Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas ir įregistravimas

1. Išduodamo dokumento / viešosios paslaugos pavadinimas Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas ir įregistravimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/viešosios paslaugos aprašymas
Subjektas, norėdamas gauti leidimą vykdyti atitinkamą veiklą turi kreiptis į teritorinę Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
Subjektas registruojamas ar jam suteikiamas veterinarinio patvirtinimo numeris atitinkamos teritorinės VMVT viršininko įsakymu.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar viešajai paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas
Veiklos, kurioms suteikiamas veterinarinis patvirtinimas:
01 – galvijų surinkimo centras;
02 – kiaulių surinkimo centras;
03 – galvijų ir kiaulių surinkimo centras;
07 – prekiautojo kiaulėmis ar galvijais patalpos;
08 – avių ir ožkų surinkimo centras;
10 – prekiautojo avimis ir ožkomis patalpos;
11 – bulių spermos surinkimo centras;
12 – bulių spermos laikymo centras;
13 – bulių spermos surinkimo ir laikymo centras;
14 – bulių spermos ir galvijų embrionų laikymo centras;
15 – galvijų embrionų gavybos grupė;
16 – galvijų embrionų surinkimo grupė;
17 – kuilių spermos surinkimo centras;
18 – kuilių spermos laikymo centras;
19 – kuilių spermos surinkimo ir laikymo centras;
20 – arklių karantino punktas;
21 – arklių surinkimo centras;
22 – naminių paukščių karantino punktas;
23 – vandens gyvūnų laikymo įmonė;
25 – 1 arba 2 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų tarpinė tvarkymo-sandėliavimo įmonė;
26 – 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų tarpinė tvarkymo-sandėliavimo įmonė;
27 – įmonė, kurui naudojanti šalutinius gyvūninius produktus arba jų gaminius;
29 – 1 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;
30 – 2 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;
31 – 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;
32 – biologinių dujų gamybos įmonė;
33 – komposto gamybos įmonė;
34 – šalutinių gyvūninių produktų gaminių sandėliavimo įmonė;
35 – gyvūnų augintinių ėdalo gamybos įmonė;
38 – šalutinių gyvūninių produktų bendrojo deginimo įmonė;
39 – šalutinių gyvūninių produktų deginimo įmonė;
40 – organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių medžiagų gamybos įmonė;
43 – naminių paukščių perinimo ūkis;
44 – dedeklių paukščių auginimo ūkis;
45 – ratitae genties paukščių auginimo ūkis;
46 – mėsinių naminių paukščių auginimo ūkis;
47 – naminių paukščių veisimo ūkis;
50 – gyvūnų vežėjas (bet kokiu atstumu II tipas);
51 – galvijų karantino punktas;
52 – kiaulių karantino punktas;
53 – avių ir ožkų karantino punktas;
54 – egzotinių paukščių karantino punktas;
55 – gyvūnų globos namai;
56 – kitų gyvūnų karantino punktas;
57 – akvakultūros gyvūnų karantino punktas;
59 – bandomųjų gyvūnų veisimo įmonė;
60 – bandomųjų gyvūnų tiekimo įmonė;
61 – bandomųjų gyvūnų naudojimo įmonė;
62 – veterinarijos paslaugų teikėjo patalpos;
63 – gyvūnų poilsio ar perkrovimo vieta;
64 – kiti ūkio subjektai;
66 – prekiautojo arkliais patalpos;
67 – ūkio subjektas, prekiaujantis pašarais su trečiosiomis šalimis;
68 – ūkio subjektas, naudojantis gyvūninius produktus pašarams gaminti;
70 – avių ir ožkų spermos surinkimo, laikymo centras;
71 – gyvūnų augintinių veisėjo patalpos;
73 – prekiautojo gyvūnais augintiniais patalpos;
75 – prekiautojo naminiais paukščiais patalpos;
81 – transporto priemonių plovimo ir dezinfekavimo įmonė;
83 – kiaulių embrionų gavybos grupė;
84 – kiaulių embrionų surinkimo grupė;
85 – avių ir ožkų embrionų gavybos grupė;
86 – avių ir ožkų embrionų surinkimo grupė;
87 – žuvivaisos įmonė;
88 – vaistinių pašarų gamybos įmonė;
90 – gyvūnų vežėjas (trumpais atstumais);
91 – naminių paukščių auginimo ūkis;
92 – eržilų spermos surinkimo arba laikymo centras;
94 – naminių paukščių veislininkystės ūkis.
Veiklos, kurias vykdantys ūkio subjektai turi būti registruoti:
04 – prekiautojas galvijais;
05 – prekiautojas kiaulėmis;
06 – prekiautojas kiaulėmis ir galvijais;
09 – prekiautojas avimis ir ožkomis;
24 – gyvūnų, skirtų išsaugojimui, visuomenės švietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu užsiimantis ūkio subjektas;
28 – prekiautojas šalutiniais gyvūniniais produktais ir (ar) jų gaminiais;
36 – šalutinių gyvūninių produktų surinkimo centras;
37 – šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių, skirtų ne pašarų gamybai, tvarkymo įmonė;
41 – šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių tvarkymo įmonė;
42 – aliejaus-chemijos įmonė;
48 – gyvūnų augintinių viešbutis;
49 – prekiautojas galvijais, kiaulėmis, avimis ir ožkomis;
58 – akvakultūros gyvūnų gaudymo teritorija;
65 – prekiautojas arkliais;
69 – veterinarijos paslaugų teikėjas;
72 – šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių, skirtų ūkiniams gyvūnams šerti, naudotojas;
74 – prekiautojas naminiais paukščiais;
76 – prekiautojas akvakultūros gyvūnais;
77 – gyvūnų augintinių veisėjas;
78 – šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių vežėjas;
80 – šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių naudotojas kitais, nei ūkinių gyvūnų šėrimas, tikslais (naudojimas parodose ir meniniais, diagnostikos, švietimo ar mokslinių tyrimų tikslais, ne ūkiniams gyvūnamas šerti);
82 – ūkio subjektas, naudojantis perdirbtus gyvūninius baltymus ir (ar) 2 kategorijos mėsos kaulų miltus kaip organines trąšas dirvožemio savybėms gerinti;
89 – kiti šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių ūkio subjektai;
93 – cirkas.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas
Subjektas, norėdamas gauti veterinarinį patirtinimą turi pateikti teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai patvirtintos formos prašymą ir pagal veiklos pobūdį reikiamus dokumentus:
1. asmens tapatybės kortelės arba asmens paso kopijas (tik tuo atveju, kai kreipiasi fizinis asmuo),
2. patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti veiklą, schemą ir technologinio proceso aprašymą,
3. rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais pagrįstas savikontrolės sistemos programas:
3.1. geriamojo vandens kontrolės programą,
3.2. nuotekų surinkimo ir nukenksminimo programą,
3.3. šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo programą,
3.4. kenkėjų kontrolės programą,
3.5. valymo, plovimo ir dezinfekavimo programą,
3.6. personalo higienos ir profesinio mokymo programą,
4. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad ūkio subjektas galės atlikti reikalingus laboratorinius tyrimus, arba sutarties dėl laboratorinių tyrimų atlikimo kopiją,
5. kitus numatomą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytus dokumentus.
Subjektas prieš pradėdamas veiklą, (kuri turi būti registruota) turi pateikti teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai patvirtintos formos prašymą ir detalų veiklos aprašymą.
5. Išduodamo dokumento išdavimo /viešosios paslaugos teikimo terminai
Subjektams išduodamas veterinarinis patvirtinimas neribotam laikotarpiui.

Teritorinė VMVT per 7 darbo dienas nuo prašymo pateikimo turi patikrinti subjekto atitikimą nustatytus reikalavimus.

6. Viešosios paslaugos gavėjas Fiziniams ir juridiniams asmenims
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/viešosios paslaugos teikėjas Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/viešosios paslaugos teikimo

VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Aušra Leščinskaitė-Petrauskienė
El.paštas - alescinskaite@vet.lt;
Tel. (8 5) 249 1620

9. Išduodamą dokumentą/teikiamą viešąją paslauga reglamentuojantys teisės aktai
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2005 m. kovo 1 d. direktoriaus įsakymas Nr. B1-146 „Dėl valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 31-1025; 2012, Nr. 82-4321).
10. Mokesčiai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: suteikiant veterinarinį patvirtinimą / laikinąjį veterinarinį patvirtinimą - 30 Eur;
pratęsiant laikinąjį veterinarinį patvirtinimą / suteikiant veterinarinį patvirtinimą po laikinojo veterinarinio patvirtinimo suteikimo - 18 Eur
Atnaujinta:
2015-06-26
Atgal