Asmens duomenų tvarkymas Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, tvarko asmens duomenis vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje taisyklės

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo tvarkos aprašas

Sąvokos ir nuorodos:

Kas yra asmens duomenys?

Kam taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)?

Kas yra duomenų tvarkymas?

Kokius duomenis galima tvarkyti ir kokiomis sąlygomis?

Kas yra duomenų saugumo pažeidimas ir ką daryti duomenų saugumo pažeidimo atveju?

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenų apsaugos pareigūnė

Monika Rancevienė

Vidaus tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė

Adresas: Siesikų g. 15D, LT-07170 Vilnius

Tel. +370 (5) 236 0109
El. p. dap@vmvt.lt

Jei turite klausimų susijusių su asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, prašome kreiptis nurodytais kontaktais.


Asmenų, atsakingų už vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo įranga gaunamų asmens duomenų tvarkymą sąrašas

Atnaujinta:
2021-10-06
Atgal