Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečio ar jo šeimos nario veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimas Lietuvos Respublikoje

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas
Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečio ar jo šeimos nario veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimas Lietuvos Respublikoje patvirtinamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas
1. Asmuo, norintis, kad jo veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija būtų pripažinta, užpildo Paraišką dėl veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti veterinarijos gydytoju Lietuvos Respublikoje (forma nustatyta Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti veterinarijos gydytoju ar laikinai arba vienkartinai teikti veterinarijos gydytojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo 1 priede) ir ją kartu su prie paraiškos pridedamomis tinkamai patvirtintomis dokumentų kopijomis pateikia Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.
2. Tarnyba, gavusi paraišką ir prie jos pridėtus dokumentus, per 3 (tris) darbo dienas perduoda juos Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijai.
3. Komisija, išnagrinėjusi paraišką ir prie jos pridėtus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo paraiškos ir prie jos pridėtų dokumentų gavimo dienos informuoja Tarnybą apie tai, ar pateikti visi reikiami dokumentai; tuo atveju, kai trūksta kurio nors dokumento, konkrečiai jį įvardija.
4. Tarnyba, gavusi Komisijos pranešimą dėl paraiškos ir prie jos pridėtų dokumentų, išsiunčia pranešimą pareiškėjui. Pranešime pareiškėjui nurodoma, kad pateikti visi reikiami dokumentai ar kokių dokumentų trūksta, nurodomi terminai, per kuriuos pareiškėjas turi pateikti trūkstamus dokumentus, taip pat terminas, per kurį Tarnyba priims sprendimą dėl pareiškėjo veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo.
5. Komisija, gavusi paraišką ir visus reikiamus dokumentus, pradeda veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūrą. Sprendimas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo (pripažinti pareiškėjo veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją; nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos; skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą ar profesinės adaptacijos laikotarpį) priimamas kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Pripažinus veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją, asmuo gali kreiptis į teritorinę maisto ir veterinarijos tarnybą dėl veterinarijos praktikos licencijos išdavimo
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas
1. Asmens pilietybę patvirtinantis dokumentas.
2. Pavardės (-ių) ar vardo (-ų) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu dokumentuose nurodyta kita (-os) pavardė (-ės) ar vardas (-ai).
3. Įgaliojimas pateikti paraišką vietoje pareiškėjo (jeigu paraišką teikia ne pareiškėjas, o jo įgaliotasis asmuo).
4. Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai).
5. Dokumentas (-ai), liudijantis (-ys) veterinarijos gydytojo rengimo trukmę ir turinį (jeigu pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymas neatitinka Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 5 priedo 5.4.2 punkte nurodytų tokiam įrodymui keliamų reikalavimų).
6. Veterinarijos gydytojo formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokie yra).
7. Kiti dokumentai, patvirtinantys veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją, pavyzdžiui: mokslo laipsnis, mokslinė pedagoginė veikla (jeigu tokie yra).
8. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas faktiškai ir teisėtai dirbo veterinarijos gydytoju ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki tokio dokumento išdavimo (jeigu pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymas neatitinka Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 5 priedo 5.4.2 punkte nurodytų tokiam įrodymui keliamų reikalavimų).
9. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas veiksmingai ir teisėtai dirbo veterinarijos gydytoju Estijoje ne trumpiau kaip penkerius metus iš eilės per septynerius metus iki tokio dokumento išdavimo (jeigu pareiškėjo veterinarijos gydytojo formalios kvalifikacijos įrodymas buvo išduotas arba veterinarijos gydytojo rengimo studijos prasidėjo Estijoje iki 2004 m. gegužės 1 d.).
10. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas sėkmingai baigė veterinarijos gydytojo rengimo studijas, pradėtas iki 1990 m. spalio 3 d. (jeigu pareiškėjas įgijo veterinarijos gydytojo formalios kvalifikacijos įrodymą Vokietijos Demokratinės Respublikos teritorijoje).
11. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas valstybės narės teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir jos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą buvusioje Čekoslovakijoje arba kai veterinarijos gydytojo rengimas prasidėjo iki 1993 m. sausio 1 d. Čekijoje ir Slovakijoje).
12. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas Estijos ar Latvijos teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Estijos ar Latvijos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą Estijoje iki 1991 m. rugpjūčio 20 d. arba Latvijoje iki 1991 m. rugpjūčio 21 d.).
13. Dokumentas, išduotas pareiškėjo kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos, patvirtinantis, kad pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymams taikoma 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo.
14. Dokumentas (-ai), susijęs (-ę) su veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra).
15. Profesinės adaptacijos laikotarpio baigimą patvirtinantys dokumentai (jeigu buvo paskirtas profesinės adaptacijos laikotarpis).
5. Išduodamo dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo terminai Kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje dienos.
6. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai asmenys – Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečiai, minėtų asmenų šeimos nariai, turintys galiojantį Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą /teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai
Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 47-1747).
10. Mokesčiai Nėra.
Atnaujinta:
2020-07-29
Atgal