Leidimas atlikti bandymus su gyvūnais

 

Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas per IMVIS Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema

 

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Leidimas atlikti bandymus su gyvūnais
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas VMVT išduoda leidimus dėl bandymo su gyvūnais projektų vykdymo.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Vykdyti bandymo su gyvūnais procedūrų projektus

Bandymo su gyvūnais projektas – projektas, kurį vykdant atliekama viena ar kelios bandymų su gyvūnais procedūros ir siekiama konkretaus mokslinio tikslo.

4. Pateiktinų dokumentų sąrašas
Naudotojas, ketinantis vykdyti projektą, turi kreiptis į VMVT dėl Leidimo išdavimo ir pateikti elektroniniu būdu užpildytus reikalingus dokumentus.
 
5. Išduodamo dokumento išdavimo /administracinės paslaugos teikimo terminai
VMVT ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo visų nurodytų dokumentų gavimo dienos išduoda Leidimą atlikti bandymo su gyvūnais projektą ir apie tai raštu informuoja pareiškėją arba atsisako išduoti Leidimą ir apie tai raštu informuoja pareiškėją, rašte nurodydama atsisakymo išduoti Leidimą motyvus.
Tuo atveju, kai VMVT pateikiama paraiška, kuriai įvertinti reikalinga papildoma informacija, kurią turi kita institucija, arba vertinamas projektas yra sudėtingas, VMVT gali ne ilgesniam kaip 15 darbo dienų laikotarpiui.
Tuo atveju, kai VMVT nurodytus dokumentus pateikia Reikalavimų 45 punkto reikalavimų neatitinkantis asmuo t.y. nepatvirtinta Bandomųjų gyvūnų naudojimo įmonė, paraiška nėra nagrinėjama ir apie tai VMVT elektroniniu paštu informuoja pareiškėją.
6. Administracinės paslaugos gavėjas Bandomųjų gyvūnų naudojimo įmonė – bandomųjų gyvūnų įmonė – (pelno siekiantis ar nesiekiantis fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jos filialas), kurioje atliekamos bandymų su gyvūnais procedūros.
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Ježi Šubelko | Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyrius
El. paštas jezi.subelko@vmvt.lt
Tel. (8 5) 249 1625

 

Giedrius BLEKAITIS | Patarėjas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyrius
El. paštas giedrius.blekaitis@vmvt.lt
Tel. (8 5) 249 1637

9. Išduodamą dokumentą /teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai
Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas.
Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimai, patvirtinti 2012 m. spalio 31 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-866.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. B1-870 „Dėl Lietuvos bandomųjų gyvūnų naudojimo etikos komisijos prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.
10. Mokesčiai Nėra.
11. Paslaugos teikimo būdai Elektroniniu būdu per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS, tiesiogiai.
Atnaujinta:
2020-06-18
Atgal