Maisto produkto, įtraukto į Garantuotų tradicinių gaminių arba Saugomų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų registrus, atitikties specifikacijos reikalavimams patikrinimas

 

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Paslaugos gavėjai Fiziniai ir juridiniai asmenys
2. Viešųjų paslaugų sritis/pogrupis Kita
3. Gyvenimo atvejis Kita
4. Paslaugos tipas Paslauga teikiama elektroninėmis ir neelektroninėmis priemonėmis
5. Paslaugos teikimo rezultatai Atliekamas patikrinimas įvertinti maisto produkto atitiktį specifikacijos reikalavimams
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Laisvos formos prašymas, pateiktas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau –VMVT) patikrinti, ar gaminamas maisto produktas, kuris įtrauktas į saugomų kilmės vietos nuorodų (SKVN), saugomų geografinių nuorodų (SGN) ar garantuotų tradicinių gaminių (GTG) nuorodų registrus, atitinka specifikacijos reikalavimus
7. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/viešosios paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

8. Užmokesčio gavėjo duomenys

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmonės kodas: 188659752

Įmokos kodas: 5742

Sąskaitos numeris: https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai?inheritRedirect=true

9. Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Žodžiais „kilmės vietos nuoroda“ arba „geografinė nuoroda“ gali būti ženklinami tik tie produktai, kuriems suteikta laikina pavadinimo apsauga ir kurie atitinka jų specifikacijoje, paskelbtoje Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje, apibrėžtas sąlygas ir yra kontroliuojami pagal reglamento (ES) Nr. 1151/2012 37 straipsnio 1 dalies nuostatas.

VMVT ar VMVT teritorinei VMVT pateikiamas laisvos formos prašymas patikrinti, ar gaminamas maisto produktas, kuris įtrauktas į saugomų kilmės vietos nuorodų (SKVN), saugomų geografinių nuorodų (SGN) ar garantuotų tradicinių gaminių (GTG) nuorodų registrus, atitinka specifikacijos reikalavimus.

Atliekamas patikrinimas, kurio metu įvertinama, kaip vykdomos produkto specifikacijoje apibrėžtos sąlygos ir surašomas patikrinimo aktas. Patikrinimo akte pateikiama išvada dėl atitikties specifikacijos reikalavimams.

Tikrinimų išlaidas padengia produkto, įtraukto į SKVN ir SGN arba GTG registrą, gamintojai.

Nustačius, kad SKVN, SGN ar GTG turintis produktas neatitinka produkto specifikacijos reikalavimų, VMVT nedelsdama informuoja Žemės ūkio ministeriją apie neatitiktį ir veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant šias neatitiktis pašalinti.

Žemės ūkio ministerija, gavusi iš VMVT informaciją apie SKVN, SGN ar GTG turinčio produkto neatitiktį produkto specifikacijos reikalavimams, gali pareikšti oficialų įspėjimą, laikinai sustabdyti nuorodos naudojimą arba inicijuoti komiteto posėdį, kuriame svarstomas siūlymas Europos Komisijai dėl registracijos panaikinimo pagal reglamento (ES) Nr. 1151/2012 (EB) 54 straipsnio 1 dalies nuostatas.

VMVT savo tinklalapyje skelbia gamintojų, kuriuos tikrina siekdama nustatyti, ar laikomasi SKVN, SGN ar GTG turinčių produktų specifikacijos reikalavimų, pavadinimus ir adresus.

 

https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/geografines-ir-kilmes-vietos-nuorodos

10. Paslauga apmokama vietoje Ne
11. Paslaugos suteikimo kaina Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.  1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 4.416.14 papunktis - 28 EUR.
12. Paslaugos suteikimo trukmė Ne ilgiau, kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo registracijos teritorinėje VMVT datos
13. Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP (Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą) Taip
14. Yra galimas mokėjimas per eBankus Taip
15. Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą) Ne
16. Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas Taip
17. Teisės aktai

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų.

Žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d.įsakymas Nr. 3D-10 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių įregistravimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas

18. Raktažodžiai Saugoma kilmės vietos nuoroda, SKVN, saugoma geografinė  nuoroda, SGN,  Garantuoto tradicinio gaminio nuoroda, GTG, Registras, Registravimas, Paraiška

 

Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal