Privatumo politika

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gerbia Jūsų privatumą. Dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos privatumo politika (papildymas)

 

 

 

Atnaujinta:
2020-10-20
Atgal