Gyvūnų importo iš trečiųjų šalių tvarka

Gyvūnų importo į Lietuvą tvarką nustato:

1. Gyvūnų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus, veterinarinio tikrinimo reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. B1-623 (Žin., 2004, Nr. 108- 4065).

2. Gyvūnų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus, veterinarinio tikrinimo reikalavimų įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. B1-623 (Žin., 2004, Nr. 108- 4065). Šiuo teisės aktu buvo įgyvendinti Tarybos direktyvos 91/496/EEB, nustatančios gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus,ir Komisijos sprendimo 97/794/EB, nustatančio tam tikras išsamias Tarybos direktyvos 91/496/EEB dėl gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo taikymo taisykles, reikalavimai.
Ši tvarka yra taikoma gyvūnams, nurodytiems Komisijos sprendime Nr. 2007/275/EB dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas Nr. 91/496/EB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose sąrašų. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1434027690297&uri=CELEX:02007D0275-20120301)
Jei gyvūnai yra įvežami per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus (toliau – PVP), gyvūnų siuntas leidžiama importuoti tik per Medininkų PVP, Kybartų kelio PVP ir Vilniaus oro uosto PVP, kurie yra patvirtinti atitinkamų gyvų gyvūnų kontrolei (pagal VMVT direktoriaus 2004 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. B1-394 „Dėl Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių įvežamų gyvūnų ir produktų veterinarinis tikrinimas, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 76-2642) tik iš šalių, esančių teisės aktais patvirtintų šalių sąraše, su teisės aktais patvirtintos formos veterinarijos sertifikatų originalais, išduotais trečiojoje šalyje.

Asmuo, atsakingas už gyvūnų siuntą, prieš siuntos atvežimą į PVP, per kurį bus įvežama siunta, valstybiniam veterinarijos gydytojui privalo iš anksto perduoti informaciją (faksu, elektroniniu paštu ar kt. būdu) apie siuntą, t.y. užpildytą veterinarinio įvežimo dokumento (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 282/2004) I dalį, o šio dokumento originalas turi būti pateiktas PVP valstybiniam veterinarijos gydytojui atvežus siuntą. Išankstinę informaciją galima perduoti TRACES sistema, tuo atveju kai importuotojas turi prieigą prie TRACES sistemos, kurią suteikia VMVT Informacinių sistemų skyrius. TRACES naudotojo vadovas asmenims, atsakingiems už siuntą.

Kiekvienai siuntai yra atliekami dokumentų, atitikties ir fizinis tikrinimai. Atlikęs veterinarinį tikrinimą, PVP valstybinis veterinarijos gydytojas užpildo veterinarinio įvežimo dokumento II dalį, kurioje, atsižvelgęs į veterinarinio tikrinimo rezultatus, nurodo priimtą sprendimą dėl siuntos.

Importuotojas ar asmuo, atsakingas už siuntą, privalo sumokėti valstybės rinkliavą už importuojamą gyvūnų siuntą pagal Konkrečius valstybės rinkliavos dydžius ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442 prieš pateikdamas siuntą veterinariniam tikrinimui.

Europos Komisijos tinklapio papildoma informacija dėl pasienio veterinarinės kontrolės

Atnaujinta:
2015-07-20
Atgal