Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas (daigų auginimo veikla)

 

Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas per IMVIS Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema

 

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas (daigų auginimo veikla)
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas  – teisės vykdyti daigų auginimo veiklą suteikimas maisto tvarkymo subjektui ir jo įtraukimas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą, suteikiant atpažinimo numerį.
Maisto tvarkymo subjektas, siekiantis įgyti teisę vykdyti daigų auginimo veiklą, turi kreiptis į atitinkamą VMVT teritorinį departamentą, kurio teritorijoje planuoja vykdyti maisto tvarkymo veiklą, ir jam pateikti:
1.  nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo / registravimo;
2.  maisto tvarkymo vietos (patalpų) projektą (planą) su įrenginių išdėstymu;
3.  maisto tvarkymo proceso aprašymą;

4.  dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopiją.
Maisto tvarkymo subjektas patvirtinamas neterminuotam laikui.

3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas

Daigus auginantys maisto tvarkymo subjektai turi būti patvirtinti ir įtraukti į VMVT tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą.

4. Pateiktinų dokumentų sąrašas

1.  Nustatytos formos prašymas dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo / registravimo;
2.  maisto tvarkymo vietos (patalpų) projektas (planas) su įrenginių išdėstymu;
3.  maisto tvarkymo proceso aprašymas;
4.  dokumentai, kuriais patvirtinama, kad subjekte yra įdiegta rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) principais pagrįsta savikontrolės sistema arba taikomos konkrečios maisto tvarkymo srities geros higienos praktikos taisyklės;
5.  dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopija.

5. Išduodamo dokumento išdavimo /administracinės paslaugos teikimo terminai

Sprendimas dėl daigus auginančio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo registravimo priimamas  Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), II skyriuje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Apraše nurodytų dokumentų gavimo dienos.
Terminas, per kurį Aprašo 14 punkte nurodyti duomenys ir dokumentai turi būti išnagrinėti, skaičiuojamas nuo visų tinkamai pateiktų duomenų ir dokumentų gavimo dienos. Laikotarpis, per kurį maisto tvarkymo subjektas turi pateikti teritoriniam departamentui nurodytus duomenis ir dokumentus, į Aprašo 7 punkte nurodytą dokumentų išnagrinėjimo terminą neįskaičiuojamas.
Į Aprašo 7 punkte nurodytą dokumentų išnagrinėjimo terminą taip pat neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį maisto tvarkymo subjektas turi pašalinti Aprašo 21 punkte nurodytus teisės aktų reikalavimų neatitikimus ir pateikti teritoriniam departamentui tai patvirtinančius duomenis ir (arba) dokumentus.

6. Administracinės paslaugos gavėjas Maisto tvarkymo subjektas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris vykdo maisto tvarkymą
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas

VMVT  teritoriniai departamentai.

Sprendimą dėl daigus auginančio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo priima Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 35–44 punktuose nurodyti VMVT teritoriniai departamentai.

8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą/teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“.
10. Mokesčiai

Valstybės rinkliava neimama.

11. Paslaugos teikimo būdai Duomenis ir dokumentus galima pateikti per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS,  per kontaktinį centrą, nurodytą Paslaugų įstatyme) arba kreipiantis  tiesiogiai į VMVT teritorinį departamentą.
Atnaujinta:
2020-07-29
Atgal