Pažyma apie atitiktį direktyvos 2005/36/EB dėl reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimams (ir) įgytąsias teises

1.Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas

Pažyma apie atitiktį direktyvos 2005/36/EB dėl reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimams (ir) įgytąsias teises (angl. Certificate of Compliance and Acquired Rights)

2.Dokumento išdavimo procedūros / administracinės paslaugos aprašymas

Lietuvos Respublikos pilietis, norintis, kad jo Lietuvos Respublikoje (Lietuvos veterinarijos akademijoje arba po 2011 m. – Lietuvos sveikatos mokslų Veterinarijos akademijoje) įgyta veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija atitinka 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimus, kad gali versti veterinarijos gydytojo veikla Lietuvos Respublikoje, kad turi direktyvoje 2005/36/EB numatytą profesinę patirtį (trejų metų per paskutinius penkerius metus vet. gydytojo patirtį), kai veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija įgyta iki 2004-05-01), pateikia prašymą Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai kartu su dokumentais, kuriuose užfiksuota informacija, kurią turi patvirtinti Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

3.Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas

Išdavus pažymėjimą, Lietuvos Respublikos veterinarijos gydytojas gali kreiptis į kitą ES valstybę narę, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Šveicariją, kad joje būtų pripažinta vet. gydytojo profesinė kvalifikacija ar jis galėtų laikinai ar vienkartinai dirbti išvardintose valstybėse.

4.Pateiktinų dokumentų sąrašas

1. Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją. (Pavyzdinė prašymo forma)
2. Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento kopija
3. Pavardės (-ių) ar vardo (-ų) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu dokumentuose nurodyta kita (-os) pavardė (-ės) ar vardas (-ai).
4. Įgaliojimas pateikti paraišką vietoje pareiškėjo (jeigu prašymą teikia ne pareiškėjas, o jo įgaliotasis asmuo).
5. Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) (diplomo kopija).
6. Veterinarijos praktikos licencijos kopija (jei buvo išduota daugiau nei veterinarijos praktikos licencija, pateikti visų veterinarijos praktikos licencijų kopijas).
7. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas faktiškai ir teisėtai dirbo veterinarijos gydytoju ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo apie atitiktį ir įgytąsias teises išdavimo, kai veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija įgyta iki 2004-05-01 (terminas pradedamas skaičiuoti nuo veterinarijos praktikos licencijos išdavimo datos).
8. Kiti dokumentai, patvirtinantys veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją, pavyzdžiui: mokslo laipsnis, mokslinė pedagoginė veikla (jeigu tokie yra), mokymų baigimą patvirtinantys pažymėjimai, rekomendacijos.

5.Išduodamo dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo terminai

Kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje dienos.

6. Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai asmenys – Lietuvos Respublikos piliečiai

7.Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

8.VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9.Išduodamą dokumentą / teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 47-1747).
10. Mokesčiai Nėra.
 
Atnaujinta:
2020-07-29
Atgal