Pašarų ūkio subjekto registravimas

Pagrindinis įregistravimo tikslas – užtikrinti pašarų atsekamumą nuo pašarų gamintojo iki galutinio pašarų vartotojo ir įgyvendinti veiksmingą valstybinę pašarų kontrolę.

Pašarų ūkio subjektų registravimas vykdomas, vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 3D-536 patvirtintomis Ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, įregistravimo taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 67-3361). Ūkio subjektų prašymus dėl įregistravimo pagal vykdomą pašarų veiklos rūšį priima jų veiklos teritorijose esančios teritorinės VMVT.

Pašarų ūkio subjektų įregistravimas neprivalomas:

   - ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine pašarų gamyba (augalininkyste), kurių žemės ūkio naudmenos iki 3 ha;

   - ūkio subjektams, laikantiems maistui auginamus gyvūnus ir (ar) užsiimantiems augalininkyste, jei pašarai ir iš gyvūnų gauti produktai ar patys gyvūnai naudojami tik savo reikmėms;

   - ūkio subjektams, kurie laiko maistui auginamus gyvūnus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka tiekia savo užaugintus maistui auginamus gyvūnus ar iš jų gautus gyvūninius produktus mažais kiekiais tiesiogiai galutiniam vartotojui ir / ar vietiniams mažmeninės prekybos subjektams, tiesiogiai aprūpinantiems galutinį vartotoją (kaip apibrėžta Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimuose patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. B1-717 (Žin., 2005, Nr. 153-5667) - šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjai – ūkio subjektai, kurie laikymo vietoje augina paukščius ir kiškinius gyvūnus ir per savaitę paskerdžia ne daugiau kaip 150 paukščių ir kiškinių gyvūnų);

   - ne maistui auginamų gyvūnų laikytojams;

   - mažmeninei prekybai gyvūnų augintinių ėdalu.

Prašymo "Dėl pašarų ūkio subjekto įtraukimo į įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą" forma

Atnaujinta:
2018-04-05
Atgal