Sandėlių, kuriuose laikomos iš trečiųjų šalių įvežamos ne Europos Sąjungos rinkai skirtos tam tikrų kategorijų prekės, patvirtinimas

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Sandėlių, kuriuose laikomos iš trečiųjų šalių įvežamos ne Europos Sąjungos rinkai skirtos tam tikrų kategorijų prekės, patvirtinimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas

Sandėlių, kuriuose laikomos iš trečiųjų šalių įvežamos ne Europos Sąjungos rinkai skirtos tam tikrų kategorijų prekės, patvirtinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato muitinės sandėlių, laikinojo saugojimo sandėlių ir sandėlių laisvosiose zonose (toliau – sandėliai), kuriuose laikinai galima laikyti per Europos Sąjungos (toliau – ES) teritoriją tranzitu vežamus gyvūninius produktus, genetinės medžiagos produktus, šalutinius gyvūninius produktus ir jų gaminius, šieną, šiaudus ir sudėtinius produktus (toliau – prekės), iš trečiųjų šalių į ES įvežamas prekes, kurios bus tiekiamos iš ES išplaukiantiems laivams aprūpinti, jų įgulai ar keleiviams maitinti ar pristatomos Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) ar Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) karinei bazei, patvirtinimo, patvirtinimo sustabdymo, patvirtinimo panaikinimo ir patvirtinimo sustabdymo panaikinimo tvarką.

1. Sandėlio veiklos vykdytojas (toliau – pareiškėjas) VMVT teritoriniam departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje planuoja vykdyti veiklą, turi pateikti 6 punkte nurodytus dokumentus.
2. VMVT teritorinis departamentas įvertina pateiktus dokumentus, patikrina sandėlį, įvertina patalpų, kuriose ketinama laikyti prekes, atitiktį teisės aktų reikalavimams ir Tvarkos aprašui, surašo sandėlio patikrinimo aktą.
3. VMVT teritorinis departamentas, siūlymą VMVT direktoriui patvirtinti sandėlį teikia tik nustačius, kad sandėlis atitinka Reglamento (ES) 2019/2124 23 straipsnio 2 dalies reikalavimus.
4. VMVT sandėlį patvirtina arba pareiškėją raštu informuoja apie atsisakymą patvirtinti sandėlį, nurodydama tokio sprendimo motyvus.

3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas

Nustato sandėlių, kuriuose laikinai galima laikyti per ES teritoriją tranzitu vežamus gyvūninius produktus, genetinės medžiagos produktus, šalutinius gyvūninius produktus ir jų gaminius, šieną, šiaudus ir sudėtinius produktus, iš trečiųjų šalių į ES įvežamas prekes, kurios bus tiekiamos iš ES išplaukiantiems laivams aprūpinti, jų įgulai ar keleiviams maitinti ar pristatomos Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos ar Jungtinių Amerikos Valstijų karinei bazei

4. Pateiktini dokumentai Sandėlių, kuriuose laikomos iš trečiųjų šalių įvežamos ne Europos Sąjungos rinkai skirtos tam tikrų kategorijų prekės, patvirtinimo tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus.
5. Išduodamo dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo terminai

1. VMVT teritorinis departamentas, patikrinęs pareiškėjo pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad jie atitinka Tvarkos aprašo 6 punkto reikalavimus o sandėlio veiklos vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka yra patvirtintas ar registruotas kaip maisto tvarkymo subjektas, pašarų ūkio subjektas ar veterinarinės kontrolės subjektas ir turi teisę sandėlio patalpose tvarkyti atitinkamas prekes, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos atlieka sandėlio patikrinimą

2. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyrius ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sandėlio patvirtinimo, sandėlio patvirtinimo sustabdymo ar patvirtinimo sustabdymo panaikinimo, patvirtinimo panaikinimo suveda duomenis į VMVT interneto svetainėje tvarkomą Sandėlių, kuriuose gali būti laikomos iš trečiųjų šalių įvežamos ne Europos Sąjungos rinkai skirtos tam tikrų kategorijų prekės, sąrašą ir atitinkamus duomenis į Licencijų informacinę sistemą teikia, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“.
Patvirtinimas galioja neterminuotai.

3. VMVT sandėlį patvirtina arba pareiškėją raštu informuoja apie atsisakymą patvirtinti sandėlį, nurodydama tokio sprendimo motyvus, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo visų patvirtinimui gauti reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos. Į Tvarkos aprašo punkte nustatytą terminą nėra įskaičiuojamas trūkumų šalinimo laikotarpis.

6. Administracinės paslaugos gavėjas Juridinis asmuo
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

VMVT departamentai

9. Išduodamą dokumentą /teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m.  vasario 25 d. įsakymu Nr. B1-138 „Dėl sandėlių, kuriuose laikomos iš trečiųjų šalių įvežamos ne Europos Sąjungos rinkai skirtos tam tikrų kategorijų prekės, patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10. Mokesčiai

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 5742

Mokesčio dydis: LRV 2000 m. gruodžio 15 d. Nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
sandėlio patvirtinimas - 30 eurų
pakeitimą, papildymą, kai atliekamas veiklos vietos tikrinimas - 18 eurų

 

Atnaujinta:
2020-07-29
Atgal