Visuomeninės ir kitos organizacijos

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) 2005 m. gruodžio 12 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su visomis vartotojų teisių gynimo organizacijomis.

Bendradarbiavimo susitarimas pasirašytas siekiant bendro tikslo – užtikrinti maisto saugą ir kokybę bei vartotojų teisių apsaugą, jų interesų gynimą ir dalyvauti vartotojų, gamintojų, platintojų, paslaugų teikėjų švietimo ir informavimo procese.

Sutartį su VMVT pasirašė šios organizacijos: Lietuvos vartotojų institutas, Nacionalinė vartotojų konfederacija, Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, Vakarų Lietuvos vartotojų federacija, Lietuvos vartotojų asociacija, Lietuvos vartotojų sąjunga, Vartotojų ir žmogaus teisių gynimo organizacija bei Vartotojų teisių gynimo centras.

Su veterinarijos akademija bendradarbiaujame studijų programų ruošimo, veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo srityse, dalyvaujame bei kartu organizuojame įvairius seminarus, konferencijas gyvūnų sveikatos, gerovės bei pašarų ir maisto saugos srityse. Sudaromos bendros Lietuvos veterinarijos akademijos ir VMVT specialistų darbo grupės teisės aktams kurti, svarbiems klausimams spręsti aukščiau minėtos veiklos srityse. 

2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos veterinarijos akademijoje įkurtas Lietuvos veterinarijos akademijos Tęstinio mokymo centras. Ši mokymo įstaiga kartu su VMVT specialistais apmoko VMVT inspektorius, verslo sektoriaus atstovams pristato naujų teisės aktų reikalavimus.

2011 m. rugsėjo 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetu. Šalys įsipareigojo plėtoti bendradarbiavimą keičiantis ir dalijantis patirtimi, žiniomis bei informacija, rengiant ir vykdant nacionalinius ir tarptautinius projektus, stiprinant specialistų profesinius ryšius, skleidžiant naujas idėjas ir ugdant mokslui bei žinioms imlią informacinę visuomenę.

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija jungia tiek fizinius, tiek juridinius veterinarijos srityje veikiančius asmenis, rūpinasi jų kvalifikacija, gina teises bei vykdo kitus asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius uždavinius bei funkcijas.

Veterinarijos farmacijos asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – jungti veterinarijos farmacijos specialistus, rūpintis jų kvalifikacija, koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesus, ginti asociacijos narių profesinius, socialinius, ekonominius ir akademinius interesus.

2020 m. spalio mėn. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu, siekiant glaudesnės socialinės partnerystės veterinarijos mokslo ir praktinės veiklos srityse. Pasirašydama šią sutartį, VMVT tęsia bendradarbiavimo su akademine bendruomene tradiciją. Bendradarbiavimo susitarimus VMVT yra pasirašiusi ir su Kauno technologijos universitetu bei Mykolo Romerio universitetu.

Atnaujinta:
2020-11-18
Atgal