Asmens duomenų apsauga

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Įgyvendinat Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) - Monika Rancevienė, VMVT Vidaus tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė.

Kontaktiniai duomenys:
tel. +370 (5) 200 0235
el. p. monika.ranceviene@vmvt.lt
Siesikų g. 15D, LT-07170 Vilnius

Jei turite klausimų susijusių su asmens duomenų užtikrinimu, prašome kreiptis nurodytais kontaktais.

____________________________________

Kas yra asmens duomenys?

Kam taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)?

Kas yra duomenų tvarkymas?

Kokius duomenis galima tvarkyti ir kokiomis sąlygomis?

Kas yra duomenų saugumo pažeidimas ir ką daryti duomenų saugumo pažeidimo atveju?

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo tvarkos aprašas


Asmenų, atsakingų už vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo įranga gaunamų asmens duomenų tvarkymą sąrašas

Atnaujinta:
2021-07-20
Atgal