Antikorupcinės aplinkos kūrimas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021-06-15 įsakymu Nr. B1-489 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos antikorupcijos prevencijos politikos patvirtinimo“ patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos antikorupcijos politika ir jos priedai:

   1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų ir VMVT darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį skaidraus elgesio gairės. Skaidraus elgesio gairės nustato VMVT darbuotojų elgesio principus, kuriais, vykdydami savo pareigas VMVT, turi vadovautis VMVT darbuotojai, susidūrę su jiems teikiamomis dovanomis, galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika VMVT ar gavus apie tai informacijos, taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip elgtis VMVT darbuotojams susidūrus su korupcijos apraiškomis.

   2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacinių dovanų ir neteisėtų dovanų perdavimo, vertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas. VMVT galioja „0 dovanų” politika, kuri reiškia, kad VMVT darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio gauti neturi teisės. VMVT darbuotojai gali priimti tik dovanas, teikiamas pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (toliau – Įstatymas), tačiau tokiu atveju apie tokį dovanojimo faktą turi būti informuojamas VMVT Vidaus tyrimų skyrius, kuris perduoda gautą dovaną vertinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacinių dovanų ir neteisėtų dovanų vertinimo komisijai (toliau – Komisija). Jei VMVT darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Įstatymą, tokią dovaną turi būti atsisakoma priimti / ji turi būti grąžinta dovanos davėjui, informuojant VMVT Vidaus tyrimų skyrių, o nesant galimybės dovaną grąžinti – gautą dovaną perduoti VMVT Vidaus tyrimų skyriui.

   3. Lobistinės veiklos priežiūros Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja VMVT valstybės tarnautojų ir VMVT darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurie pagal pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant teisės aktų projektus ir juos priimant, atžvilgiu vykdomos lobistinės veiklos deklaravimo ir šios veiklos priežiūros VMVT tvarką.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos antikorupcijos politika įtvirtina VMVT nulinės tolerancijos korupcijai poziciją, apibrėžia priemones, kuriomis valdomos korupcijos rizikos Tarnyboje, nustato pagrindinius korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus ir jų laikymosi užtikrinimo gaires.

Antikorupcijos politika Tarnyba įsipareigoja:

   1. nesitaikstyti su neetišku elgesiu, neteisėtomis dovanomis, nepotizmu, interesų konfliktais, kyšininkavimu, papirkimais, prekyba poveikiu, piktnaudžiavimu ir kitomis korupcinėmis nusikalstamomis veikomis ir mažiau pavojingomis korupcijos pasireiškimo formomis;
   2. laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų korupcijos prevencijos srityje.

Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija

Rekomendacijos dėl bendravimo su lobistais

Rekomendacinės gairės dėl lobistinės veiklos ir įtakos teisėkūrai

Atnaujinta:
2021-08-20
Atgal