Medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės, medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo patalpos ir gyvūnų atliekų duobės įvertinimas ir pažymos išdavimas

 

Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas per IMVIS Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema

 

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės, medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo patalpos ir gyvūnų atliekų duobės įvertinimas ir pažymos išdavimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas

Medžioklės plotų naudotojai, įrengę aikštelę su gyvūninių atliekų duobe, apdorojimo patalpą su gyvūninių atliekų duobe ar papildomą gyvūninių atliekų duobę, turi raštu kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje yra aikštelė, apdorojimo patalpa ar gyvūninių atliekų duobė, ir jam pateikti laisvos formos prašymą dėl medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės, apdorojimo patalpos ar gyvūninių atliekų duobės atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimo (toliau – prašymas). Prašymai VMVT teritoriniams padaliniams teikiami ir nagrinėjami, vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. B1-790 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Prašymų nagrinėjimo taisyklės). Prašyme, be Prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatytų duomenų, turi būti nurodytos aikštelės, apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės koordinatės WGS formatu pagal Visuotinę padėties nustatymo sistemą (GPS), medžioklės plotų naudotojų, kurie bendrai naudosis aikštele, apdorojimo patalpa ar gyvūninių atliekų duobe, duomenys (jeigu pareiškėjai numato, kad aikštele, apdorojimo patalpa ir (ar) gyvūninių atliekų duobe naudosis bendrai keli medžioklės plotų naudotojai, pateikiami medžioklės ploto naudotojų vardai ir pavardės ar pavadinimai, adresai, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai). Kartu su prašymu turi būti pateikiama dokumento, kuriuo patvirtinamas medžioklės plotų vieneto ribų nustatymas arba jo ribų pakeitimas, kopija (pateikiama tik tuo atveju, jeigu medžioklės plotų naudotojai šio dokumento VMVT teritoriniam padaliniui nebuvo pateikę anksčiau).

 Per prašymui nagrinėti nustatytą terminą VMVT teritorinis padalinys, suderinęs su medžioklės plotų naudotojais aikštelės, apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės apžiūros datą, turi atlikti aikštelės, apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės apžiūrą.

 Jei VMVT teritorinis padalinys, atlikęs aikštelės, apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės apžiūrą, nustato, kad aikštelė, apdorojimo patalpa ir gyvūninių atliekų duobė atitinka Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų (toliau –Reikalavimai), patvirtintų VMVT direktoriaus bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 485/550, 6–13 punktų nuostatas, išduoda pažymą apie aikštelės, apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės atitiktį teisės aktų reikalavimams (toliau – pažyma) ir apie tai raštu informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos, kuris medžioklės plotų naudotojams yra išdavęs leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete. Jei VMVT teritorinis padalinys, atlikęs aikštelės, apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės apžiūrą, nustato, kad aikštelė, apdorojimo patalpa ir gyvūninių atliekų duobė neatitinka Reikalavimų 6–13 punktų nuostatų, nustato medžioklės plotų naudotojams ne trumpesnį kaip 14 dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Medžioklės plotų naudotojai gali pakartotinai kreiptis į VMVT teritorinį padalinį dėl pažymos išdavimo, tik pašalinę VMVT teritorinio padalinio nustatytus trūkumus.

Pažyma galioja neterminuotai.

VMVT teritorinio padalinio vadovo įsakymu pažymos galiojimas sustabdomas arba panaikinamas.

Pažymos galiojimo sustabdymo laikotarpiu draudžiama naudotis aikštele, apdorojimo patalpa ir gyvūninių atliekų duobe.

 

VMVT teritorinis padalinys raštu informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos, kuris medžioklės plotų naudotojams yra išdavęs leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, apie pažymos išdavimą, jos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo.

3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų pirminiam apdorojimui
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas

Laisvos formos prašymas, pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į VMVT, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu, nurodant  aikštelės, apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės koordinates, WGS formatu pagal Visuotinę padėties nustatymo sistemą (GPS), medžioklės plotų naudotojų, kurie bendrai naudosis aikštele, apdorojimo patalpa ar gyvūninių atliekų duobe, duomenis.

 

Kartu su prašymu turi būti pateikiama dokumento, kuriuo patvirtinamas medžioklės plotų vieneto ribų nustatymas arba jo ribų pakeitimas, kopija.

5. Išduodamo dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo terminai Teritorinė VMVT per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo turi patikrinti subjekto atitikimą nustatytiems reikalavimams.
6. Administracinės paslaugos gavėjas Medžioklės plotų naudotojai
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo
 

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą/teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 485/550 ,,Dėl veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr.  1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

 
10. Mokesčiai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: 69 Eur
11. Paslaugos teikimo būdai Elektroniniu būdu per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS, tiesiogiai.

 

Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal