Veterinarijos vaistinės veiklos licencija

1. Išduodamo dokumento / viešosios paslaugos pavadinimas Veterinarijos vaistinės veiklos licencija
2. Dokumento išdavimo procedūros/viešosios paslaugos aprašymas
1. Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją, teritorinei VMVT privalo pateikti reikalingus dokumentus.
2. Už licencijos išdavimą sumokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
3. Teritorinė VMVT nagrinėja pareiškėjo pateiktus dokumentus, įvertina juose pateiktus duomenis ir informaciją.
4. Teritorinė VMVT priima sprendimą dėl licencijos išdavimo.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar viešajai paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Veterinarijos vaistinė – juridinis asmuo, turintis teisę įsigyti, laikyti, parduoti (išduoti), gaminti veterinarinius vaistus ir kontroliuoti jų kokybę.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas
1. Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją, Tarnybai pateikia:
1.1. juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintą Tarnybos nustatytos formos paraišką, kurioje nurodoma:
• juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, veiklos vietos (-ų) adresas (-ai) ir ryšio duomenys (telefono ir fakso numeris (-iai), elektroninio pašto adresas), paraiškos pateikimo data;
• norima gauti licencijos rūšis;
• juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens, užpildžiusio paraišką, pareigos, vardas ir pavardė;
• juridinio asmens veterinarinės farmacijos vadovo (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės). Jeigu juridinis asmuo numato veterinarine farmacija užsiimti keliose veiklos vietose, nurodoma kiekvienos veiklos vietos veterinarinės farmacijos vadovo (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės);
1.2. Juridinio asmens veterinarinės farmacijos vadovo (-ų) – fizinio asmens – veterinarinės farmacijos licencijos (-ų) kopija (-os);
1.3. Tarnybos nustatytus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad juridinis asmuo atitinka Farmacijos įstatymo 71 straipsnio 2 dalies reikalavimus (t.y. juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas patalpų planų kopijas, šildymo, vėdinimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų, naudojamos įrangos, veterinarinių vaistų apskaitos aprašymus, veterinarinių vaistų pašalinimo iš rinkos veiksmų planą).
Paraiškos forma: Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. B1-492 „Dėl Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 51-2562, žr. 3 priedas).
5. Išduodamo dokumento išdavimo /viešosios paslaugos teikimo terminai
Tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų gavimo išduoda licenciją arba motyvuotai atsisako ją išduoti. Jeigu pateikiami ne visi reikiami, ne iki galo arba neteisingai užpildyti dokumentai, taip pat klaidingi duomenys arba ne visa ar netiksli informacija, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę ištaisyti nustatytus trūkumus ir tai, kad 30 dienų terminas licencijai išduoti bus skaičiuojamas nuo visų pareiškėjo pateiktų patikslintų, pataisytų ar trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimo. Pareiškėjui apie sprendimą pranešama raštu per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo, bet ne vėliau kaip per nustatytą terminą licencijai išduoti.
6. Viešosios paslaugos gavėjas Juridinis asmuo
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/viešosios paslaugos teikėjas Teritorinės VMVT
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/viešosios paslaugos teikimo VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Sigitas Siriukaitis
El. paštas - ssiriukaitis@vet.lt
Tel. (8 5) 2491626
9. Išduodamą dokumentą /teikiamą viešąją paslauga reglamentuojantys teisės aktai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 449 „Dėl Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklių, Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių ir Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 54-2088; 2011, Nr. 125-5942))
Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. B1-492 „Dėl Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 63-2446)
10. Mokesčiai

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: 43 Eur; licencijos patikslinimas, papildymas, dublikato išdavimas - 8,6 Eur

Atnaujinta:
2015-06-26
Atgal