Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimas Lietuvos Respublikoje

 

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimas Lietuvos Respublikoje patvirtinamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnybos) direktoriaus įsakymu.
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas

1. Asmuo, norintis, kad jo veterinarijos felčerio profesinė kvalifikacija būtų pripažinta, užpildo Paraišką dėl veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti veterinarijos felčeriu Lietuvos Respublikoje (forma nustatyta Veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos felčeriu ar laikinai ir kartais teikti kai kurias veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo 1 priede) ir ją kartu su prie paraiškos pridedamomis tinkamai patvirtintomis dokumentų kopijomis pateikia Tarnybai. (jei pateikiami dokumentų originalai, Tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui).
2. Tarnyba, gavusi paraišką ir prie jos pridėtus dokumentus perduoda juos Veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijai (toliau – Komisija).
3. Komisija, išnagrinėjusi paraišką ir prie jos pridėtus dokumentus, informuoja pareiškėją apie tai, ar pateikti visi reikiami dokumentai; tuo atveju, kai trūksta kurio nors dokumento, konkrečiai jį įvardija.
4. Tarnyba, gavusi Komisijos pranešimą dėl paraiškos ir prie jos pridėtų dokumentų, išsiunčia pranešimą pareiškėjui. Pranešime pareiškėjui nurodoma, kad pateikti visi reikiami dokumentai ar kokių dokumentų trūksta, nurodomi terminai, per kuriuos pareiškėjas turi pateikti trūkstamus dokumentus, taip pat terminas, per kurį Tarnyba priims sprendimą dėl pareiškėjo veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo.
5. Komisija, gavusi paraišką ir visus reikiamus dokumentus, pradeda veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūrą. Sprendimas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo (pripažinti pareiškėjo veterinarijos felčerio profesinę kvalifikaciją; nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos; skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą ar profesinės adaptacijos laikotarpį) priimamas kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo.

3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Pripažinus veterinarijos felčerio profesinę kvalifikaciją, asmuo turi informuoti  teritorinę Tarnybą dėl veterinarijos felčerio paslaugų teikimo.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas

1. Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo pateikia Tarnybai tiesiogiai arba per Įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą Paraišką dėl veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos felčeriu Lietuvos Respublikoje (toliau – Paraiška) (1 priedas) ir toliau nurodytus dokumentus arba notaro patvirtintas jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, Tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui):
1.1. dokumentą, kuriuo patvirtinama asmens pilietybė;
1.2. dokumentus, kuriais patvirtinamas asmens pavardės (vardo) keitimas (jeigu keitėsi);
1.3. formalios kvalifikacijos įrodymą (-us);
1.4. dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama veterinarijos felčerio rengimo trukmė ir turinys;
1.5. dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama veterinarijos felčerio kvalifikacijos kėlimas (jeigu toks (-ie) yra);
1.6. dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama formalios kvalifikacijos įrodymai, įgyti trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje (jeigu toks yra);
1.7. dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama pareiškėjo profesinė patirtis ir trukmė (jeigu tokie yra);
1.8. kitus papildomus dokumentus, kuriais patvirtinama pareiškėjo profesinė kvalifikacija (jeigu tokie yra);
1.9. dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad per pastaruosius dešimt metų asmuo vienus metus ar šiam terminui prilygstantį ne visą darbo laiką dirbo pagal prašomą pripažinti profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, kai pareiškėjas turi vieną ar daugiau formalios kvalifikacijos įrodymų. Dešimties metų terminas yra skaičiuojamas nuo Paraiškos pateikimo kompetentingai institucijai dienos;
1.10. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad asmens profesinė veikla nėra laikinai sustabdyta ar uždrausta dėl sunkaus profesinio nusižengimo ar teistumo dėl padarytos nusikalstamos veikos, susijusios su bet kokia to asmens profesine veikla;
1.11. įgaliojimą, jei paraišką pildo ir pateikia įgaliotas asmuo;
1.12. dokumentą, kuriuo patvirtinamas profesinio tinkamumo testo išlaikymas arba profesinės adaptacijos laikotarpis (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių);
1.13. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė, kopiją (pateikiama, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis).
2. Tvarkos aprašo 1.9 papunktyje nurodytas vienų metų profesinės patirties reikalavimas netaikomas, jeigu pareiškėjas turi ir pateikia kompetentingai institucijai formalios kvalifikacijos įrodymą, kuriuo patvirtinama, kad baigtas reglamentuojamas rengimas.
3. Dokumentas ar formalios kvalifikacijos įrodymas, kuriuo patvirtinama pareiškėjo kompetencija, turi atitikti šias sąlygas:
3.1. turi būti išduotas kitos valstybės narės kompetentingos institucijos, paskirtos pagal tos valstybės narės teisės aktų nuostatas;
3.2. juo turi būti patvirtinama, kad kvalifikacijos turėtojas buvo parengtas dirbti pagal veterinarijos felčerio profesiją.
4. Kartu su paraiška pateikiami ir dokumentų, nurodytų Tvarkos aprašo 1.2–1.10 papunkčiuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas dokumentus išvertusio vertėjo parašu ir (arba) vertimų biuro antspaudu.

5. Išduodamo dokumento išdavimo /administracinės paslaugos teikimo terminai Kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Tarnyboje dienos.
6. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai asmenys – Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečiai, minėtų asmenų šeimos nariai, turintys galiojantį Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

 

9. Išduodamą dokumentą /teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. B1-456 „Dėl veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos felčeriu ar laikinai ir kartais teikti kai kurias veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“  

Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas

10. Mokesčiai Nėra.

 

Atnaujinta:
2020-07-29
Atgal