Pašarų ūkio subjektų patvirtinimas

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Pašarų ūkio subjektų patvirtinimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas
1. Ūkio subjektas, norintis gauti patvirtinimą, teritorinei VMVT arba per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) adresu https://zumis.lt pateikia reikalingus dokumentus.
2. Už patvirtinimą sumokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
3. Teritorinė VMVT nagrinėja pareiškėjo pateiktus dokumentus, įvertina juose pateiktus duomenis ir informaciją.
4. Teritorinė VMVT atlieka ūkio subjekto patikrinimą veiklos vietoje*.
5. Teritorinė VMVT priima sprendimą dėl ūkio subjekto patvirtinimo.
6. Ūkio subjektas įtraukiamas į Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registrą.
*Tikrinti ūkio subjekto veiklos vietoje neprivaloma, jei ūkio subjektas savo patalpose nelaiko pašarų priedų ir premiksų, o tik tiekia juos rinkai.

3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas

Ūkio subjektai, vykdantys pašarų veiklą, turi būti patvirtinami, jeigu:
1. gamina ir (arba) tiekia rinkai pašarų priedus, kuriems taikomas reglamentas (EB) Nr. 1831/2003, ir nurodytus reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 1 skyriuje:
1.1. gamina ir tiekia rinkai pašarų priedus – PPG;
1.2. tiekia rinkai pašarų priedus – PPT;
2. gamina ir (arba) tiekia rinkai premiksus, pagamintus naudojant pašarų priedus, nurodytus (EB) Nr. 183/2005
IV priedo 2 skyriuje:
2.1. gamina ir tiekia rinkai premiksus – PG;
2.2. tiekia rinkai premiksus – PT;
3. gamina tiekimui rinkai arba gamina išskirtinai savo reikmėms kombinuotuosius pašarus, naudodami pašarų priedus arba premiksus, nurodytus reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 3 skyriuje:
3.1. gamina tiekimui rinkai kombinuotuosius pašarus – KPG;
3.2. gamina išskirtinai savo reikmėms kombinuotuosius pašarus – KPS.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas
Ūkio subjektai, norintys gauti patvirtinimą, atitinkamai teritorinei VMVT pateikia:
1. prašymą;
2. dokumentus ir duomenis, susijusius su numatoma vykdyti veikla:
2.1. fizinio asmens verslo liudijimo kopiją, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymos kopiją, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją (išskyrus juridinius asmenis);
2.2. ūkio subjekto patalpų, įrangos, teritorijos, kurioje numatoma vykdyti veiklą, schemas ir technologinio proceso aprašymą;
2.3. informaciją apie personalo kvalifikaciją ir atsakomybės paskirstymą;
2.4. rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais pagrįstos savikontrolės sistemos aprašymą;
2.5. dokumentą, liudijantį, kad ūkio subjektas galės atlikti reikalingus laboratorinius tyrimus, arba sutarties dėl laboratorinių tyrimų atlikimo kopiją;
2.6. informaciją apie pašarų priedų ir (ar) premiksų, ir (ar) kombinuotųjų pašarų laikymo ir vežimo sąlygas;
2.7. informaciją apie pašarų priedų ir (ar) premiksų, ir (ar) kombinuotųjų pašarų apskaitą;
2.8. pretenzijų priėmimo, nagrinėjimo tvarkos aprašymą.
3. Visi nurodyti dokumentai turi būti sunumeruoti ir įrišti (išskyrus prašymą) bei pateikti kaip dokumentų rinkinys.
Jei ūkio subjektai nelaiko pašarų priedų ir premiksų savo patalpose, o tik tiekia juos rinkai, tai tokie ūkio subjektai patvirtinimui gauti teritorinei VMVT pateikia:
1. prašymą;
2. informaciją apie pašarų priedų ir (ar) premiksų apskaitą;
3. pretenzijų priėmimo, nagrinėjimo tvarkos aprašymą.
* Prieš suteikiant patvirtinimą, ūkio subjektas privalo sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą ir pateikti teritorinei VMVT rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją.
5. Išduodamo dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo terminai

Teritorinė VMVT ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patikrina ir įvertina ūkio subjekto pateiktus dokumentus ir ūkio subjekto (juridinio asmens) įregistravimo duomenis Juridinių asmenų registre. Jei pateikti ne visi nurodyti dokumentai ir / ar pateiktuose dokumentuose nepakanka informacijos, informacija netiksli, teritorinė VMVT nustato ne trumpesnį kaip 7 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti ir apie tai raštu informuoja ūkio subjektą. Ūkio subjektui pateikus visus nurodytus dokumentus ir / ar informaciją, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo jų gavimo dienos teritorinė VMVT atlieka ūkio subjekto patikrinimą veiklos vietoje, kurio metu surašomas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos patikrinimo aktas ir su juo supažindinamas ūkio subjektas ar jo atstovas.

6. Administracinės paslaugos gavėjas LR ūkio subjektas
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas VMVT teritoriniai padaliniai
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą/teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-606 ,,Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 5-173; 2010, Nr. 79-4090).
10. Mokesčiai

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis:
ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą pašarų priedus, patvirtinimas - 197 Eur;
ūkio subjektų, tiekiančių pašarų priedus į apyvartą didmenomis, patvirtinimas - 127 Eur;
ūkio subjektų, tiekiančių pašarų priedus į apyvartą mažmenomis, patvirtinimas - 86 Eur;
ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą premiksus, patvirtinimas - 168 Eur;
ūkio subjektų, tiekiančių į apyvartą premiksus didmenomis, patvirtinimas - 143 Eur;
ūkio subjektų, tiekiančių į apyvartą premiksus mažmenomis, patvirtinimas - 103 Eur;
ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą kombinuotuosius pašarus, patvirtinimas - 152 Eur;
ūkio subjektų, gaminančių kombinuotuosius pašarus savo reikmėms, patvirtinimas - 79 Eur;
ūkio subjektų, perdirbančių sausuosius pašarus, patvirtinimas - 103 Eur;
ūkio subjektų, perkančių pašarus, skirtus džiovinti ir (ar) smulkinti, patvirtinimas - 58 Eur.

 

Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal