Veterinarijos sertifikatas eksportui

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas

Veterinarijos sertifikatas eksportui

2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas

Veterinarijos sertifikatus eksportui išduoda atitinkami teritoriniai valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniai (toliau – teritoriniai VMVT padaliniai) arba pasienio veterinarijos postai (toliau – PVP), kurių veiklos teritorijoje yra gaminami arba saugomi gyvūniniai produktai, laikomi gyvūnai ir pašarai tam įgaliotas valstybinis veterinarijos gydytojas (toliau – veterinarijos gydytojas).

Veterinarijos sertifikato išdavimo klausimas svarstomas tik eksportuotojui teritoriniam VMVT padaliniui ar PVP elektroniniu paštu, faksu, paštu ar tiesiog raštu pateikus prašymą išduoti veterinarijos sertifikatą ir visą reikalingą informaciją ir dokumentus apie gyvūninį produktą,  gyvūną (-us) ar pašarus.

Gyvūniniai produktai ir pašarai iš Lietuvos Respublikos (toliau – LR) eksportuojami arba reeksportuojami į trečiąją šalį turi atitikti specialiuosius, trečiosios šalies teisės aktais nustatytus, importo reikalavimus atitinkamiems gyvūniniams produktams, pašarams ir nepažeisti susitarimų ar memorandumų nuostatų.

Eksportuotojai, norintys vykdyti eksportą turi būti susipažinę ir žinoti trečiųjų šalių eksporto reikalavimus bei jų laikytis kaip nustato 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002 nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras.

LR valstybinė veterinarijos kontrolė vykdoma, pagal LR ir Europos Sąjungos (toliau – ES) reglamentuojančius teisės aktus, o esant pareikalavimui gali būti atliekamas patikrinimas ir pagal trečiosios šalies reglamentuojančius teisės aktus (t.y. įvertinama įmonės rizikos grupė, savikontrolės ir atsekamumo sistemos, kenksmingų liekanų gyvūniniuose produktuose stebėsena, įvertinamas laboratorinių tyrimų ėmimo planas ir t.t.).

Patikrinimo metu nustačius pažeidimus ir neatitikimus LR, ES ar trečiosios šalies teisės aktų reikalavimams, gyvūninių produktų ar pašarų subjektui yra taikomos atitinkamos korekcinės, tiekimo į rinką arba eksporto ribojimo priemonės.

Eksportuotojas atsako už eksportuojamos produkcijos atitiktį, saugą pagal importuojančios šalies reikalavimus.

Kai nėra žinių apie importuojamos šalies keliamus importo reikalavimus yra galimybė vykdyti eksportą, tačiau tik ūkio subjektui sutarus su importuojamos šalies produkcijos gavėju, kad krovinys tinka ir LR išduodami veterinarijos dokumentai tinkami ir bus priimti į trečiąją šalį.

Neturint su trečiąja šalimi suderinto sertifikato išduodamas pavyzdinės formos veterinarijos sertifikatas, paimama laisvos formos deklaracija iš ūkio subjekto, kad neturės pretenzijų VMVT, jei išrašytas sertifikatas bus netinkamas ir produkcija nebus įleista į trečiąją šalį.

Europos Komisija skelbia trečiųjų šalių reikalavimus
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas

Veterinarijos sertifikatai eksportui išduodami į trečiąsias šalis eksportuojamiems, perkraunamiems arba pirminis veterinarijos sertifikatas, kai vežama į kitą  ES šalį narę, su tikslu iš kitos ES šalies narės eksportuoti į Eurazijos ekonominę sąjungą (kaip numatyta susitarimu ar memorandumu) gyvūnams, gyvūniniams produktams, pašarams ir kitoms Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamoms prekėms. Eksportuojant gyvūnus, papildomai yra išduodamas ir Vidaus prekybos sertifikatas.

4. Pateiktinų dokumentų sąrašas

Prašymas bei kiti reikalingi dokumentai

5. Išduodamo dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo terminai

Teritoriniai VMVT padaliniai, gavę ūkio subjekto pranešimą, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų patikrina ūkio subjekto atitiktį importuojančios šalies reikalavimams. Ūkio subjektas gali eksportuoti produkciją į trečiąją šalį tik tuo atveju, kai teritorinis VMVT padalinys nustato, kad jis įgyvendina importuojančios šalies reikalavimus.

Ūkio subjekto atsakingas asmuo teritoriniam VMVT padaliniui, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje vykdo veiklą ar perkrauna prekes, arba PVP, kuris kontroliuoja ūkio subjekto veiklą, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki numatomos prekių išvežimo datos turi pateikti prašymą išduoti veterinarijos dokumentus kartu su kitais sertifikavimui reikalingais dokumentais ir valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

6. Administracinės paslaugos gavėjas

Fizinis ir juridinis asmuo

7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas

Teritoriniai valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniai, pasienio veterinarijos postai

8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9.Išduodamą dokumentą/teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. B1-288 „Dėl veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BFC0DF3F99/StqCSzqoXr.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. B1-509 "Dėl formų patvirtinimo", kurį galima rasti:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.233953/RhTANBcqQs

Papildomą informaciją galima rasti:

http://vmvt.lt/eksportas-importas/eksportas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 19 d. įsakymas Nr.  Nr. B1-26 „ Dėl gyvūninių produktų ir pašarų eksporto į trečiąsias šalis tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galima rasti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81dceb20ded811e68503b67e3b82e8bd

10. Mokesčiai

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija  prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752

Sąskaitų numerius rasite:

 https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai?inheritRedirect=true

Įmokos kodas: 5742

Mokesčio dydis: Eksporto sertifikato išdavimas gyvūnų siuntai - 28 Eur; veterinarijos sertifikato išdavimas nekomerciniais tikslais (kelionė su šeimininku) gabenant gyvūnus augintinius - 7,2 Eur;

gyvūninių produktų ir pašarų, už kurių valstybinę veterinarinę kontrolę gyvūninius produktus ir pašarus siunčiantys ūkio subjektai moka valstybės rinkliavą pagal 4.416 papunktį, siuntos tikrinimą ir sertifikavimą 4.421.11 - 20 Eur.

gyvūninių produktų ir pašarų, išskyrus tuos gyvūninius produktus, už kurių valstybinę veterinarinę kontrolę gyvūninius produktus siunčiantys ūkio subjektai moka valstybės rinkliavą pagal 4.421.11  papunktį, siuntos tikrinimą ir sertifikavimą 4.421.1 - 40 Eur.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr

Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal