Pašarų ūkio subjektų įregistravimas

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Pašarų ūkio subjektų įregistravimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas
1. Ūkio subjektai teritorinei VMVT raštu arba per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) adresu https://zumis.lt pateikia nustatytos formos prašymą ūkio subjektui įregistruoti ir įtraukti į sąrašą.
2. Teritorinė VMVT Ūkio subjektą įtraukia į Įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą neribotam laikui.

3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas

Ūkio subjektai įtraukiami į Įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą kai:
1. užsiima pirmine pašarų gamyba:
1.1. augalininkyste (auginimas, derliaus nuėmimas, valymas, natūralus džiovinimas, silosavimas, pakavimas, laikymas, ar kitas paprastas fizinis apdorojimas, pirminės pašarų gamybos produktų gabenimas, sandėliavimas ir tvarkymas gamybos vietoje, pirminės pašarų gamybos produktų gabenimas iš gamybos vietos į ūkio subjektą) ir augalininkystės produktų tiekimu rinkai ir atitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005 I priedo reikalavimus;
1.2. maistui auginamų gyvūnų laikymu ir atitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005 III priedo reikalavimus;
2. gamina ir (ar) tiekia rinkai pašarines žaliavas, išskyrus pirminę pašarų gamybą, ir atitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priedo reikalavimus;
3. gamina tiekimui rinkai kombinuotuosius pašarus be pašarų priedų arba premiksų, kurių sudėtyje yra pašarų priedų, nurodytų reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 3 skyriuje, kai atitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priedo reikalavimus;
4. tiekia rinkai pašarus ir atitinka reglamento (EB) Nr.183/2005 II priedo reikalavimus;
5. gamina savo reikmėms kombinuotuosius pašarus be pašarų priedų arba premiksų, išskyrus silosavimo priedus, ir atitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005 I priedo reikalavimus;
6. gamina savo reikmėms kombinuotuosius pašarus su pašarų priedais arba premiksais, išskyrus silosavimo priedus ir pašarų priedus, nurodytus reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 3 skyriuje, ir atitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priedo reikalavimus;
7. gamina ir (ar) tiekia rinkai pašarų priedus, išskyrus nurodytuosius reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 1 skyriuje, ir atitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priedo reikalavimus;
8. gamina ir (ar) tiekia rinkai premiksus be pašarų priedų, nurodytų reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 2 skyriuje, ir atitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priedo reikalavimus;
9. gabena pašarus, išskyrus pašarų gabenimą pirminės pašarų gamybos metu gamybos vietoje ir pirminių pašarų gamybos produktų gabenimą iš pirminės pašarų gamybos vietos į kitą ūkio subjektą, ir atitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priedo reikalavimus;
10. laiko pašarus, išskyrus pirminės pašarų gamybos produktų laikymą gamybos vietoje, ir atitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priedo reikalavimus;
11. importuoja pašarus iš trečiųjų šalių ir atitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005 reikalavimus;
12. atstovauja trečiojoje šalyje įsteigtam pašarų ūkio subjektui ir teritorinei VMVT pateikia deklaraciją, kuria įsipareigojama užtikrinti reglamento (EB) Nr. 183/2005 laikymąsi trečiojoje šalyje įsteigtame pašarų ūkio subjekte bei registruoti pašarų produktus, jei to reikalaujama pagal Europos Sąjungos teisės aktus;
13. eksportuoja pašarus į trečiąsias šalis, kai atitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005 ar tos šalies nustatytus reikalavimus;
14. teikia mobilią pašarų gamybos paslaugą ir atitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priedo reikalavimus, išskyrus reikalavimus gamybiniams pastatams.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas
Ūkio subjektai pateikia atitinkamai teritorinei VMVT nustatytos formos prašymą ūkio subjektui įregistruoti ir įtraukti į sąrašą ir, jei taikoma, dokumentus įrodančius ūkio subjekto atitiktį reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priedo reikalavimams.
5. Išduodamo dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo terminai Teritorinė VMVT:
1. gautą prašymą užregistruoja žurnale pagal gavimo datą;
2. ne vėliau kaip per 8 dienas nuo prašymo gavimo suteikia ūkio subjektui įregistravimo numerį pagal šių taisyklių nustatytą tvarką ir įtraukia į Sąrašą, kuris skelbiamas VMVT interneto svetainėje.
3. ūkio subjektui per 5 darbo dienas nuo įtraukimo į Sąrašą dienos raštu praneša įregistravimo numerį.
6. Administracinės paslaugos gavėjas LR ūkio subjektas
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas VMVT teritoriniai padaliniai
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą/teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-607 ,,Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, įregistravimo“ (Žin., 2006, Nr. 5-175; 2010, Nr. 67-3361).
10. Mokesčiai

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: MOKESČIŲ NĖRA

 

Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal