Geriamojo vandens tiekimo subjektų registravimas

1. Paslaugos pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo subjektų registravimas
2. Paslaugos gavėjai Juridiniai asmenys verslo tikslais / fiziniai asmenys verslo / ne verslo tikslais
3. Paslaugos tipas: elektroninė / neelektroninė paslauga elektroninė / neelektroninė paslauga
3.1. nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė) https://imvis.vmvt.lt/
3.2. nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)

Dėl registracijos kreiptis į atitinkamą  VMVT teritorinį departamentą ir pateikti laisvos formos prašymą dėl registravimo.
 Juridiniai asmenys pateiktame prašyme privalo nurodyti šiuos duomenis: juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefoną, faksą, el. paštą (jei yra), subjektų (atskirų geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijų (vandentiekių)) pavadinimus, adresus, gręžinių skaičių, tiekiamo geriamojo vandens kiekį m3 per parą ir aprūpinamų gyventojų skaičių (kiekvienai geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai atskirai), juridinio asmens atsakingojo asmens vardą ir pavardę.
Fiziniai asmenys pateiktame prašyme privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą, telefoną (jei yra), geriamojo vandens tiekimo subjekto (geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (vandentiekio)) pavadinimą, gręžinių skaičių, tiekiamo geriamojo vandens kiekį m3 per parą, aprūpinamų gyventojų skaičių.

4. Paslaugos teikimo trukmė Sprendimas įregistruoti geriamojo vandens tiekimo subjektą priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo.
5. Paslaugos kaina Nemokama
6. Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams) -
7. Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Geriamojo vandens tiekimo subjektai dėl registracijos turi kreiptis į atitinkamą VMVT teritorinį departamentą. Teritorinio departamento pareigūnai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo geriamojo vandens tiekimo subjektą registruoja suteikdami jam atpažinimo numerį ir apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją raštu arba elektroninėmis priemonėmis.
 Geriamojo vandens tiekimo subjekto registravimas ir suteiktas atpažinimo numeris panaikinami, jeigu subjektas nevykdo veiklos (netiekia geriamojo vandens vartotojams) ilgiau nei 3 mėnesius, jeigu tai nesusiję su subjekto rekonstrukcija ar naujų technologijų įdiegimu; patikrinus subjektą, nustatomi rimti pažeidimai ir subjektas negali pateikti tinkamų garantijų dėl geriamojo vandens saugą ir kokybę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi; subjektas likviduojamas, reorganizuojamas arba baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo.

8. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Geriamojo vandens tiekimo subjektai dėl registracijos turi kreiptis į atitinkamą  VMVT teritorinį departamentą ir pateikti:
1. laisvos formos prašymą,
2. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją / fizinio asmens tapatybės dokumento kopiją,
3. subjekto teisinės registracijos dokumento (jei yra) kopiją,
4. dokumento, įrodančio, jog asmuo turi teisę verstis atitinkama veikla (Geriamojo vandens tiekimo  ir nuotekų tvarkymo licenciją) (jei yra) kopiją,
5. turimų įrenginių geriamojo vandens tiekimui įsigijimo ar jų nuomos dokumentų (jei yra) kopijas.

9. Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)

VMVT nemokama linija 8 800 40 403

klausimai@vmvt.lt

https://www.facebook.com/vmvt.lt/

10. Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka VMVT teritorinių departamentų sprendimai dėl registravimo ar registravimo panaikinimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
11. Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) -

 

Atnaujinta:
2020-04-10
Atgal