Veterinarijos praktikos licencija fiziniams asmenims

 

Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas per IMVIS Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema

 

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Veterinarijos praktikos licencija fiziniams asmenims
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas
1. Fizinis asmuo, norintis gauti licenciją, teritorinei VMVT privalo pateikti reikalingus dokumentus.
2. Už licencijos išdavimą sumokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
3. Teritorinė VMVT nagrinėja pareiškėjo pateiktus dokumentus, įvertina juose pateiktus duomenis ir informaciją.
4. Teritorinė VMVT priima sprendimą dėl licencijos išdavimo.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Licencija suteikia teisę fiziniam asmeniui verstis veterinarine praktika
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas
1. Licencija gali būti išduota tik fiziniam asmeniui, įgijusiam veterinarijos gydytojo kvalifikaciją.
2. Fizinis asmuo, norintis gauti licenciją, Tarnybai pateikia:
2.1. Tarnybos patvirtintos formos paraišką gauti licenciją, kurioje nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono ir fakso numerius (jeigu turi), elektroninio pašto adresą (jeigu turi), paraiškos pateikimo datą;
2.2. universiteto arba aukštosios mokyklos, turinčios pripažintą lygiavertį universitetui statusą, veterinarinės medicinos vientisųjų studijų baigimo diplomo ir jo priedų originalus ir kopijas;
2.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą veterinarijos gydytojo kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, jeigu asmuo veterinarijos gydytojo kvalifikaciją įgijo ne Lietuvos Respublikoje;
2.4. asmens tapatybės kortelę arba asmens pasą ir šių dokumentų kopijas;
2.5. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad veterinarijos gydytojo kvalifikacija buvo tobulinama Tarnybos nustatyta kvalifikacijos tobulinimo tvarka, jeigu fizinis asmuo nori gauti licenciją praėjus daugiau nei dvejiems metams po veterinarijos gydytojo kvalifikacijos įgijimo arba fiziniam asmeniui buvo panaikintas licencijos galiojimas.
Paraiškos forma: Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. B1-492 „Dėl Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 51-2562, žr. 1 priedas).
5. Išduodamo dokumento išdavimo /administracinės paslaugos teikimo terminai Tarnyba per 30 dienų nuo nurodytų dokumentų gavimo privalo juos išnagrinėti ir išduoti licenciją arba pateikti pareiškėjui rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją. Jeigu pateikiami ne visi reikiami, ne iki galo arba neteisingai užpildyti dokumentai, taip pat klaidingi duomenys arba ne visa ar netiksli informacija, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę ištaisyti nustatytus trūkumus ir tai, kad 30 dienų terminas licencijai išduoti bus skaičiuojamas nuo visų pareiškėjo pateiktų patikslintų, pataisytų ar trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimo. Pareiškėjui, nedalyvavusiam priimant sprendimą, apie sprendimą išduoti licenciją arba atsisakymą ją išduoti pranešama raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, bet ne vėliau kaip per nustatytą terminą licencijai išduoti.
6. Administracinės paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas VMVT teritoriniai padaliniai
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą /teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 449 „Dėl Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklių, Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių ir Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 54-2088; 2011, Nr. 125-5942)
Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. B1-492 „Dėl Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 63-2446)

 

10. Mokesčiai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: 17 Eur; licencijos patikslinimas, papildymas, dublikato išdavimas - 5,7 Eur
11. Paslaugos teikimo būdai Elektroniniu būdu per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS, tiesiogiai.
Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal