Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių veterinarijos felčerio paslaugų vienkartinis ar laikinas teikimas Lietuvos Respublikoje

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečio ar jo šeimos nario veterinarijos felčerio paslaugų vienkartinis ar laikinas teikimas Lietuvos Respublikoje.
2. Dokumento išdavimo procedūros / administracinės paslaugos aprašymas

Asmuo, planuojantis vienkartinai ar laikinai teikti veterinarijos felčerio paslaugas Lietuvos Respublikoje, ne vėliau kaip likus mėnesiui iki paslaugų teikimo arba jei ketinama ateinančiais metais teikti tokias paslaugas (ne pirmą kartą teikiant veterinarijos felčerio paslaugas) arba pasikeitus anksčiau pateiktos deklaracijos duomenims:
1. Pareiškėjas tiesiogiai arba per Įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą turi pateikti Tarnybai užpildytą išankstinę rašytinę Deklaraciją dėl laikinai ir kartais teikiamų kai kurių veterinarijos paslaugų (toliau – Deklaracija) (2 priedas), kai jis pirmą kartą iš valstybės narės atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti veterinarijos felčeriu.
2. Tarnyba, gavusi paraišką ir prie jos pridėtus dokumentus perduoda juos Veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijai, kad ši pateiktų išvadą.
3. Tarnyba priima vieną iš 2 sprendimų: tikrinti pareiškėjo veterinarijos felčerio profesinę kvalifikaciją (jeigu paslaugos teikiamos pirmą kartą) arba netikrinti pareiškėjo veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos ir leisti teikti paslaugas.

3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Leidžiama laikinai arba vienkartinai teikti veterinarijos felčerio paslaugas.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas

1. Asmens pilietybę patvirtinantį dokumentą.
2. Pavardės (-ių) ar vardo (-ų) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu dokumentuose nurodyta kita (-os) pavardė (-ės) ar vardas (-ai).
3. Pažyma (-os) , patvirtinanti (-ios), kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti veterinarijos felčerio veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti šia veikla.
4. Profesinės kvalifikacijos įrodymas (-ai).

5. Išduodamo dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo terminai Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos
6. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai asmenys – Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečiai, minėtų asmenų šeimos nariai, turintys galiojantį Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje
7. Dokumentą išduodanti įstaiga / administracinės paslaugos teikėjas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą /teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. B1-456 „Dėl veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos felčeriu ar laikinai ir kartais teikti kai kurias veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“  

Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas

10. Mokesčiai Nėra.

 

Atnaujinta:
2020-07-29
Atgal