Pirminė gamyba

Pirminė gamyba

Tai pirminių produktų gamyba, veisimas arba auginimas, įskaitant derliaus nuėmimą, gyvulių melžimą ir naminių gyvūnų auginimą iki skerdimo. Pirminė gamyba taip pat apima ir medžiojimą, žvejojimą bei laukinių augalųauginimą.

Su pirmine gamyba susijusios veiklos:

 • augalinės kilmės produktų, pvz.: grūdų, vaisių, daržovių ir prieskoninių žolių, gamyba, veisimas ar auginimas ir jų transportavimas į sandėlį, produktų tvarkymas ūkyje (iš esmės nekeičiant jų savybių) ir tolesnis transportavimas į įmonę;

 • gyvulių veisimas ar auginimas ir jų transportavimas į turgų, skerdyklą arba iš vieno ūkio į kitą;

 • sraigių gamyba, veisimas ir auginimas ūkyje ir galimas jų transportavimas į perdirbimo įmonę ar turgų;

 • melžimas ir pieno saugojimas ūkyje;

 • kiaušinių gamyba ir surinkimas, bet ne pakavimas;

 • žuvies veisimas, auginimas ir žvejyba žuvininkystės ūkiuose bei jos transportavimas į įmonę;

 • grybų, uogų, sraigių rinkimas gamtoje ir jų transportavimas į įmonę.

 

Pirminę gamybą apima ir pirminių produktų transportavimas, sandėliavimas ir kitas pirminių produktų tvarkymas iš esmės nekeičiant jų savybių (pvz.: sulčių spaudimas iš ūkyje išaugintų obuolių, ūkyje išaugintų kopūstų rauginimas, marinavimas nelaikomi pirmine gamyba).

 

Pirminiai produktai 

Tai pirminės gamybos metu pagaminti produktai, įskaitant užaugintus dirvožemyje, išaugintus ūkyje, sumedžiotus ir sužvejotus produktus. Jie apima:

 • augalinius produktus, pvz.: grūdus, vaisius, daržoves, prieskonines žoles, grybus, daigintas sėklas (t. y. mikrožalumynus, ūglius, daigus);

 • gyvūninius produktus, pvz.: kiaušinius, žalią pieną, medų, žuvininkystės produktus, gyvus dvigeldžius moliuskus;

 • gamtoje surinktus augalinius arba gyvūninius produktus, pvz.: grybus, uogas, sraiges.

 

Augalinio maisto pirminė gamyba

Tai augalinių produktų, tokių kaip, grūdų, vaisių, daržovių, įskaitant prieskonines žoles, gamyba, auginimas, įskaitant jų transportavimą, sandėliavimą ir tvarkymą (iš esmės nepakeičiant jų pobūdžio) ir tolesnis jų gabenimas į įmonę. Grybų, uogų ir kitų miško gėrybių rinkimas ir jų transportavimas į įmonę taip pat yra laikoma pirmine gamyba.

 

Teisės aktai

 • Pirminei gamybai ir su ja susijusioms veikloms taikomos taisyklės išdėstytos 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų hgienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) I priedo A dalies I skirsnio 1 dalyje.

 • Vykdant augalinio maisto produktų pirminę gamybą mažais kiekiais, taikomi Mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų priminių produktų, išskyrus gyvūninius produktus, tvarkymo reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. B1-486 „Dėl mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų pirminių produktų, išskyrus gyvūninius produktus, tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“.

 

Pirminių gamintojų registravimas

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys tiekti rinkai ūkyje išaugintus augalinius pirminius produktus, turi pranešti apie savo veiklą VMVT departamentui pagal vykdomos veiklos adresą, t. y. turi registruoti savo veiklą kaip pirminių produktų gamintojai. Pažymėtina, kad daigų augintojai privalo būti patvirtinti.

Dėl  įregistravimo reikia kreiptis į atitinkamą teritorinį departamentą pagal veiklos registracijos vietą ir pateikti šiuos dokumentus:

1. Nustatytos formos prašymą dėl  maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo / registracijos (Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo 2 priedas).

2. Maisto tvarkymo proceso aprašymą. Turi būti aprašyti visi veiksmai, kurie atliekami ūkyje, susiję su išaugintos produkcijos tvarkymu, pavyzdžiui: produkcijos plovimas, pakavimas, transportavimas, sandėliavimas, ar produkcija auginama perdirbimui ar parduodama šviežia.

3. Maisto tvarkymo patalpų planą su įrenginių išdėstymu (pateikiamas tais atvejais, jeigu vykdoma plovimo, pakavimo veikla).

4. Dokumento, kuriuo įrodoma teisė naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant transporto priemones, kuriose numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopija. Turi būti pateiktas išrašas iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro, patvirtinantis, kad priklauso žemės ūkio valda. Jeigu žemė yra nuomojama, tuomet reikalinga žemės nuomos sutartis.

 

Rekomendacijos augalinio maisto pirminiams gamintojams

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba parengė Rizikos veiksnių valdymo Lietuvoje auginant augalinius pirminius produktus metodines rekomendacijas. Šiose rekomendacijose vaisiai, uogos, daržovė, grūdai, grybai, daigai, prieskoniniai ir laukiniai augalai, kurie nebuvo perdirbti ir kurių savybės nebuvo pakeistos, vadinami augaliniais pirminiais produktais. Rekomendacijos taikomos savanoriškai, tai pažangos priemonė, skirta padėti augalinių pirminių produktų gamintojams valdyti riziką maisto tvarkymo etapuose, kurie priskiriami pirminei gamybai.

 

Daugiau informacijos apie pirminei gamybai taikomus reikalavimus galima rasti:

 • Rizikos veiksnių valdymo Lietuvoje auginant augalinius pirminius produktus metodinės rekomendacijos

 • Europos Komisijos pranešimas dėl Rekomendacinio dokumento dėl šviežių vaisių ir daržovių mikrobiologinės rizikos šalinimo pirminės gamybos etape laikantis tinkamos higienos

 • ESSA daigų ir daiginti skirtų sėklų gamybos higienos gairės 

 • Reikalavimai subjektams, siekiantiems auginti ir parduoti daigus

 

Lankstinukai:

Reikalavimai pirminiams augalinio maisto gamintojams

Atsisiųsti galima čia.

Atnaujinta:
2021-07-26
Atgal