Veterinarinės farmacijos licencija fiziniams asmenims

1. Išduodamo dokumento / viešosios paslaugos pavadinimas Veterinarinės farmacijos licencija fiziniams asmenims
2. Dokumento išdavimo procedūros/viešosios paslaugos aprašymas
1. Fizinis asmuo, norintis gauti licenciją, teritorinei VMVT privalo pateikti reikalingus dokumentus.
2. Už licencijos išdavimą sumokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
3. Teritorinė VMVT nagrinėja pareiškėjo pateiktus dokumentus, įvertina juose pateiktus duomenis ir informaciją.
4. Teritorinė VMVT priima sprendimą dėl licencijos išdavimo.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar viešajai paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Veterinarinė farmacija – juridinių ir (ar) fizinių asmenų veikla, apimanti veterinarinių vaistų gamybą, importą, tiekimą (prekybą), kokybės kontrolę.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas 1. Licencija išduodama tik fiziniam asmeniui, kuris turi veterinarijos gydytojo arba vaistininko kvalifikaciją.
2. Fizinis asmuo, norintis gauti licenciją, teritorinei Tarnybai pateikia:
2.1. Tarnybos patvirtintos formos paraišką gauti licenciją, kurioje nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono ir fakso numerius (jeigu turi), elektroninio pašto adresą (jeigu turi), paraiškos pateikimo datą;
2.2. universiteto arba aukštosios mokyklos, turinčios pripažintą lygiavertį universitetui statusą, veterinarinės medicinos vientisųjų studijų ar vaistininko studijų baigimo diplomo ir jo priedų originalus ir kopijas;
2.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, jeigu asmuo kvalifikaciją įgijo ne Lietuvos Respublikoje;
2.4. asmens tapatybės kortelę arba asmens pasą ir šių dokumentų kopijas;
2.5. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad veterinarijos gydytojo ar vaistininko kvalifikacija buvo tobulinama Tarnybos nustatyta kvalifikacijos tobulinimo tvarka, jeigu fizinis asmuo nori gauti licenciją praėjus daugiau nei dvejiems metams po veterinarijos gydytojo ar vaistininko kvalifikacijos įgijimo arba fiziniam asmeniui buvo panaikintas licencijos galiojimas.
3. Nauja licencija pareiškėjo prašymu ir pateikus nurodytus dokumentus gali būti išduodama tik praėjus vieniems metams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai licencija panaikinta įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Tokiu atveju nauja licencija gali būti išduodama panaikinus teismo sprendimą, draudžiantį verstis licencijuojama veikla. Vienų metų terminas netaikomas, jeigu licencijos galiojimas panaikintas jos turėtojo prašymu.
Paraiškos forma: Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. B1-492 „Dėl Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 51-2562, žr. 2 priedas).
5. Išduodamo dokumento išdavimo /viešosios paslaugos teikimo terminai Tarnyba per 30 dienų nuo nurodytų dokumentų gavimo privalo juos išnagrinėti ir išduoti licenciją arba pateikti pareiškėjui rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją. Jeigu pateikiami ne visi reikiami, ne iki galo arba neteisingai užpildyti dokumentai, taip pat klaidingi duomenys arba ne visa ar netiksli informacija, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę ištaisyti nustatytus trūkumus ir tai, kad 30 dienų terminas licencijai išduoti bus skaičiuojamas nuo visų pareiškėjo pateiktų patikslintų, pataisytų ar trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimo. Pareiškėjui apie sprendimą išduoti licenciją arba atsisakymą ją išduoti pranešama raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, bet ne vėliau kaip per nustatytą terminą licencijai išduoti.
6. Viešosios paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/viešosios paslaugos teikėjas Teritorinės VMVT
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/viešosios paslaugos teikimo VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Sigitas Siriukaitis
El. paštas - ssiriukaitis@vet.lt
Tel. (8 5) 2491626
9. Išduodamą dokumentą /teikiamą viešąją paslauga reglamentuojantys teisės aktai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 449 „Dėl Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklių, Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių ir Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 54-2088; 2011, Nr. 125-5942).
Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. B1-492 „Dėl Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 63-2446).

 

10. Mokesčiai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: 23 Eur; licencijos patikslinimas, papildymas, dublikato išdavimas - 5,7 Eur.
Atnaujinta:
2015-06-26
Atgal