Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas

 

Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas per IMVIS Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema

 

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas
2. Dokumento išdavimo procedūros aprašymas

Subjektas, norėdamas gauti patvirtinimą, turi kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį departamentą.
Subjekto patvirtinimas yra suteikiamas ir panaikinamas,  veiklos papildymas, duomenų keitimas ar papildymas įforminamas VMVT direktoriaus įsakymu. Pieno supirkimo punkto veterinarinis patvirtinimas yra suteikiamas ir panaikinamas VMVT teritorinio departamento direktoriaus įsakymu.

3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Gyvūninio maisto tvarkymui: gyvūnų skerdimui, sumedžiotų laukinių ir fermose augintų gyvūnų mėsos tvarkymui, mėsos išpjaustymui, smulkintos mėsos, mechaniškai atskirtos mėsos, mėsos pusgaminių, mėsos gaminių gamybai, pieno, žuvininkystės, kiaušinių, kraujo produktų gamybai, žaliavinio pieno supirkimo punkto, surinkimo centro veiklai, žuvininkystės produktų tvarkymui žvejybos laivuose šaldytuvuose, gamykliniuose laivuose, medaus tvarkymui (įmonėje nepriklausančioje bitynui), kiaušinių pakavimui, kolageno, želatinos, lydytų gyvūninių riebalų ir spirgų gamybai, varlių kojelių, sraigių mėsos paruošimui, skrandžių, žarnų valymui ir paruošimui, gyvų dvigeldžių moliuskų tvarkymui, gyvūninio maisto produktų šaltajam sandėliavimui, kitų gyvūninių produktų, kuriems reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priede nustatyti reikalavimai.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas

Subjektas, norėdamas gauti patvirtinimą, turi atitikti reglamentą (EB) Nr. 852/2004 ir reglamentą (EB) Nr. 853/2004 bei pateikti atitinkamam VMVT teritoriniam departamentui:
1. Subjekto vadovo (jo įgalioto asmens) pasirašytą Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. B1-149 ,,Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau - Tvarkos aprašas) 3 priede nurodytos formos prašymą „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo“.
2. Maisto tvarkymo vietos (patalpų) projektą (planą) su įrenginių išdėstymu, gamybinio proceso aprašymą, nurodant projektinį pajėgumą, skerdyklose – numatomą paskersti gyvūnų skaičių per laiko vienetą (valandą), personalo skaičių, pamainų skaičių.
Subjektas VMVT teritoriniam departamentui patikrinimo metu turi pateikti parengtus:
1. vandens tiekimo (su nurodytais vandens naudojimo taškais) ir panaudoto vandens (nuotekų) šalinimo sistemos planą ir aprašymą;
2. šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo aprašymą;
3. procedūrų, paremtų rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau – RVASVT) sistemos principais, aprašymą;
4. geros higienos praktikos laikymosi subjekte aprašymą;
5. dokumentą, patvirtinantį teisę naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant maisto tvarkymui naudojamas transporto priemones.
VMVT teritorinis departamentas, patikrinęs ir įvertinęs subjekto atitikimą nustatytiems reikalavimams, bei nurodytus pateikti dokumentus, surašo Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktą.
Jeigu subjektas atitinka visus reikalavimus, nurodytus 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, atitinkamas VMVT teritorinis departamentas teikia subjektą patvirtinimui.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad subjekto infrastruktūra ir įranga atitinka reikalavimus, tačiau subjektas negali įrodyti, kad bus laikomasi kitų reikalavimų, numatytų 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, atitinkama VMVT teritorinis departamentas teikia subjektą laikinajam patvirtinimui. Laikinasis patvirtinimas negali būti suteiktas ilgesniam, negu 6 mėnesių, laikotarpiui. Žuvų perdirbimo laivams ir laivams šaldytuvams, plaukiojantiems su Lietuvos Respublikos vėliava, laikinasis patvirtinimas gali būti suteiktas ne ilgesniam negu 12 mėnesių laikotarpiui

5. Dokumento išdavimo terminai

Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas išduodamas neterminuotam laikotarpiui.
Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas išduodamas ne ilgiau kaip per 25 darbo dienas:
- VMVT teritorinis departamentas per 10 darbo dienų nuo prašymo suteikti patvirtinimą pateikimo turi patikrinti subjekto atitikimą nustatytiems reikalavimams ir
-  ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo subjekto patikrinimo pateikti VMVT teikimą „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto laikinojo patvirtinimo / patvirtinimo“.
-  Subjektas patvirtinamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo VMVT teritorinio departamento teikimo „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto laikinojo patvirtinimo / patvirtinimo“ gavimo dienos.

6. Administracinės paslaugos gavėjas Gyvūninio maisto tvarkymo subjektai - fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, norintys pradėti veiklą susijusią su gyvūninio maisto produktų gamyba ir sandėliavimu.
7. Dokumentą išduodanti įstaiga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403.

El. paštu klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą  reglamentuojantys teisės aktai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2005 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymas Nr. B1-738 „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. B1-149 redakcija).
10. Mokesčiai

4.414. valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų veiklos
įvertinimą, suteikiant veterinarinį patvirtinimą ar gyvūninio maisto
tvarkymo subjekto patvirtinimą, 150.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752

https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai?inheritRedirect=true

Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: 150 Eur

11. Paslaugos teikimo būdai Elektroniniu būdu per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS, tiesiogiai.
Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal