Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje pažymėjimas

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje pažymėjimas (toliau - Pažymėjimas)
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas

Natūralus mineralinis vanduo, tiekiamas Lietuvos rinkai, turi būti pripažintas Lietuvos ar kitos ES valstybės atsakingos institucijos.

Maisto tvarkymo subjektas, siekiantis Lietuvoje požeminį vandenį pripažinti natūraliu mineraliniu vandeniu ir gauti Pažymėjimą, turi kreiptis į VMVT.

Jeigu požeminis vanduo yra gaunamas iš Lietuvos žemės gelmių, maisto tvarkymo subjektas VMVT pateikia:
1. prašymą;
2. požeminio vandens geologinių, hidrogeologinių ir gavybos sąlygų, vandens fizikinių, cheminių, fizikocheminių savybių ir mikrobinės sudėties įvertinimo ataskaitą.

Jeigu požeminis vanduo yra gaunamas iš trečiosios valstybės žemės gelmių, maisto tvarkymo subjektas VMVT pateikia:
1. prašymą;
2. požeminio vandens geologinių, hidrogeologinių ir gavybos sąlygų, vandens fizikinių, cheminių, fizikocheminių savybių ir mikrobinės sudėties įvertinimo ataskaitą;
3. vandens gavybos valstybės paskirtos (notifikuotos) atsakingos institucijos (-ų) išduotą (-us) patvirtinimą (-us), kad gaunamas požeminis vanduo, šio vandens naudojimas bei patikrinimų vykdymas atitinka Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758, 1 priedo 1-5 punktų ir 2 priedo 2 punkto reikalavimus. (Vandens gavybos šalies atsakingos institucijos išduotas patvirtinimas galioja ne ilgiau kaip penkis metus. Nebūtina iš naujo atlikti pripažinimo procedūros, jei minėtas patvirtinimas atnaujinamas iki nustatyto penkerių metų laikotarpio pabaigos);
4. natūralaus mineralinio vandens etiketės projektą lietuvių kalba.

VMVT, gavusi maisto tvarkymo subjekto prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus, per 5 darbo dienas turi įvertinti, ar pateikti visi, tinkamai užpildyti dokumentai, o pateiktos dokumentų kopijos nekelia abejonių dėl jų tikrumo. Jei VMVT nustato, kad maisto tvarkymo subjektas pateikė ne visus, ar netinkamai užpildytus dokumentus, pateiktos dokumentų kopijos kelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, nustato ne mažesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems dokumentams ir (ar) informacijai pateikti ir per 5 darbo dienas apie tai privalo informuoti maisto tvarkymo subjektą prašyme nurodytu būdu.

VMVT visus reikalingus ir tinkamai įformintus dokumentus perduoda Komisijai. Komisija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo, turi juos išnagrinėti, parengti išvadą dėl natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvoje (toliau – išvada dėl pripažinimo) ir pateikti ją VMVT.

VMVT, remdamasi Komisijos išvada dėl pripažinimo, ne vėliau kaip per 40 dienų nuo visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo priima sprendimą išduoti Pažymėjimą arba jo neišduoti. Apie priimtą sprendimą VMVT turi informuoti maisto tvarkymo subjektą prašyme nurodytu būdu.

Už pažymėjimo išdavimą imama valstybės rinkliava.

Pažymėjimas patikslinamas išduodant naują Pažymėjimą, jeigu pasikeičia Pažymėjime nurodytas maisto tvarkymo subjekto pavadinimas, adresas, įmonės kodas, maisto tvarkymo subjektas pageidauja pakeisti Pažymėjime nurodytą natūralaus mineralinio vandens šaltinio pavadinimą ir (ar) prekinį pavadinimą, taip pat siekiant ištaisyti skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų ar kitas klaidas.

Maisto tvarkymo subjektas, norintis patikslinti Pažymėjimą, pateikia VMVT motyvuotą prašymą, nurodydamas pasikeitusius ar netikslius duomenis, jei reikia, ir tai patvirtinančius dokumentus bei mokėjimo nurodymą su banko žyma arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Nustatyto dydžio valstybės rinkliava nemokama,  jei maisto tvarkymo subjektas siekia patikslinti Pažymėjimą dėl techninės klaidos ar kitokio netikslumo, padaryto dėl VMVT kaltės.

3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Į Lietuvos rinką teikiamas natūralus mineralinis vanduo, išgaunamas iš Lietuvos, Europos Sąjungos valstybių narių, ne Europos Sąjungos narių (trečiųjų valstybių) žemės gelmių, Lietuvos, Europos Sąjungos ar trečiųjų valstybių kompetentingų institucijų turi būti pripažintas natūraliu mineraliniu vandeniu.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas

Pateikiami dokumentai:
1. prašymas;
2. požeminio vandens geologinių, hidrogeologinių ir gavybos sąlygų, vandens fizikinių, cheminių, fizikocheminių savybių ir mikrobinės sudėties įvertinimo ataskaita;
3. vandens gavybos valstybės paskirtos (notifikuotos) atsakingos institucijos (-ų) išduotas (-i) patvirtinimas (-ai), kad gaunamas požeminis vanduo, šio vandens naudojimas bei patikrinimų vykdymas atitinka Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758, 1 priedo 1–5 punktų ir 2 priedo 2 punkto reikalavimus (jeigu požeminis vanduo yra gaunamas iš trečiosios valstybės žemės gelmių);
4. natūralaus mineralinio vandens etiketės projektas lietuvių kalba (jeigu požeminis vanduo yra gaunamas iš trečiosios valstybės žemės gelmių).

5. Išduodamo dokumento išdavimo /administracinės paslaugos teikimo terminai VMVT, remdamasi Komisijos išvada dėl pripažinimo, ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo, priima sprendimą išduoti Pažymėjimą arba jo neišduoti. Apie priimtą sprendimą VMVT informuoja maisto tvarkymo subjektą prašyme nurodytu būdu.
6. Administracinės paslaugos gavėjas Maisto tvarkymo subjektas (maisto verslo operatorius) – tai fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už tai, kad jo kontroliuojamame maisto versle būtų garantuotai laikomasi maisto produktus reglamentuojančių įstatymų reikalavimų.
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas VMVT
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą/teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. B1-817 „Dėl natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. B1-816 „Dėl natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

10. Mokesčiai

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: išdavimas - 142 Eur;
dublikato išdavimas - 10 Eur;
patikslinimas - 19 Eur

 

Atnaujinta:
2021-09-02
Atgal