Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas ir įregistravimas

 

Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas per IMVIS Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema

 

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas ir įregistravimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas
Subjektas, norėdamas gauti leidimą vykdyti atitinkamą veiklą į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį padalinį gali kreiptis tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, el. paštu, per Elektroninius valdžios vartus. Subjektas registruojamas ar jam suteikiamas veterinarinio patvirtinimo numeris atitinkamo VMVT teritorinio padalinio viršininko įsakymu, kurį atsiimti galima tiesiogiai atvykus į instituciją.

3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas

Veiklų, kurioms vykdyti ūkio subjektai turi turėti veterinarinį patvirtinimą, kodai:
01 - galvijų surinkimo centras;
02 - kiaulių surinkimo centras;
03 - galvijų ir kiaulių surinkimo centras;
07 - prekiautojo kiaulėmis ar galvijais patalpos;
08 - avių ir ožkų surinkimo centras;
10 - prekiautojo avimis ir ožkomis patalpos;
11 - bulių spermos surinkimo centras;
12 - bulių spermos laikymo centras;
13 - bulių spermos surinkimo ir laikymo centras;
14 - bulių spermos ir galvijų embrionų ir oocitų laikymo centras;
15 - galvijų embrionų gavybos grupė;
16 - galvijų embrionų surinkimo grupė;
17 - kuilių spermos surinkimo centras;
18 - kuilių spermos, embrionų ir oocitų laikymo centras;
19 - kuilių spermos surinkimo ir laikymo centras;
20 - arklių karantino punktas;
21 - arklių surinkimo centras;
22 - naminių paukščių karantino punktas;
23 - akvakultūros ūkis, kuriame akvakultūros gyvūnai auginami maistui arba paleisti į laisvę;
25 - 1 arba 2 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų tarpinė tvarkymo (sandėliavimo) įmonė;
26 - 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų tarpinė tvarkymo (sandėliavimo) įmonė;
27 - įmonė, kurui naudojanti šalutinius gyvūninius produktus arba jų gaminius;
29 - 1 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;
30 - 2 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;
31 - 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;
32 - biologinių dujų gamybos įmonė;
33 - komposto gamybos įmonė;
34 - šalutinių gyvūninių produktų gaminių sandėliavimo įmonė;
35 - gyvūnų augintinių ėdalo gamybos įmonė;
38 - šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių bendrojo deginimo įmonė;
39 - šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių deginimo įmonė;
40 - organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių medžiagų gamybos įmonė;
43 - naminių paukščių perinimo ūkis;
44 - paukščių dedeklių auginimo ūkis;
45 - beketerių (Ratitae) paukščių auginimo ūkis;
46 - mėsinių naminių paukščių auginimo ūkis;
47 - naminių paukščių veisimo ūkis;
48 - gyvūnų augintinių viešbutis;
50 - gyvūnų vežėjai (bet kokiu atstumu, II tipas);
51 - galvijų karantino punktas;
52 - kiaulių karantino punktas;
53 - avių ir ožkų karantino punktas;
54 - egzotinių paukščių karantino punktas;
55 - gyvūnų globos vieta;
56 - kitų gyvūnų karantino punktas;
57 - akvakultūros gyvūnų karantino punktas;
59 - bandomųjų gyvūnų veisimo įmonė;
60 - bandomųjų gyvūnų tiekimo įmonė;
61 - bandomųjų gyvūnų naudojimo įmonė;
62 - veterinarijos paslaugų teikėjo patalpos;
63 - gyvūnų poilsio ar perkrovimo vieta;
64 - kita ūkio subjektų veikla;
66 - prekiautojo arkliais patalpos;
68 - ūkio subjektas, naudojantis gyvūninius produktus pašarams gaminti;
70 - avių ir ožkų spermos, embrionų ir oocitų surinkimo, laikymo centras;
71 - verslinio gyvūnų augintinių veisimo vieta;
72 - uždaras akvakultūros ūkis, kuriame akvakultūros gyvūnai laikomi dekoratyviniais tikslais ir kuris kelia didelę užkrečiamųjų ligų riziką;
73 - prekiautojo gyvūnais augintiniais patalpos;
75 - prekiautojo naminiais paukščiais patalpos;
81 - transporto priemonių plovimo ir dezinfekavimo įmonė;
83 - kiaulių embrionų gavybos grupė;
84 - kiaulių embrionų surinkimo grupė;
85 - avių ir ožkų embrionų gavybos grupė;
86 - avių ir ožkų embrionų surinkimo grupė;
87 - žuvivaisos įmonė;
88 - vaistinių pašarų gamybos įmonė;
90 - gyvūnų vežėjai (trumpais atstumais, I tipas);
91 - naminių paukščių auginimo ūkis;
92 - eržilų spermos, embrionų ir oocitų surinkimo arba laikymo centras;
94 - naminių paukščių veislininkystės ūkis;
97 - šunų, kačių ir šeškų surinkimo centras;
98 - gyvūnų augintinių karantino punktas;
101 - akvakultūros ūkis, kuriame nustatytą laiką atskirai laikomi galimai užsikrėtę akvakultūros gyvūnai;
102 - atviras akvakultūros ūkis, kuriame akvakultūros gyvūnai laikomi dekoratyviniais tikslais.

Veiklų, kurioms vykdyti ūkio subjektai turi būti registruoti, kodai:
04 - prekiautojas galvijais;
05 - prekiautojas kiaulėmis;
06 - prekiautojas kiaulėmis ir galvijais;
09 - prekiautojas avimis ir ožkomis;
24 - gyvūnų, skirtų išsaugojimui, visuomenės švietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu užsiimantis ūkio subjektas (atskirtas ūkis);
28 - prekiautojas šalutiniais gyvūniniais produktais ir (ar) jų gaminiais;
36 - šalutinių gyvūninių produktų surinkimo centras;
37 - šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių, skirtų ne pašarams gaminti, tvarkymo įmonė;
42 - aliejaus-chemijos įmonė;
49 - prekiautojas galvijais, kiaulėmis, avimis ir ožkomis;
58 - ekstensyvios akvakultūros tvenkiniai, kuriuose akvakultūros gyvūnai auginami maistui arba paleisti į laisvę;
65 - prekiautojas arkliais;
69 - veterinarijos paslaugų teikėjas;
74 - prekiautojas naminiais paukščiais;
76 - prekiautojas akvakultūros gyvūnais;
77 - gyvūnų augintinių veisėjas;
78 - šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių vežėjas;
79 - šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių, skirtų ūkiniams gyvūnams šerti, naudotojas;
80 - šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių naudotojas, kuris šalutinius gyvūninius produktus ir (ar) jų gaminius naudoja kitais, nei ūkinių gyvūnų šėrimo, tikslais, pvz., diagnostikos, mokymo ar mokslinių tyrimų tikslais ir kt.;
82 - ūkio subjektas, naudojantis perdirbtus gyvūninius baltymus ir (ar) 2 kategorijos mėsos kaulų miltus kaip organines trąšas dirvožemio savybėms gerinti;
89 - kiti šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių tvarkymo subjektai;
93 – cirkas;
95 – kailinių gyvūnų laikytojai;
96 – kita veikla;
99 - tvenkinys ar kitas vandens telkinys, skirtas mėgėjų žvejybai, kuriame vandens gyvūnų ištekliai periodiškai papildomi;
100 - smulkusis akvakultūros ūkis, mažais kiekiais gaminantis ir tiekiantis akvakultūros gyvūnus tiesiogiai galutiniams vartotojams ar mažmeninės prekybos subjektams.

4. Pateiktinų dokumentų sąrašas
Subjektas, norėdamas gauti veterinarinį patirtinimą turi pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui patvirtintos formos prašymą ir pagal veiklos pobūdį reikiamus dokumentus:
1. asmens tapatybės kortelės arba asmens paso kopijas (tik tuo atveju, kai kreipiasi fizinis asmuo),
2. patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti veiklą, schemą ir technologinio proceso aprašymą,
3. rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais pagrįstas savikontrolės sistemos programas:
3.1. geriamojo vandens kontrolės programą,
3.2. nuotekų surinkimo ir nukenksminimo programą,
3.3. šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo programą,
3.4. kenkėjų kontrolės programą,
3.5. valymo, plovimo ir dezinfekavimo programą,
3.6. personalo higienos ir profesinio mokymo programą,
4. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad ūkio subjektas galės atlikti reikalingus laboratorinius tyrimus, arba sutarties dėl laboratorinių tyrimų atlikimo kopiją,
5. kitus numatomą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytus dokumentus.
Subjektas prieš pradėdamas veiklą, (kuri turi būti registruota) turi pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui patvirtintos formos prašymą ir detalų veiklos aprašymą.
5. Išduodamo dokumento išdavimo /administracinės paslaugos teikimo terminai
Subjektams išduodamas veterinarinis patvirtinimas neribotam laikotarpiui.

VMVT teritorinis padalinys per 7 darbo dienas nuo prašymo pateikimo turi patikrinti subjekto atitikimą nustatytus reikalavimus.

6. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniams ir juridiniams asmenims
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniai padaliniai
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą/teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai
10. Mokesčiai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų veiklos įvertinimas, suteikiant veterinarinį patvirtinimą ar laikinąjį veterinarinį patvirtinimą - 150 Eur.
11. Paslaugos teikimo būdai Elektroniniu būdu per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS, tiesiogiai.
Atnaujinta:
2021-08-25
Atgal