Į trečiąsias šalis eksportuojamų maisto produktų sveikumo sertifikatų išdavimas

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Išduodamo dokumento pavadinimas Į trečiąsias šalis eksportuojamų maisto produktų sveikumo sertifikatų išdavimas
2. Dokumento išdavimo procedūros aprašymas

Sveikumo sertifikatu yra patvirtinama, kad maisto produktus (toliau – produktai) tiekiantis maisto tvarkymo subjektas yra reguliariai kontroliuojamas VMVT. Maisto tvarkymo subjektas užtikrina, kad jo tiekiami produktai atitinka Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, yra saugūs ir tinkami vartoti žmonių maistui. Sveikumo sertifikatas nepatvirtina jame nurodyto maisto atitikties importuojančios šalies (į kurią ketinama eksportuoti) teisės aktų reikalavimams.
VMVT teritoriniai departamentai sveikumo sertifikatą išduoda siuntai.
Terminas, per kurį prašymas ir prie jo pridėti dokumentai turi būti išnagrinėti, skaičiuojamas nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos. VMVT teritorinis departamentas nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas išduoda maisto tvarkymo subjektui sveikumo sertifikatą ir apie tai jį informuoja prašyme nurodytu būdu.
VMVT teritorinis departamentas, įvertinęs maisto tvarkymo subjekto pateiktą prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, nustato, kad maisto tvarkymo subjektas pateikė neišsamų prašymą ar pateikė ne visus ar netinkamai įformintus dokumentus, reikiamus sveikumo sertifikatui išduoti, per 2 (dvi) darbo dienas nuo prašymo ir prie jo pridėtų dokumentų gavimo dienos prašyme nurodytu būdu informuoja maisto tvarkymo subjektą apie būtinybę per 5 (penkias) darbo dienas pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją.
VMVT teritorinis departamentas neišduoda maisto tvarkymo subjektui sveikumo sertifikato, jeigu jis per nustatytą terminą nepateikia nurodytų dokumentų ar pateikia netinkamai įformintus dokumentus ar tikrovės neatitinkančią informaciją, ir apie tai per 2 (dvi) darbo dienas nuo nustatyto termino pabaigos prašyme nurodytu būdu informuoja maisto tvarkymo subjektą, nurodydama tokio sprendimo motyvus ir apskundimo tvarką.
Į siuntai išduodamą sveikumo sertifikatą įrašoma maisto subjekto prašyme pateikta informacija apie visus produktus (turi būti nurodytos visos partijos su identifikavimo žymenimis).
Sveikumo sertifikato originalas išduodamas maisto tvarkymo subjekto prašyme nurodytu būdu per nustatytą laikotarpį, o jo kopija saugoma jį išdavusiame VMVT teritoriniame departamente.
Maisto tvarkymo subjektui išduotas sveikumo sertifikatas panaikinamas VMVT teritorinio departamento direktoriaus įsakymu, jeigu:
1. gaunamas maisto tvarkymo subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens prašymas panaikinti išduotą sveikumo sertifikatą;
2. nustatoma, kad maisto tvarkymo subjektas sveikumo sertifikatui gauti pateikė netikslius ar tikrovės neatitinkančius duomenis ir (ar) informaciją;
3. nustatoma, kad maisto tvarkymo subjektui išduotame sveikumo sertifikate nurodytas maistas yra nesaugus ir (ar) netinkamas vartoti ir (ar) draudžiamas tiekti Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos rinkai.
VMVT teritorinis departamentas, priėmęs sprendimą dėl sveikumo sertifikato panaikinimo, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos informuoja maisto tvarkymo subjektą, pateikdamas sprendimo originalą ar jo kopiją ir nurodydamas tokio sprendimo motyvus ir apskundimo tvarką.

3. Kokiai veiklai vykdyti skirtas išduodamas dokumentas Į trečiąsias šalis eksportuojamų maisto produktų siuntoms
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas

Maisto tvarkymo subjektas, siekiantis gauti sveikumo sertifikatą, turi kreiptis į tą VMVT teritorinį departamentą, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje vykdo maisto tvarkymo veiklą.
Maisto tvarkymo subjektas ar jo įgaliotas asmuo, siekiantis gauti sveikumo sertifikatą, turi pateikti:
1. užpildytą prašymą dėl į trečiąsias šalis eksportuojamų maisto produktų sveikumo sertifikato išdavimo:

Prašymo forma

2. dokumentus, patvirtinančius produktų saugą, kokybę ir atitiktį teisės aktų reikalavimams;
3. jeigu dėl sveikumo sertifikato išdavimo kreipiasi ne maisto tvarkymo subjektas, o jo įgaliotas asmuo, tai jis turi pateikti įgaliojimą (ar jo kopiją).
Nurodytus dokumentus maisto tvarkymo subjektas gali pateikti tiesiogiai atvykęs į VMVT teritorinį departamentą arba per atstumą elektroninėmis priemonėmis.
Už prašyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodytų duomenų teisingumą atsako maisto tvarkymo subjektas.

5. Dokumento pateikimo terminai Terminas, per kurį prašymas ir prie jo pridėti dokumentai turi būti išnagrinėti, skaičiuojamas nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos. VMVT teritorinis departamentas nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas išduoda maisto tvarkymo subjektui sveikumo sertifikatą ir apie tai jį informuoja prašyme nurodytu būdu.
6. Administracinės paslaugos gavėjas Maisto tvarkymo subjektas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris vykdo maisto tvarkymą.
7. Dokumentą išduodanti įstaiga / administracinės paslaugos teikėjas VMVT teritoriniai departamentai
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą / teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. B1-780 „Dėl į trečiąsias šalis eksportuojamų maisto produktų sveikumo sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
10. Mokesčiai Valstybės rinkliava neimama.
11. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą VMVT teritoriniai departamentai ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 15 d. informuoja VMVT Maisto skyrių el. paštu ms@vmvt.lt apie per praėjusius metus išnagrinėtus prašymus ir išduotus sveikumo sertifikatus, pateikdami informaciją apie maisto tvarkymo subjektų, pateikusių prašymus, skaičių, bendrą gautą prašymų skaičių, išduotų sveikumo sertifikatų skaičių ir panaikintų sveikumo sertifikatų skaičių ir kitą informaciją.
12. Paslaugos teikimo būdai Duomenis ir dokumentus galima pateikti per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS,  per kontaktinį centrą, nurodytą Paslaugų įstatyme) arba kreipiantis  tiesiogiai į VMVT teritorinį departamentą.

 

Atnaujinta:
2020-07-29
Atgal