Geriamojo vandens programinės priežiūros planų derinimas

Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Geriamojo vandens programinės priežiūros planų derinimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens 11 straipsnio 8 dalimi, kasmet derina geriamojo vandens tiekėjų parengtus geriamojo vandens programinės priežiūros planus. Einamiesiems metams pasibaigus, geriamojo vandens tiekėjai pateikia prašymą suderinti geriamojo vandens programinės priežiūros planą kalendoriniams metams, tiesiogiai atvykę į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  teritorinį padalinį ar nuotoliniu būdu (paštu, faksu, el. paštu ), atsižvelgdami į Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455, VI skyriaus reikalavimus.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas

Tiekti geriamąjį vandenį draudžiama, jeigu nėra nuolatinės geriamojo vandens programinės priežiūros, kurią turi atlikti geriamojo vandens tiekėjai.
Vandens tiekėjai, atsižvelgdami į geriamajam vandeniui tiekti naudojamo vandens saugą ir kokybę, vandens ruošimo technologijas, vandens tiekimo įrenginių būklę, rengia ir kasmet tikslina geriamojo vandens programinės priežiūros planus ir derina juos su VMVT.
Programinę priežiūrą atliekantys vandens tiekėjai turi nedelsdami pranešti vartotojams ir maisto kontrolės institucijai apie vandens saugos ir kokybės blogėjimą vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekyje, to priežastis ir veiksmus, kurių vartotojai turi imtis, kad geriamasis vanduo atitiktų teisės aktų nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus.
Vandens tiekėjai programinės priežiūros metines ataskaitas per vieną mėnesį po ataskaitinio laikotarpio pabaigos turi pateikti savivaldybės merui ir VMVT, o apie programinės priežiūros rezultatus viešai pranešti geriamojo vandens vartotojams.

4. Pateiktinų dokumentų sąrašas

Pateikiami dokumentai:
1. Laisvos formos prašymas,
2. Geriamojo vandens programinės priežiūros planas, ir, jei reikia, dokumentai, pagrindžiantys pateiktame plane nustatytų geriamojo vandens mėginių, tiriamų rodiklių skaičiaus sumažinimą.

5. Išduodamo dokumento išdavimo /administracinės paslaugos teikimo terminai

Per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos.

Prašymas ir prie jo pridėti dokumentai nagrinėjami vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis

6. Administracinės paslaugos gavėjas

Maisto tvarkymo subjektai -  geriamojo vandens tiekėjai.
Maisto tvarkymo subjektas (maisto verslo operatorius) – tai fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už tai, kad jo kontroliuojamame maisto versle būtų garantuotai laikomasi maisto produktus reglamentuojančių įstatymų reikalavimų.

7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas VMVT
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

9. Išduodamą dokumentą/teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

Geriamojo vandens įstatymas

Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. B1-467 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos aprašo ir Geriamojo vandens tiekėjų pranešimų apie vandens tiekimo sąlygų pasikeitimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr.  1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

10. Mokesčiai

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752

https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai?inheritRedirect=true

Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: 5,7 Eur

 

Atnaujinta:
2021-07-05
Atgal