. balandžio 17 d. Komisijos sprendimas 2007/275/EB dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų (OL 2007 L 116, p. 9-33)

25.

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2007/343/EB dėl leidimo pateikti į rinką fitosteroliais (fitostanoliais) praturtintą aliejų kaip naują maisto produktų komponentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 258/97 (OL 2007 L 129, p. 63-66)

26.

2007 m. spalio 4 d. Komisijos sprendimas 2007/642/EB dėl žuvininkystės produktams, importuojamiems iš Albanijos ir skirtiems vartoti žmonėms, taikomų neatidėliotinų priemonių (OL 2007 L 260, p. 21-22)

27.

2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas 2007/777/EB, nustatantis gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus ir tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, importo iš trečiųjų šalių sertifikatų pavyzdžius ir panaikinantis sprendimą 2005/432/EB (OL 2007 L 312, p. 49-67)

28.

2007 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimas 2007/848/EB dėl tam tikrų nacionalinių salmonelių kontrolės  Gallus gallus rūšies dedeklių vištų pulkuose programų patvirtinimo (OL 2007 L 333, p. 83-84)

29.

2008 m. sausio 10 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2008/36/EB, dėl leidimo tiekti į rinką ryžių gėrimus, į kuriuos įdėta fitosterolių (fitostenolių), kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 8, p. 15-17).

30.

2008 m. kovo 28 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2008/279/EB, panaikinantis Sprendimą 2006/ 69/ EB, leidžiantį pateikti į rinką maisto produktus ir maisto produktų ingredientus, pagamintus iš genetiškai modifikuotos Raundap Ready kukurūzų genetinės linijos GA21, kaip naujus maisto produktus, ar naujus maisto ingredientus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 87, p. 17-18)

31.

2008 m. gegužės 26 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2008/413/EB dėl leidimo pateikti į rinką alfa-ciklodekstriną, kaip naują maisto produktų sudedamąją dalų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 146, p. 12-15).

32.

2008 m. birželio 27 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2008/575/EB, leidžiantis tiekti rinkai džiovintą tikrojo baobabo vaisiaus minkštimą kaip naują maisto komponentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 183, p. 38-39)

33.

2008 m. birželio 27 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2008/559/EB, leidžiantis tiekti rinkai alamblekijų (Allamblackia) aliejų kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 180, p. 20-21)

34.

2008 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimas 2008/815/EB  dėl tam tikrų nacionalinių salmonelių kontrolės Gallus gallus rūšies broilerių  pulkuose programų patvirtinimo (OL 2008 L 283, p. 43-45)

35.

2008 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl taikymo laikotarpio iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 2008/866/EB dėl tam tikrų dvigeldžių moliuskų, skirtų žmonių maistui, importo iš Peru laikino sustabdymo skubių priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 8459)

 

36.

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas 2008/946/EB, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2006/88/EB nuostatos dėl akvakultūros gyvūnų karantino reikalavimų (OL 2008 L 337, p. 94-101)

37.

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2008/968/EB, kuriuo leidžiama tiekti rinkai daug arachidono rūgšties turintį Mortierella alpina aliejų kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 344, p. 123-124)

38.

2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2008/985/EB, kuriuo leidžiama tiekti rinkai Morinda citrifolia lapus kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 352, p. 46-47)

39.

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas 2008/946/EB, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2006/88/EB nuostatos dėl akvakultūros gyvūnų karantino reikalavimų (OL 2008 L 337, p. 94-101).

40.

2009 m. balandžio 23 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2009/348/EB, kuriuo leidžiama tiekti rinkai likopeną kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr 258/97 (OL 2009 L 106, p. 55-59).

41.

2009 m. balandžio 28 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2009/355/EB, kuriuo leidžiama tiekti rinkai  likopeno dervingąjį aliejų iš pomidorų kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2009 L 109, p. 47-51).

42.

2009 m. balandžio 28 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2009/365/EB, kuriuo leidžiama tiekti rinkai likopeną iš Blakeslea trispora kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2009 L 111, p.31-34).

43.

2009 m. balandžio 30 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2009/362/EB, kuriuo leidžiama tiekti rinkai likopeną kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2009 L 110, p. 54-57).

44.

2009 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimas 2009/771/EB dėl kai kurių Salmonella kontrolės kalakutuose programų patvirtinimo (OL 2010 L 275, p. 28-29).

45.

2009 m. spalio 12 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2009/752/EB, kuriuo leidžiama tiekti rinkai antarktinio krilio Euphausia superba lipidų ekstraktą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2009 L 268, p. 33-34).

46.

2009 m. spalio 21 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2009/777/EB, dėl mikrodumblių Ulkenia sp. aliejaus, kaip naujos maisto sudedamosios dalies, paskirties išplėtimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2009 L 278, p. 54-55).

47.

2009 m. spalio 22 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2009/778/EB, dėl mikrodumblių Schizochytrium sp. aliejaus, kaip naujos maisto sudedamosios dalies, paskirties išplėtimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2009 L 278, p. 56-57)

48.

2010 m. balandžio 21 d. Komisijos sprendimas  Nr. 2010/228/ES, kuriuo leidžiama tiekti rinkai indinės morindos (Morinda citrifolia vaisių tyrę ir koncentratą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2010  L 102, p. 49-51)

49.

2010 m. gegužės 21 d. Komisijos sprendimas Nr. 2010/296/EB dėl biocidinių produktų registro sukūrimo (OL 2010 L 126, p. 26-26).

50.

2010 m. birželio 8 d. Komisijos sprendimas 2010/315/ES, kuriuo panaikinamas sprendimas 2006/601/ EB dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su neleistinu genetiškai modifikuotu organizmu „LL RICE 601“ ryžių produktuose, ir nustatoma atlikti šio organizmo ryžių produktuose atrankinius tikrinimus“ (OL 2010 L 141, p. 10-11)

51.

2010 m. birželio 14 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2010/331/ES, kuriuo leidžiama teikti rinkai geležies natrio etilendiamino tetraacto rūgšties druską, kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2010, L 149, p. 16-19)

52.

2010 m. liepos 8 d. Komisijos sprendimas 2010/381/ES dėl neatidėliotinų priemonių, taikomų iš Indijos importuojamoms ir žmonėms vartoti skirtoms akvakultūros produktų siuntoms (OL 2010 L 174, p. 51-53)

53.

2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimas 2010/472/ES dėl avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importo į Sąjungą (OL 2010 L 228, p. 74-93).

54.

2010 m. lapkričio 25 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2010/715/ES, kuriuo leidžiama teikti rinkai geležies amonio fosfatą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2010 L 310 p. 16-17).

55.

2011 m. sausio 7 d. Komisijos sprendimas 2011/7/ES, kuriuo dėl laboratorijų, kurioms leidžiama dirbti su gyvu snukio ir nagų ligos virusu, sąrašo iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 2003/85/EB XI priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 9592) (OL  2011 L 5 p. 27-27).

56.

2011 m. vasario 2 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2011/73 ES, kuriuo leidžiama tiekti rinkai valgomojo dantenio (Lentinula edodes) micelio ekstraktą, kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2011 L 29, p. 30-31).

57.

2011 m. vasario 4 d. Komisijos Sprendimas Nr. 2011/80/ES, kuriuo leidžiama tiekti rinkai žuvų (Sardinops sagax) peptidų produktą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2011 L 31, p 48-49).

58.

2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos Sprendimas 2011/884/ES dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su neleidžiamais naudoti genetiškai modifikuotais ryžiais Kinijos kilmės ryžių produktuose, ir kuriuo panaikinamas sprendimas 2008/289/EB (OL 2011 L 343, p.140-148).

59.

2013 m. sausio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama teikti rinkai sintetinį zeaksantiną kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 110) (OL 2013 L 20, p. 25-28).

60.

2013 m. sausio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama išplėsti ispaninio šalavijo ( Salvia hispanica ) sėklų kaip naujos maisto sudedamosios dalies paskirtį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 123) (OL 2013 L 21 , p. 34-35).

61.

2013 m. vasario 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinės paramos koordinuotajam kontrolės planui, kuriuo siekiama nustatyti nesąžiningos prekybos tam tikrais maisto produktais mastą (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1035) (OL 2013 L 48, p. 23-27).

62.

2013 gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl informacinių technologijų priemonių, naudojamų maisto saugos, gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos srityse, 2013 m. darbo programos finansavimo (OL 2013 C 127, p. 3-13).

63.

2013 m. birželio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl 2013 m. mokymų maisto ir pašarų saugos, gyvūnų sveikatos bei gerovės ir augalų sveikumo srityje darbo programos, vykdomos pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ , finansavimo (OL 2013 C 170, p. 38-42)

 

Tarybos sprendimai

 

Eil. Nr. Pavadinimas
1. 1992 m. lapkričio 14 d. Tarybos sprendimas 92/608/EEB, nustatantis termiškai apdoroto pieno, skirto tiesioginiam žmonių vartojimui, tyrimų ir analizės metodus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 013 tomas, p. 315-332)
2.

1978 m. birželio 19 d. Tarybos sprendimas 78/923/EEB dėl Europos konvencijos dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos sudarymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 001 tomas, p. 87-88)

3.

1988 m. gegužės 16 d. Tarybos sprendimas  88/306/EEB dėl Europos konvencijos dėl skerdimui skirtų gyvulių apsaugos sudarymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 03 skyrius, 008 tomas, p. 48-49)

 

Komisijos rekomendacijos

 

Eil. Nr. Pavadinimas
1. 2004 m. spalio 4 d. Komisijos rekomendacija 2004/787EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų produktų bei juose esančių medžiagų mėginių ėmimo ir aptikimo techninių gairių remiantis reglamentu (EB) Nr. 1830/2003 (OL 2004 L 348, p. 18-26)
2.

2007 m. birželio 18 d. Komisijos rekomendacija 2007/526/EB dėl eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo ir priežiūros gairių (OL 2007 L 197, p. 1-89)

3.

2006 m. lapkričio 16 d. Komisijos rekomendacija 2006/794/EB dėl dioksinų,dioksinų tipo PCB ir ne dioksino tipo PCB foninio kiekio maisto produktuose stebėsenos (OL 2006 L 322, p.24-31)

 

Europos konvencijos

 

Eil. Nr. Pavadinimas
1. Europos konvencija dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos
2.

Europos konvencija dėl skerdžiamų gyvūnų apsaugos

3.

Europos konvencija dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos

4.

Europos konvencija dėl eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais naudojamų stuburinių gyvūnų apsaugos

5.

Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinė prekybos konvencija

 

 

Centralizuota teisės aktų paieška Teisės aktų registre – https://www.e-tar.lt.

Atnaujinta:
2022-05-12
Atgal