Koronavirusas (COVID-19) – reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms

Nauji pasikeitimai viešojo maitinimo įmonėse

Viešojo maitinimo įmonių veikla vykdoma vadovaujantis Operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863 ,,Dėl viešojo maitinimo įmonių įstaigoms būtinų sąlygų“ reikalavimais:

• teikiant viešojo maitinimo paslaugas įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose, taip pat ugdymo, socialinių paslaugų, asmens sveikatos priežiūros, krašto apsaugos, pataisos įstaigose, tardymo izoliatoriuose, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre, kitose įstaigose ar jų teritorijose ir (ar) patalpose, kuriose būtina užtikrinti teisės aktuose nustatytą maitinimą, kai viešojo maitinimo paslaugos teikiamos tik šių įstaigų paslaugomis besinaudojantiems asmenims ir (ar) jų darbuotojams, lankytojai eilėse laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito, į įstaigos uždaras erdves būtų įleidžiami tik kaukes dėvintys lankytojai. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį) ir esant prie stalo, lankytojai valgytų ir gertų tik būdami prie stalų atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis atskirtų stalų lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.

• Kai viešojo maitinimo įstaigose tiekiamas maistas išsinešimui asmenims, neatitinkantiems Nutarimo 3.1.1 papunkčio reikalavimų (BE GALIMYBIŲ PASO), privaloma laikytis šių reikalavimų, kad asmenys:

• kai viešojo maitinimo įstaigose atvirose erdvėse aptarnaujami asmenys neatitinkantys Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų reikalavimų (BE GALIMYBIŲ PASO), privalo būti ribojami lankytojų srautai, vietose, kuriose susidaro lankytojų eilė, būtų pažymėti privalomi ne mažesni kaip 2 metrų atstumai tarp eilėje stovinčių lankytojų, atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis atskirtų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu, lankytojai maistą ir gėrimus vartotų tik prie stalų, prie vieno stalo leidžiant būti ne daugiau nei 5 asmenims, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius, nebūtų tiekiamas maitinimas savitarnos principu, netiekiamas cukrus, druska, padažai ir kiti maisto produktai bendro naudojimo induose ar pakuotėse, jei juos įsideda patys lankytojai, nesiūlomi apklotai.

* užtikrinti, kad asmenys, neatitinkantys nei vieno iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, į viešojo maitinimo įstaigos uždaras erdves būtų įleidžiami tik pasinaudoti tualetu, ir tik jei jie yra viešojo maitinimo įstaigos lankytojai, dėvint kaukes;

užtikrinti, kad užsisakytų maistą tik nekontaktiniu (nuotoliniu) būdu, t. y., kad neturintis Galimybių paso asmuo, ateinantis atsiimti maisto, gali už jį susimokėti vietoje, tik išlieka nuostata, kad maisto užsakymas būtų nuotolinis. Tuo tarpu, jei reikia palaukti maisto, tuomet tai daryti kitoje vietoje, kad nesikirstų srautai, pvz. lauke ar automobilyje ir pan. Taip pat išlieka reikalavimai dėl kaukių dėvėjimo, srautų atskyrimo, maisto atsiėmimo tam paskirtoje vietoje. 

Jei maistas išsinešimui tiekiamas visiems klientams, neturintys Galimybių paso, maistą pasiimti gali specialiai tam įrengtose vietose (atskiras stalas, įėjimas, patalpa ir pan.), atskirtose nuo patalpų, kuriose aptarnaujami klientai, turintys GP. Tuo siekiama valdyti GP turinčių ir neturinčių žmonių srautus. Taip pat apkreiptinas dėmesys, kad GP neturintiems klientams privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Jei atvykus užsakymo dar reikia šiek tiek lukterti – reikėtų palaukti kitoje erdvėje (pvz., lauke, automobilyje). Taip pat, įėjus į patalpas, būtina laikytis saugaus 2 m atstumo. Siekiant įsitikinti, ar lankytojas turi GP, ar ne, GP tikrinimas turi būti atliktas. 

* Paslaugų veiklos vykdymą organizuojantys subjektai ar administracijos įpareigoti užtikrinti, kad uždarose paslaugų teikimo vietose paslaugos būtų teikiamos tik asmenims atitinkantiems nors vieną Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, išskyrus šio sprendimo 1.1 ir 1.3 punktuose nurodytus lankytojus. Tikrinimas dėl atitikimo Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams vykdomas paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo. Kai tikrinimo dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti netoli įėjimo, leidžiama tikrinimą atlikti lankytojui esant prie stalo, t. y., kad GP gali būti tikrinamas ne tik prie įėjimo.

Prie patekimo į paslaugos teikimo vietą privalo būti pateikiama informacija apie privalomą kaukių dėvėjimą, taip pat ir apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).

Kaukių dėvėjimas privalomas ir darbuotojams:

paslaugų teikėjai (paslaugų teikėjo darbuotojai) bendrose darbo uždarose patalpose (erdvėse), taip pat gyvai organizuojamų susirinkimų, posėdžių, pasitarimų, susirinkimų metu privalo dėvėti kaukes. Kaukės galima nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukės dėvėti negali ar jos dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).


 

Dažniausiai užduodami klausimai / Viešasis maitinimas čiaJei dėl COVID-19 epidemijos sutriko maisto produktų sudedamųjų ar su maistu besiliečiančių gaminių tiekimas, maisto tvarkymo įmonės gali:

• išimti iš recepto trūkstamą sudedamąją dalį ar pakeisti ją kita;
• pakeisti maisto produkto pakuotę;
• pakeisti gamybos procesą.

Svarbiausia, kad maisto tvarkymo įmonė užtikrintų maisto produkto saugą!

Pakeitus produkto sudėtinę dalį, jo pakuotę ar gamybos / perdirbimo procesą įmonė privalo peržiūrėti ir maisto saugos valdymo sistemą (GHPT ar RVASVT) įtraukiant:
• rizikos, kuri galėjo atsirasti dėl pakeitimų, vertinimą (pvz., pakeitus sudedamąsias dalis ar tiekėją, produkte gali atsirasti alergijas sukeliančių medžiagų ar jų pėdsakų, pasikeisti maisto produkto tinkamumo vartoti trukmė, atsirasti kitų mikrobiologinių, cheminių ar fizinių rizikos veiksnių, ir pan.);
• numatyti naujai identifikuotų rizikos veiksnių valdymą;
• atitinkamai pakeisti reikiamus savikontrolės sistemos dokumentus.

įsideda patys lankytojai, nesiūlomi apklotai.

 


Reikalavimai maitinimo organizavimui vykdant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo, vaikų stovyklų veiklas

Vykdant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo veiklas maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos klasės valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma.

Pagal Nutarimą Nr. 152:

3.2.1. švietimo veiklos organizavimo srityje:

3.2.1.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos, neformalusis suaugusiųjų švietimas bei švietimo pagalba vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

3.2.1.2. neformalusis vaikų švietimas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu ir vaikų stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų, išskyrus atvejus, kai dalyviai ir darbuotojai atitinka vieną iš šio nutarimo 3.1.2.4.1–3.1.2.4.3 papunkčiuose nurodytą kriterijų;

Jei vykdant stovyklos veiklas numatomas vaikų maitinimas, pirmenybė turi būti teikiama maitinimo organizavimui atvirose erdvėse ar veiklos vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra ir maitinimas gali būti organizuojamas tik bendrose valgymo salėse, prie vieno stalo valgyti turi būti sodinami tik tos pačios grupės vaikai, o tarp vaikų, sėdinčių prie skirtingų stalų, turi būti užtikrintas 2 metrų atstumas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvieno maitinimo, bendra maitinimo organizavimo patalpa turi būti išvėdinama ir išvaloma (sprendimas).

 SAM parengtos Mokinių srautų valdymo, organizuojant maitinimą mokyklose, vykdančiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, rekomendacijos

Atnaujinta:
2021-10-01
Atgal