Aktualu verslo naujokams

Sveikiname pradėjus verslą!

Jūs įgijote „Verslo naujoko“ statusą, kaip naujai įsisteigusios įmonės, kuri veiklą vykdo maisto ir veterinarijos srityje ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Ūkio subjekto veiklos pradžia laikoma nuo leidimo ar (ir) licencijos išdavimo datos.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) pasirengusi Jums padėti sėkmingai plėtoti verslą, kad jis atitiktų visus maisto saugai, gyvūnų sveikatingumui ir gerovei bei veislininkystei taikomus teisės aktų reikalavimus.

To siekiame įgyvendindami savo Misiją – stiprinti visuomenės sveikatą, apsaugoti vartotojus, gyvūnus ir aplinką nuo jiems pavojingų veiksnių maisto, geriamojo vandens, pašarų ir veterinarijos srityse, siekiant optimalios patikrinimų naštos ūkio subjektams – https://vmvt.lt/veikla
 

Apie VMVT

  Išskleisti Suskleisti

VMVT yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, kuriai pavesta vykdyti valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę visuose maisto gamybos ir tiekimo etapuose „nuo lauko iki stalo“. VMVT rūpinasi, kad vartotojus pasiekiantis maistas būtų saugus, kokybiškas, tinkamai supakuotas ir teisingai paženklintas, o visi maisto tiekimo grandinės dalyviai užtikrintų maisto saugą ir kokybę visais jo tvarkymo etapais. Prisidedame prie bendros visuomenės sveikatos stiprinimo, vartotojų apsaugos, gyvūnų gerovės ir sveikatingumo užtikrinimo, prie ekonomikos šakų, susijusių su maistu ir žemės ūkiu, plėtros ir konkurencingumo šalies vidaus ir užsienio rinkose. 

Savo veikloje vadovaujamės nacionaliniais ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, kurie taikomi konrečioms veiklos sritims – nuo maisto reklamos, prekybos, viešojo maitinimo iki įvairiausių maisto priedų, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų, taip pat veterinarinės farmacijos, eksportuojamo ir importuojamo maisto bei gyvūnų sveikatingumo: https://vmvt.lt/teisine-informacija/teises-aktu-rinkiniai-verslui/teises-aktai-reglamentuojantys-ukio-subjektu-4

VMVT inspektoriai maisto ir veterinarinę kontrolę vykdo visoje šalies teritorijoje. Pasienio veterinarijos postuose dirbantys inspektoriai atlieka veterinarinės kontrolės procedūras, importo, tranzito patikras, atrenka mėginius laboratoriniams tyrimams.

Neatsiejama Lietuvos valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės sistemos dalis – Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, kuriame atliekami laboratoriniai tyrimai maisto ir pašarų saugos ir kokybės, veterinarijos srityse, taip pat atliekami diagnostiniai tyrimai, padedantys nustatyti gyvūnų ligas bei jas kontroliuoti, vertinti veterinarinių vaistų kokybę, efektyvumą ir saugą, o šių tyrimų rezultatai pripažįstami ES ir daugelyje kitų pasaulio valstybių.

Prižiūrime ir konsultuojame ūkio subjektus maisto saugos ir kokybės, gyvūnų sveikatingumo ir gerovės, pašarų, veterinarinių vaistų, veislininkystės bei maisto produktų, ūkinių ir augintinių gyvūnų importo, eksporto ir tranzito srityse.

Detaliau ir su visomis VMVT veiklos sritimis kviečiame susipažinti https://vmvt.lt/veikla/nuostatai ir https://vmvt.lt/veikla/veiklos-sritys.

 

Konsultavimas ir dokumentai, pradedant veiklą

  Išskleisti Suskleisti

Vienas svarbiausių VMVT veiklos prioritetų yra verslo konsultavimas, supažindinimas su teisės aktų reikalavimais, metodinės pagalbos teikimas, kuri palengvina ūkio subjektams veiklos pradžią, taip pat dėmesys prevencinių priemonių taikymui. 

Daugelį atsakymų į Jums kylančius klausimus galite rasti mūsų svetainės skyrelyje „DUK“ https://vmvt.lt/duk (dažniausiai užduodami klausimai anglų kalba – https://vmvt.lt/faq?language=en).

Svarbiausi dokumentai, kurie reikalingi pradedant veiklą  https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/dokumentai-pradedant-veikla. Vis tik jeigu tam tikrų atsakymų ir dominančios srities nerandate ir turite papildomų klausimų, susijusių reikalavimais verslui, visada kviečiame kreiptis į mūsų konsultantus, kurie pasiryžę padėti ir patarti pagal VMVT kompetencijos sritis šiais būdais:

• nemokamu bendruoju telefono nr.  8 800 40 403;

• oficialiu VMVT elektroniniu paštu [email protected];

• klausimams pateikti skirtu elektroniniu paštu [email protected];

• VMVT interneto svetainės https://vmvt.lt skiltyje „Praneškite mums“ skyrelyje „Pastaba / pasiūlymas / klausimas“ pateiktomis elektroniniu būdu teikiamų pranešimų formomis;

• interneto svetainėje „E. pilietis“ https://epilietis.lrv.lt;

• vartotojų teisių informacinėje sistemoje https://vtis.lt/portal;

• VMVT departamentų ir jų skyrių (VMVT teritoriniai padaliniai) telefonais ir elektroninio pašto adresais, skelbiamais VMVT interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“.

Daugiau apie teikiamas konsultacijas – https://vmvt.lt/struktura-ir-kontaktai/konsultavimas.

Taip pat kviečiame naudotis mūsų paruoštomis atmintinėmis skirtingoms verslo sritims, kurios skirtos sužinoti pagrindinius reikalavimus ir leidimus konkrečiai veiklai https://vmvt.lt/veikla/ukio-subjektu-prieziura/atmintines-verslui.

Primename, kad konsultacijas ir metodinę pagalbą teikiame nemokamai.

Visada esame atviri pasiūlymams, kokiomis temomis reikėtų surengti daugiau seminarų ar mokymų. Informacija apie VMVT organizuojamus mokymus galite rasti VMVT svetainės skiltyse „Renginiai“ arba Naujienos.

Daug dėmesio skiriame grįžtamojo ryšio priemonėms, siekdami užtikrinti vienodas konsultacijas bei paties konsultavimo proceso prieinamumą, kokybės įvertinimą ir nuolatinį tobulinimą. Akcentuojame, kad tobulinant VMVT veiklą yra labai svarbi verslo nuomonė ir esame pasirengę ne tik ją išgirsti, bet ir priimti, reaguoti į pastabas ir teikiamus pasiūlymus.

Mums svarbi jūsų nuomonė.

 

Ūkio subjekto teisės ir pareigos

  Išskleisti Suskleisti
 

Su bendrosiomis savo, kaip ūkio subjekto, teisėmis ir pareigomis, galite susipažinti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje čia.

 

Kaip pasirengti patikrinimams?

  Išskleisti Suskleisti

VMVT atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų rūšys, pagrindai, kriterijai, tvarka ir trukmė detaliau yra aprašyta čia.

Atliekant patikrinimus, naudojame kontrolinius klausimynus, kurie padeda tinkamai pasirengti patikrinimams. Kontroliniai klausimynai sudaryti iš tam tikrų klausimų, kurie atspindi svarbiausius teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams. Už reikalavimus, neįtrauktus į kontrolinį klausimyną, priežiūros institucija neskiria poveikio priemonių (visų pirma, baudų), tačiau konsultuoja, išskyrus išimtinius atvejus, kai poveikio priemonės yra būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei ar aplinkai atsiradimui (t. y. kai tam tikras į klausimyną neįtrauktas aspektas tam tikromis aplinkybėmis yra esminis), taip pat siekiant užkirsti kelią ūkio subjektui tyčia nesilaikyti teisės aktų reikalavimų, kai jis jau buvo įspėtas ir konsultuotas dėl jų nesilaikymo. Daugiau informacijos rasite VMVT informacinėje skiltyje https://vmvt.lt/node/5497.

Ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų periodiškumas grįstas ūkio subjekto rizikingumu. Daugiau apie tai informacijos rasite VMVT informacinėje skiltyje https://vmvt.lt/veikla/ukio-subjektu-prieziura/rizikos-vertinimas. Įvertinus subjekto rizikingumą, yra sudaromas rizikingiausių ūkio subjektų sąrašas, kuriems VMVT skiria didžiausią dėmesį, siekiant prevenciškai konsultuoti ir užkirsti kelią galimos žalos atsiradimui. Susipažinti su šiuo nuolat atnaujinamu sąrašu galite https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-sauga-ir-kokybe/nepatikimi-maisto-tvarkymo-subjektai.

Veiklos patikrinimai atliekami iš anksto neįspėjus, išskyrus atvejus, kai ūkio subjektas nenurodo darbo laiko (Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atrinktiems pareiškėjams), arba atliekamas ūkio subjekto pasirengtos savikontrolės sistemos efektyvumo ir pagrįstumo įvertinimas. Pranešimas pateikiamas laikantis reikalavimo dėl trumpiausio laikotarpio, prieš kurį gali būti pranešama ir kuris negali būti ilgesnis nei 14 dienų, tačiau prieš atliekant patikrinimus vietoje, susijusius su paramos už ūkinius gyvūnus paraiškomis, minėti pranešimai, išskyrus tinkamai pateisinamus atvejus, pateikiami ne anksčiau kaip prieš 48 valandas.

Patikrinimų planai ir jų pakeitimai viešai neskelbiami.

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekantis inspektorius po licencijos išdavimo 6 mėnesius neatlieka šio ūkio subjekto planinių patikrinimų, išskyrus atvejus, kai licencija išduodama be patikrinimo.

Siekdami mažinti reguliacinę naštą ūkio subjektams ir bendradarbiaudami su kitomis institucijomis – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos muitine, Visuomenės sveikatos centrais, Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba bei Lietuvos policija, nevyriausybinių organizacijų atstovais, vykdome koordinuotą ūkio subjektų priežiūrą ir atliekame bendrus jungtinius patikrinimus, kad kuo mažiau būtų trikdoma prižiūrimų ūkio subjektų veikla.
 

Taikomos poveikio priemonės, užfiksavus pažeidimus

  Išskleisti Suskleisti

VMVT yra pasirašiusi Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų, kuria įsipareigoja pirmiausiais ūkio subjekto veiklos metais netaikyti poveikio priemonių, išskyrus atvejus, kai sukeliamas pavojus vartotojų sveikatai. Su Deklaracija galite susipažinti VMVT svetainėje https://vmvt.lt/sites/default/files/deklaracija_2015_3.pdf.

Taigi, pirmaisiais verslo metais VMVT taiko tolerancijos laikotarpį, kuris reiškia, kad jeigu kontrolės metu yra nustatoma teisės aktų pažeidimų, verslą pradėjęs asmuo pirmiausia yra įspėjamas, konsultuojamas, jam suteikiama reikalinga metodinė pagalba bei nustatomas terminas pašalinti pažeidimus.

VMVT inspektorius pirmaisiais metais po ūkio subjekto veiklos, dėl kurios atliekamas veiklos patikrinimas, pradžios šiam ūkio subjektui už atliekamo pirmojo planinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus netaiko poveikio priemonių, susijusių su jo veiklos ribojimu (sustabdomos ar naikinamos veiklos licencijos). Veiklą ribojančios priemonės taikomos tik tada, kai žala visuomenei, aplinkai yra reikšminga, ir tik tokia poveikio priemone galima užkirsti kelią žalai atsirasti.

Inspektorius, nustatęs teisės aktų mažareikšmius pažeidimus, kuriuos galima ištaisyti nedelsiant, kito dalyvavusio patikrinime darbuotojo akivaizdoje, tokio pažeidimo tyrimą nutraukia, įstatymų numatytos poveikio priemonės neskiriamos, o ūkio subjektui pareiškiama žodinė pastaba.

Tais atvejais, kai mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima kito ūkio subjekto priežiūrą atliekančio inspektoriaus ar darbuotojo akivaizdoje, ūkio subjektui pateikiamas rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą ir nustatomas protingas terminas pažeidimui pašalinti, kuris gali būti pratęstas vieną kartą. Jeigu ūkio subjektas nepašalino mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo, pakartotinai rašytinis nurodymas negali būti pateiktas.

Detaliau apie mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimų kriterijus ir apie šių pažeidimų pašalinimo terminus galite susipažinti VMVT informacinėje skiltyje https://vmvt.lt/veikla/ukio-subjektu-prieziura/mazareiksmiu-teises-aktu-reikalavimu-pazeidimu-vertinimas.

Informacija apie atliekamą ūkio subjekto veiklos patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su šiuo patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama, kol patikrinimas nėra baigtas, išskyrus atvejus, kai VMVT gali teikti informaciją apie atliekamo patikrinimo faktą, kai tai daroma ne VMVT iniciatyva.

Dėl konkrečių poveikio priemonių taikymo, jų dydžio nustatymo taikomi geranoriškumo, supratingumo, gerosios praktikos kriterijai. VMVT griežtai vertina grubius ir piktybiškus pažeidimus bei taiko visas galiojančias teisinio poveikio priemones.
 

Pranešimai ir skundų nagrinėjimas

  Išskleisti Suskleisti

Pranešimus ir skundus dėl nesaugių ir (arba) nekokybiškų maisto produktų, netinkamų viešojo maitinimo įmonių teikiamų paslaugų ar gyvūnų gerovės pažeidimų priimame visą parą veikiančiu nemokamu telefono numeriu 8 800 40 403 (paskambinus rinktis skaičių „2“) arba VMVT interneto svetainėje https://vmvt.lt/maisto-sauga/kontrole/vartotoju-skundai/vartotoju-skundu-registravimas, taip pat oficialiu VMVT elektroniniu paštu [email protected]; VMVT interneto svetainės https://vmvt.lt skiltyje „Praneškite mums“ pateiktomis elektroniniu būdu teikiamų pranešimų formomis, interneto svetainėje „E. pilietis“, vartotojų teisių informacinėje sistemoje bei VMVT departamentų ir jų skyrių telefonais ir elektroninio pašto adresais, skelbiamais VMVT interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“.

Į Jūsų prašymus arba skundus žodžiu ir telefonu atsakome tą pačią darbo dieną. Jeigu į žodžiu ar telefonu pateiktą prašymą negalima atsakyti tą pačią darbo dieną, tuomet sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu. Į elektroninius pasiteiravimus, kurie nereikalauja detalios situacijos analizės, papildomo tyrimo ar papildomo duomenų surinkimo, atsakoma ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo elektroninio pasiteiravimo gavimo. Prašymai, išskyrus tuos, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami

Užsiregistruoti į priėmimą VMVT asmenų aptarnavimo padalinyje galite el. paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 240 4361, nurodant Jums patogų priėmimo laiką.

Siekiame užtikrinti, kad darbuotojai, kuriems pavesta tirti arba nagrinėti Jūsų skundą, nebūtų tiesiogiai susiję su jokia veikla, kuri galėtų turėti įtakos jų objektyvumui ar nešališkumui jūsų skundo dalyko atžvilgiu. Siekdami, kad patikrinimai būtų atliekami maksimaliai efektyviai, skaidriai ir objektyviai, taikome inspektorių regioninę rotaciją, kai ūkio subjektų veiklos tyrimus atlieka kito regiono departamento pareigūnai.

Patikiname, kad Jūsų skundas bus nagrinėjamas diskretiškai, o asmeninę informaciją saugosime ir tvarkysime pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. Išsami informacija apie tai, kaip naudosime jūsų asmens duomenis, ir jūsų teisės yra išdėstytos mūsų privatumo pranešime.
 

Paslaugų įvertinimas

  Išskleisti Suskleisti

Kviečiame prisidėti prie veiklos tobulinimo, užpildant anonimines VMVT teikiamų paslaugų vertinimo apklausų anketas https://vmvt.lt/anketos/apklausa-apie-valstybines-maisto-ir-veterinarijos-tarnybos-pareigunu-vykdoma-ukio-subjektu.

 

Papildoma informacija

  Išskleisti Suskleisti

Detalesnę informaciją apie ūkio subjektų priežiūrą taip pat galite rasti šioje VMVT informacinėje skiltyje https://vmvt.lt/veikla/ukio-subjektu-prieziura/ukio-subjektu-prieziura.

 

Atsisiųsti

Atnaujinta:
2022-05-19
Atgal