Projektai ir mokymai

Įvykdyti ir vykdomi projektai

Prieš įstojimą į Europos Sąjungą (ES) ir pirmaisiais narystės ES metais Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) buvo didžiulės ES paramos gavėja, įgyvendindama ES projektus. Projektai padėjo sustiprinti VMVT administracinius pajėgumus pagal ES reikalavimus. VMVT tuo laikotarpiu įgyvendino 11 PHARE ir 8 Pereinamojo laikotarpio finansavimo priemonės projektus gyvūnų sveikatingumo ir gerovės, pasienio veterinarinės kontrolės, veterinarinių vaistų kontrolės, pašarų kontrolės, skubios veiklos planų rengimo ir krizių valdymo srityse.

Šiuo metu VMVT dalinasi įgyta patirtimi su kitomis šalimis, siekiančiomis atitikti ES maisto saugos ir veterinarijos reikalavimus. Kasmet VMVT apsilanko įvairios delegacijos iš trečiųjų šalių, kurios lankosi VMVT, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute bei teritorinėse VMVT, siekdami susipažinti su efektyviai veikiančia maisto saugos ir veterinarinės kontrolės sistema.

Vykdydama Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir vystomojo bendradarbiavimo politikos gaires, VMVT įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektus Moldovoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Afganistano Goro provincijoje, Mongolijoje.

VMVT įgyvendino šiuos ES finansuojamus Dvynių ir Techninės pagalbos projektus:

•  kartu su Vokietija VMVT būdama jaunesniuoju projekto partneriu Dvynių projektą Nr. TR/2004/IB/AG/02 „Maisto saugos ir kontrolės sistemos restruktūrizavimas ir sustiprinimas Turkijoje“;
•  kartu su Vokietija VMVT būdama jaunesniuoju projekto partneriu Dvynių projektą Nr. KS 07/IB/AG/07 „Kosovo maisto saugos ir veterinarijos tarnybų atitikimas Europos Sąjungos standartams“;
•  Rumunijoje VMVT savarankiškai įgyvendino Dvynių projektą Nr. RO/2007-IB/AG/02 „Nacionalinės veterinarijos sanitarijos ir maisto saugos tarnybos institucinių gebėjimų stiprinimas – veterinarijos tarnyba pajėgi vykdyti gyvūnų ligų stebėseną, likvidavimą ir kontrolę“;
•  kartu su Jungtinės Karalystės Maisto ir aplinkos tyrimų agentūra (FERA) bei Lietuvos Valstybine augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Dvynių projektą „Parama Moldovai augalinių maisto produktų saugos norminių dokumentų srityje“;
•  kartu su Vokietijos Žemutinės Saksonijos valstybine vartotojų apsaugos ir maisto saugos tarnyba Dvynių projektą „Tolesnė parama Kosovo Maisto ir veterinarijos agentūrai“;
•  trumpalaikį Dvynių projektą BA11 IB AG 01 TWL “Parama žemės ūkio ir maisto produktų eksporto į ES didinimui Bosnijoje ir Hercegovinoje“;
•  kartu su Vengrijos Respublikos kaimo plėtros ministerija Dvynių projektą Serbijoje „Gebėjimų stiprinimas maisto saugos ir gyvūnų gerovės srityse“;
•  kaip vyresnioji partnerė kartu su Italijos visuomeninės sveikatos institutu (Istituto Zooprofilattico “G. Caporale”) Dvynių projektą Nr. ENPI/2013/326-044 „Parama įgyvendinant SFS (sanitarijos ir fitosanitarijos priemones) įsipareigojimus pagal Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos susitarimą“.
•  kaip vyresnioji partnerė kartu su Latvijos maisto ir veterinarijos tarnyba, Švedijos žemės ūkio ministerija Dvynių  projektą MD 12 ENI AG 01 16  „Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai“;
•  kartu su Prancūzijos standartizacijos asociacija (AFNOR), France Veterinaire International (FVI), Latvijos maisto ir veterinarijos tarnyba (PVD), Lenkijos akreditavimo centru, Italijos konsultacine įmone Opera Scarl bei Cardino (Belgija) įgyvendino Techninės paramos teikimo Baltarusijai projektą „Kokybės infrastruktūra Baltarusijoje – maisto sauga“;
•  kartu su Vokietijos konsultacine grupe GFA, Slovėnijos kokybės ir metrologijos institutu, Jungtinės Karalystės prekybos standartų institutu Techninės paramos teikimo projektą „Serbijos rinkos priežiūros sistemos ne maisto ir maisto produktų srityje sustiprinimas“;
•  kartu su Sweco Danmark A/S (Danija), WYG International (UK), Agriconsulting (Belgija), VMVT įgyvendino Techninės pagalbos projektą EuropeAid/133816/C/SER/UA „Maisto kontrolės sistemos stiprinimas Ukrainoje“.

VMVT 2020 m. laimėjo šiuos ES finansuojamus Dvynių ir Techninės pagalbos projektus:

•  kartu su Agriconsulting Europe S.A. (Belgija), Vétérinaires Sans Frontières Suisse (Šveicarija) Techninės pagalbos projektą EuropeAid/139583/IH/SER/ET „Techninė pagalba Žemės ūkio ministerijai remti – projektas Adis Abeboje dėl Etiopijos gyvūnų sveikatos kaimo plėtrai“;
•  kartu su Italijos ir Vengrijos kompetentingomis tarnybomis Dvynių projektą BA 18 IPA AG 01 19 „ES parama gebėjimų ugdymui ir laipsniškam Sąjungos acquis derinimui maisto saugos srityje Bosnijoje ir Hercegovinoje“;
•  kartu su Austrijos ir Lenkijos kompetentingomis tarnybomis Dvynių projektą MD 16 ENI AG 01 19 (MD/37) „Tolesnė parama žemės ūkio, kaimo plėtrai ir maisto saugai Moldovos Respublikoje”.

Mokymų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/625 organizavimas

Valstybinės maisto, veterinarinės ir veislininkystės kontrolės specialistų mokymų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/625 organizavimas aprašytas 2020 m. gegužės 19 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-327 patvirtintoje Kokybės sistemos programoje DR-2 „Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymai“.

Mokymai organizuojami atsižvelgus į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) departamentų vadovų pasiūlytas mokymų temas, Europos Sąjungos maisto saugos ir veterinarijos strategiją, maisto saugos ir veterinarijos srities naujus teisės aktus ar galiojančių teisės aktų pakeitimus ir Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato auditų išvadas. Mokymai organizuojami taip, kad kiekvienas valstybinės maisto, veterinarinės ir veislininkystės kontrolės specialistas bent kartą metuose sudalyvautų rengiamuose mokymo ar kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Siekiant užtikrinti VMVT darbuotojų, atsakingų už valstybinę maisto, veterinarinę ir veislininkystės kontrolę, kvalifikacijos kėlimą, kiekvienų metų pradžioje VMVT direktoriaus įsakymu tvirtinama Valstybinės maisto, veterinarinės ir veislininkystės kontrolės specialistų mokymų programa.

 

2021 metų valstybinės maisto, veterinarinės ir veislininkystės kontrolės specialistų mokymų programa

 

2020 m. mokymuose dalyvavo 1943 valstybinės maisto, veterinarinės ir veislininkystės specialistų (iš jų 1927 Lietuvoje, 16 užsienyje).

 

Nuo 2006 m. valstybinės maisto, veterinarinės ir veislininkystės kontrolės specialistai dalyvauja Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas siekiant užtikrinti saugų maistą“ organizuojamuose mokymuose maisto saugos ir veterinarijos srityse. Mokymai vyksta įvairiose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

2020 m. Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas siekiant užtikrinti saugų maistą“ organizuojamuose 14 temų mokymuose dalyvavo 19 valstybinės maisto, veterinarinės ir veislininkystės kontrolės specialistų.

Atnaujinta:
2021-01-27
Atgal