Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas gyvūnams (toliau – BSĮD-A)

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas gyvūnams (toliau – BSĮD-A)
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas

BSĮD-A yra sudarytas iš I, II ir III dalių.
BSĮD-A I dalį pildo importuotojas arba už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas. Pasienio veterinarijos poste gyvūnų siuntos veterinariniam tikrinimui turi būti pateikiama BSĮD-A I dalis su už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo parašais (originalas).
BSĮD-A II dalį pildo pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas, atlikęs siuntos veterinarinį tikrinimą.
BSĮD-A III dalį pildo pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas arba gyvūnų siuntos paskirties vietą kontroliuojančios teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos gydytojas.

3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas

BSĮD-A turi būti pildomas visoms gyvūnų siuntoms, įvežamoms į Europos Bendrijos (toliau – EB) teritoriją ar vežamoms tranzitu iš trečiųjų šalių per EB teritoriją, kurių veterinarinis tikrinimas atliekamas pasienio veterinarijos poste.
Pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas, išduodamas BSĮD gyvūnams, BSĮD-A II dalyje nurodo informaciją apie atliktą gyvūnų siuntos veterinarinį tikrinimą ir apie priimtą sprendimą dėl siuntos (pvz.: tinkami vidaus rinkai, tinkami vežti tranzitu, skersti, kt.).  
Pastaba:
BSĮD-A nepildomas, kai yra vežami iš trečiųjų šalių ne komerciniais tikslais gyvūnai augintiniai, kuriems taikomi 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL 2013 L 178, p. 1). Įgyvendinant Reglamento 576/2013 nuostatas yra patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. B1-1144/1B-969 “Dėl nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” aprašo reikalavimai.”

4. Pateiktinų dokumentų sąrašas

BSĮD-A I dalis turi būti užpildyta ir pateikiama iš anksto TRACES NT sistema, ne vėliau kaip 24 val. prieš atvykstant gyvūnų siuntai į pasienio veterinarijos postą (arba prieš 4val. dėl logistinių apribojimų). Pasienio veterinarijos poste gyvūnų siuntos veterinariniam tikrinimui turi būti pateikiama BSĮD-A I dalis su už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo parašais  (originalas) ir veterinarijos sertifikatas (originalas).

BSĮD-A I dalį galima perduoti TRACES NT sistema, tuo atveju, kai už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas turi prieigą prie TRACES NT sistemos, kurią suteikia VMVT Informacinių sistemų skyrius, arba Pasienio maisto ir veterinarijos kontrolės skyrius.

Kontaktiniai asmenys:
L. e. p. patarėja Kristina Dainvskytė-Šustikė
el. paštas: kristina.sustike@vmvt.lt
tel. (8 5) 240 4350

Patarėjas Stepas Gilys  
el. paštas: iss@vmvt.lt,
tel. (8 5) 249 1640

TRACES NT naudotojo vadovas asmenims, atsakingiems už siuntą

5. Išduodamo dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo terminai BSĮD-A išduodamas atlikus gyvūnų siuntos veterinarinį tikrinimą pasienio veterinarijos poste.
6. Administracinės paslaugos gavėjas Fizinis arba juridinis asmuo.
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas Pasienio veterinarijos postas.
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą /teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai
2019 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1715, nustatantis oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos ir jos sudedamųjų dalių veikimo taisykles.
10. Mokesčiai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: BSĮD-A importo atveju už paslaugą imama konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" 4.422.1, 4.422.2, 4.422.6 punktuose nustatyta valstybės rinkliava;
BSĮD-A tranzito atveju – 4.423.1 – 4.423.2 punktuose nustatyta valstybės rinkliava
Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal