Biocidų registracijos ar autorizacijos liudijimas

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Biocidų registracijos ar autorizacijos liudijimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas
Biocidų autorizacija – administracinis veiksmas, kuriuo Lietuvos kompetentinga institucija, gavusi iš pareiškėjo paraišką, suteikia teisę Lietuvos teritorijoje arba jos dalyje tiekti į rinką biocidą.
Biocidų registracija – administracinis veiksmas, kuriuo Lietuvos kompetentinga institucija, gavusi pareiškėjo pateiktą paraišką ir patikrinusi, ar dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus, leidžia Lietuvos teritorijoje arba jos dalyje tiekti į rinką mažos rizikos biocidą.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Biocido registravimui ar autorizavimui
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas http://www.nmvrvi.lt/uploads/File/Formos/prasymo_autorizuoti_biocida_forma_LT.pdf
5. Išduodamo dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo terminai
Autorizuojanti įstaiga įvertina, ar paraiška atitinka nustatytus reikalavimus, šiais terminais:
• preparatų, kurių veikliosios medžiagos yra identifikuotos arba notifikuotos, – ne ilgiau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo paraiškos priėmimo;
• preparatų, kurių veikliosios medžiagos nėra identifikuotos arba notifikuotos, – ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos priėmimo;
• veikliųjų medžiagų – ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos priėmimo.
Ekspertizės atlikimo terminai:
• preparatų, kurių veikliosios medžiagos identifikuotos arba notifikuotos, – ne ilgiau kaip per 4 mėnesius nuo paraiškos priėmimo;
• mažos rizikos biocidų – ne ilgiau kaip per 2 mėnesius nuo paraiškos priėmimo;
• preparatų, kurie, pateikus sutikimo raštą, autorizuojami remiantis patvirtinta receptūra, – ne ilgiau kaip per 2 mėnesius nuo paraiškos priėmimo;
• preparatų, kurių veikliosios medžiagos įtrauktos į VVSPT direktoriaus patvirtintą Veikliųjų medžiagų sąrašą ar Pagrindinių medžiagų sąrašą, ar Mažos rizikos biocidų veikliųjų medžiagų sąrašą, – ne ilgiau kaip per 6 mėnesius nuo paraiškos priėmimo;
• preparatų, kurių veikliosios medžiagos nėra identifikuotos arba notifikuotos ir neįtrauktos į VVSPT direktoriaus patvirtintą Veikliųjų medžiagų sąrašą ar Pagrindinių medžiagų sąrašą, ar Mažos rizikos biocidų veikliųjų medžiagų sąrašą, – ne ilgiau kaip per 12 mėnesių nuo paraiškos priėmimo.
• Veikliosios medžiagos ir (ar) preparato, kuriame bus veiklioji medžiaga, dosjė ekspertizė atliekama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paraiškos priėmimo.
Kai autorizuojanti įstaiga nustato, kad ekspertizei atlikti reikalingi papildomi duomenys, nustatyti terminai pratęsiami tiek dienų, per kiek pareiškėjas turi pateikti trūkstamus duomenis.
6. Administracinės paslaugos gavėjas Fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis paraišką dėl biocido registravimo ar autorizavimo
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą /teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai Biocidai Lietuvos Respublikoje autorizuojami ir registruojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 358 patvirtintais Biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatais(Žin., 2002, Nr. 79-3361) ir 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421 patvirtintomis Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklėmis (Žin., 2002, Nr. 87-3760).
10. Mokesčiai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: už paslaugą imama konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" 4.415.10 punkte nustatyta valstybės rinkliava.
Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal