Informacija veterinarijos gydytojams

Teisės aktai

Atmintinė apie naujus reikalavimus nekomerciniam gyvūnų augintinių judėjimui nuo 2014-12-29

SVARBU !

 • nuo 2014 m. gruodžio 29 d.:

− gali būti išduodamas tik Aprašo priede pateiktas nustatytos formos gyvūno augintinio pasas;
− draudžiama išduoti seno pavyzdžio gyvūno augintinio pasus, tačiau iki 2014 m. gruodžio 28 d. gyvūnų augintinių savininkams išduoti seno pavyzdžio gyvūno augintinio pasai galios.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas išduota gyvūnų augintinių pasų blankus įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams?
Gyvūno augintinio paso blankus įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams išduoda teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.

2. Kokiems veterinarijos gydytojams išduodami gyvūnų augintinių pasų blankai?
Paso blankai išduodami tik:

 • įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams, kurie yra veterinarijos paslaugų teikėjai (fiziniai asmenys) ir patys išduoda pasus; arba
 • įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams, kurie yra veterinarijos paslaugų teikėjų (juridinių asmenų) darbuotojai ir kuriuos veterinarijos paslaugų teikėjas raštu įgaliojo paimti pasų, kuriuos išduos paso blankus paėmę įgaliotieji veterinarijos gydytojai ir kiti to veterinarijos paslaugų teikėjo įgaliotieji veterinarijos gydytojai, blankus.

3. Kaip veterinarijos paslaugų teikėjai turi apmokėti už gyvūno augintinio paso blankus?
Veterinarijos gydytojai norintys įsigyti pasų blankų teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai su kitais dokumentais nurodytais apraše turi pateikti dokumento, kuriuo patvirtinamas apmokėjimas VMVT už pageidaujamus įsigyti pasų blankus, kopiją. (Gyvūno augintinio paso blanko kaina 1,26 EUR)
Už pageidaujamą įsigyti paso blankų kiekį gali būti atliekamas vienas apmokėjimas, nepriklausomai nuo to ar pasų blankus įsigyja:

 •  įgaliotieji veterinarijos gydytojai, kurie yra veterinarijos paslaugų teikėjai (fiziniai asmenys) ir patys išduos pasus; ar
 •  įgaliotieji veterinarijos gydytojai, kurie yra veterinarijos paslaugų teikėjų (juridinių asmenų) darbuotojai ir kuriuos veterinarijos paslaugų teikėjas raštu įgaliojo paimti pasų, kuriuos išduos patys ir kiti to veterinarijos paslaugų teikėjo įgaliotieji veterinarijos gydytojai.

Sąskaitas už įsigytus gyvūno augintinio pasų blankus išrašo juos išduodanti teritorinė VMVT.

4. Mokėjimo nurodymo (banko kvito) rekvizitai

ĮMOKOS GAVĖJAS Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
SĄSKAITOS NR. LT874010042403228912
GAVĖJO BANKAS AB DnB bankas
MOKĖJIMO PASKIRTIS

Būtina nurodyti:

 • Veterinarijos paslaugų teikėjo pavadinimas / vardas pavardė;
 • Veterinarijos paslaugų teikėjo registracijos numeris;
 • Aprašo 14.1 arba atitinkamai 14.2 papunktyje nurodyto įgaliotojo veterinarijos gydytojo veterinarijos praktikos licencijos numeris

 

5. Ar visi veterinarijos gydytojai gali išduoti gyvūno augintinio pasus ir juose daryti įrašus?
1. Gyvūno augintinio savininkui išduoti gyvūno augintinio pasą (toliau – pasas) ar jo I-VI ir X skyriuose daryti įrašus gali tik įgaliotieji veterinarijos gydytojai, t. y. galiojančią veterinarijos praktikos licenciją turintys veterinarijos gydytojai, kurie yra įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą Gyvūnų augintinių pasus išduodančių veterinarijos gydytojų sąrašą.
2. Daryti įrašus kituose paso skyriuose gali veterinarijos gydytojai turintys galiojančią veterinarijos praktikos licenciją.

6. Kokius dokumentus teritorinei VMVT turi pateikti įgaliotieji veterinarijos gydytojai norintys įsigyti pasų blankų?
Įgaliotieji veterinarijos gydytojai, norintys įsigyti paso blankų, teritorinei VMVT turi pateikti:
laisvos formos prašymą, dėl paso blankų įsigijimo, kuris tvirtinamas parašu ir jame nurodyti:
− veterinarijos paslaugų teikėjo, kurio vardu teikdamas veterinarijos paslaugas išduos pasus, registracijos numerį;
− savo vardą, pavardę, veterinarijos praktikos licencijos numerį ir telefono numerį arba elektroninio pašto adresą;
− pageidaujamą įsigyti paso blankų kiekį;
dokumento, kuriuo patvirtinamas apmokėjimas VMVT už pageidaujamus įsigyti pasų blankus, kopiją (sąskaita LT874010042403228912). Mokėjimo už pasų blankus išrašo laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ turi būti nurodytas veterinarijos paslaugų teikėjo pavadinimas / vardas pavardė, registracijos numeris ir Aprašo 14.1 arba atitinkamai 14.2 papunktyje nurodyto įgaliotojo veterinarijos gydytojo veterinarijos praktikos licencijos numeris.
veterinarijos paslaugų teikėjo įgaliojimas, (kai paso blankus įsigyja Aprašo 14.2 papunktyje nurodyti įgaliotieji veterinarijos gydytojai).

7. Ar kiekvienas įgaliotasis veterinarijos gydytojas turi savo vardu teikti prašymą dėl paso blankų įsigijimo teritorinei VMVT?
1. Tuo atveju, kai paso blankai išduodami įgaliotajam veterinarijos gydytojui, kuris yra veterinarijos paslaugų teikėjas (fizinis asmuo) ir pats išduoda pasus (pvz., jei įgaliotasis veterinarijos gydytojas įkūręs individualią įmonę) jis prašymą dėl pasų blankų įsigijimo teikia savo vardu;
2. Tuo atveju, kai paso blankai išduodami įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams, kurie yra veterinarijos paslaugų teikėjų (juridinių asmenų) darbuotojai ir kuriuos veterinarijos paslaugų teikėjas raštu įgaliojo paimti pasų, kuriuos išduos jie patys ir kiti to veterinarijos paslaugų teikėjo įgaliotieji veterinarijos gydytojai (pasų blankus paėmęs įgaliotasis veterinarijos gydytojas juos perduos kitiems to paties veterinarijos paslaugų teikėjo įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams) – prašymą teikia įgaliotasis veterinarijos gydytojas, kurį veterinarijos paslaugų teikėjas įgaliojo paimti pasų blankus. (pvz., Veterinarijos paslaugų teikėjas (pvz.,UAB) raštu įgalioja savo darbuotoją (įgaliotąjį veterinarijos gydytoją) paimti pasų blankus, kuriuos išduos pasus paėmęs įgaliotasis veterinarijos gydytojas tik savo vardu, arba dalį jų perduos kitiems to UAB darbuotojams (įgaliotiesiems veterinarijos paslaugų teikėjams).

8. Ar gali Įgaliotasis veterinarijos gydytojas gyvūno augintinio paso blankus perduoti kitiems veterinarijos gydytojams?
Įgaliotasis veterinarijos gydytojas iš teritorinės VMVT paėmęs Gyvūno augintinio paso blankus gali juos visus ar dalį jų perduoti tik kitiems įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams, kurie yra to paties veterinarijos paslaugų teikėjo darbuotojai kaip ir jis pats, jei veterinarijos paslaugų teikėjas prieš pasiimant pasų blankus buvo raštu jį įgaliojęs paimti pasų blankus ir kitiems to veterinarijos paslaugų teikėjo darbuotojams – įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams.
Įgaliotajam veterinarijos gydytojui draudžiama perduoti tuščius paso blankus kitiems asmenims. Paso blankų perdavimo kitiems to paties veterinarijos paslaugų teikėjo įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams faktas turi būti užfiksuotas raštu paso blankų perdavimo–priėmimo akte ir apie blankų perdavimą Apraše nustatyta tvarka informuoja teritorinė VMVT.

9. Ar gali Įgaliotasis veterinarijos gydytojas gyvūno augintinio pase daryti įrašus kito dokumento pagrindu?
Daryti įrašus pase, kito dokumento pagrindu, galima tik apie gyvūno augintinio ženklinimą ir vakcinaciją. Dokumentai, kuriais remiantis pase galima daryti minėtus įrašus gali būti tik:
1. ES, trečiosios šalies ar jos teritorijos kompetentingos institucijos išduotas veterinarijos sertifikatas;
2. sugadintas ir (ar) netinkamas naudoti pasas;
3. pasas, kuriame nėra vietos atitinkamiems įrašams daryti;
4. kitas dokumentas, išduotas to paties įgaliotojo veterinarijos gydytojo ar kito įgaliotojo veterinarijos gydytojo, kuris dokumento išdavimo metu buvo to paties veterinarijos paslaugų teikėjo darbuotojas, ir jame nurodyta išsami informacija apie gyvūno augintinio ženklinimą ir vakcinaciją (apimtimi, atitinkančia pase būtiną nurodyti informaciją). Daugiau informacijos Apraše.

10. Kaip turi būti paženklinti gyvūnai augintiniai, kad jų savininkams būtų išduodamas gyvūno augintinio pasas?
• Pasas gali būti išduodamas gyvūno augintinio (šuns, katės arba šeško) savininkui, jei jo gyvūnas augintinis yra paženklintas:
− poodine mikroschema, atitinkančia reglamento (ES) Nr. 576/2013 II priede nustatytus techninius poodinių mikroschemų reikalavimus; arba
− poodine mikroschema, neatitinkančia reglamento (ES) Nr. 576/2013 II priede nustatytų techninių poodinių mikroschemų reikalavimų, tačiau jo savininkas įgaliotajam veterinarijos gydytojui pateikia įrangą (priemonę (-es) tokios poodinės mikroschemos raidiniam skaitmeniniam kodui nuskaityti); arba
− tatuiruote (įskaitoma, neišblukusia, nesusiliejusia ar pan.), kuri buvo padaryta iki 2011 m. liepos 3 d. ir jei savininkas turi dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad jo gyvūnas augintinis paženklintas tatuiruote, ir kuriame (-iuose) nurodyta ženklinimo data ir tatuiruotės numeris.

- Veterinarijos gydytojas turi turėti įrangą (ISO 11785) poodinės mikroschemos (ISO 11784) raidiniam skaitmeniniam kodui nuskaityti ir jos veikimui patvirtinti;
- Kiekvieną kartą prieš gyvūno augintinio ženklinimą ir po jo veterinarijos gydytojas turi patikrinti poodinės mikroschemos veikimą;
- Įgaliotasis veterinarijos gydytojas gali daryti įrašus apie atliktas procedūras gyvūnui augintiniui tik į to gyvūno augintinio vardu išduotą pasą;
- Kiekvieno vizito pas veterinarijos gydytoją metu, prieš naujos informacijos įrašymą į pasą turi būti patvirtinta gyvūno augintinio tapatybė.

11. Kaip turi būti pažymėtas augintinio pasas pagal Aprašo 33 punktą?


Sugadinti paso blankai arba pasai, kurių pagrindu yra išduodami nauji pasai, turi būti pažymėti Aprašo 33 punkte nurodytu būdu, t. y. padaromos skylamušiu apvalios skylės (perlenkiant lapą pusiau, pažymi skylamušiu lapo vidurinį trečdalį taip, kad jį ištiesus jame būtų 4 skylės (kaip pateikta pavyzdyje).

12. Kokios laboratorijos gali atlikti pasiutligės antikūnių titro nustatymo tyrimą?

13. Gyvūno augintinio pasų įforminimo tvarkos aprašo 29 punkto paaiškinimas

 • Įgaliotieji veterinarijos gydytojai, t. y. galiojančią veterinarijos praktikos licenciją turintys veterinarijos gydytojai, kurie yra įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą Gyvūnų augintinių pasus išduodančių veterinarijos gydytojų sąrašą.
 • Gyvūno augintinio savininkui išduoti gyvūno augintinio pasą (toliau - pasas) ar jo I-VI ir X skyriuose daryti įrašus gali tik Įgaliotasis veterinarijos gydytojas.
 • Daryti įrašus kituose paso skyriuose gali veterinarijos gydytojai turintys galiojančią veterinarijos praktikos licenciją.

14. Ar pakanka asmens, kuris kreipėsi į įgaliotą veterinarijos gydytoją dėl Gyvūno augintinio paso išdavimo žodinio pareiškimo, kad būtent jis yra gyvūno savininkas, ar visgi privaloma reikalauti šį faktą patvirtinančio dokumento arba raštiško savininko patvirtinimo, kad minėtas gyvūnas priklauso jam?

Gyvūno augintinio pasas išduodamas gyvūno augintinio savininkui. Įgaliotasis veterinarijos gydytojas prieš išduodamas gyvūno augintinio pasą jo I skyriuje nurodo reikalaujamą informaciją apie gyvūno augintinio savininką ir jį pateikia savininkui pasirašyti, todėl jis privalo įsitikinti, kad išduoda šį dokumentą reikiamam asmeniui, kadangi teisės aktas draudžia išduoti gyvūno augintinio pasą ne gyvūno augintinio savininkui.

15. Dažni atvejai, kai pasas išduodamas jaunam gyvūnui ir nėra jokio dokumento, kuriuo galima nustatyti jo gimimo datą. Ar tokiu atveju pakanka gyvūno savininko žodinio pranešimo apie gyvūno gimimo datą?

Įgaliotasis veterinarijos gydytojas prieš išduodamas pasą jo II skyriuje nurodo gyvūno augintinio rūšį, lytį, spalvą, įsidėmėtinus ar skiriamuosius požymius ar ypatybes, o kitus duomenis (t.y. vardą, veislę, gimimo datą) pagal gyvūno augintinio savininko pateikiamą informaciją. Atkreipiame dėmesį, kad kaip veterinarijos specialistas pasą išduodantis veterinarijos gydytojas bent jau pagal išorinius gyvūno augintinio požymius turėtų įvertinti ar gyvūnas augintinis gali būti tokio amžiaus kaip teigia jo savininkas.

16. Ar galima išduoti pasus jauniems šuniukams, kuriems dar neatlikta vakcinacija?

Taip. Gyvūno augintinio pasas gali būti išduodamas gyvūno augintinio savininkui, jei jo gyvūnas augintinis yra dar nevakcinuotas, tačiau gyvūnas augintinis privalo būti paženklintas poodine mikroschema ar tatuiruote.

17. Ar galima atlikti pase įrašą apie vakcinaciją nuo pasiutligės, kai ji buvo atlikta jau tinkamai ženklintam gyvūnui, bet įrašas apie ženklinimą padarytas į nenustatytos formos vakcinacijos pažymėjimą?
Ar galima atlikti pase įrašą apie vakcinaciją nuo pasiutligės, kai ji buvo atlikta jau tinkamai ženklintam gyvūnui, bet įrašas apie vakcinaciją padarytas į nenustatytos formos vakcinacijos pažymėjimą?
Ar galima atlikti pase įrašą apie vakcinaciją nuo pasiutligės, kai ji buvo atlikta jau tinkamai ženklintam gyvūnui, ir įrašas apie šią vakcinaciją saugomas to pačio paslaugų teikėjo ambulatoriniame žurnale?

Daryti įrašus apie gyvūno augintinio ženklinimą ir vakcinaciją gyvūno augintinio pase kito dokumento pagrindu galima, jeigu šis dokumentas yra:
1. ES, trečiosios šalies ar jos teritorijos kompetentingos institucijos išduotas veterinarijos sertifikatas;
2. sugadintas ir (ar) netinkamas naudoti gyvūno augintinio pasas;
3. gyvūno augintinio pasas, kuriame nėra vietos atitinkamiems įrašams daryti;
4. kitas dokumentas, išduotas to paties įgaliotojo veterinarijos gydytojo ar kito įgaliotojo veterinarijos gydytojo, kuris dokumento išdavimo metu buvo to paties veterinarijos paslaugų teikėjo darbuotojas, ir jame nurodyta išsami informacija apie gyvūno augintinio ženklinimą ir vakcinaciją (apimtimi, atitinkančia pase būtiną nurodyti informaciją).
Įgaliotasis veterinarijos gydytojas turi pasilikti dokumento, kurio pagrindu išdavė gyvūno augintinio pasą, kopiją.
Atkreiptinas dėmesys, kad Gyvūno augintinio pasas gali būti išduodamas tik paženklinto gyvūno augintinio savininkui.
Tuo atveju, kai gyvūno augintinio pasas išduodamas gyvūno augintinio, kuris yra paženklintas poodine mikroschema, savininkui, o savininkas neturi dokumento (-ų), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad gyvūnas augintinis paženklintas, gyvūno augintinio paso III skyriaus 2 punkte nurodoma poodinės mikroschemos raidinio skaitmeninio kodo nuskaitymo data.

18. Kiek laiko turi būti saugomi dokumentai, kurių pagrindu Gyvūno augintinio pase daromi įrašai?

Įgaliotasis veterinarijos gydytojas turi pasilikti dokumento, kurio pagrindu išdavė gyvūno augintinio pasą, kopiją. Įgaliotieji veterinarijos gydytojai, veterinarijos paslaugų teikėjai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. B1-804 patvirtintame Gyvūno augintinio pasų įforminimo tvarkos apraše nurodytus dokumentus turi saugoti ne mažiau kaip 3 metus, o paso blankų apskaitos dokumentus (žurnalai ir kt.) – ne mažiau kaip 10 metų.

19. Ar galima privalomų saugoti dokumentų, kurių pagrindu į pasus buvo atlikti įrašai, kopijas laikyti skanuotas kompiuterinėje laikmenoje?

Įgaliotasis veterinarijos gydytojas turi pasilikti dokumento, kurio pagrindu išdavė pasą, kopiją. Tuo atveju, kai naujas pasas yra išduodamas ankstesnio paso pagrindu, įgaliotasis veterinarijos gydytojas ankstesnio paso lapuose, kuriuose yra informacija apie gyvūno augintinio savininką, gyvūną augintinį ir jo ženklinimą, padaro skylamušiu apvalias skyles (perlenkia lapą pusiau, pažymi skylamušiu lapo vidurinį trečdalį taip, kad jį ištiesus jame būtų 4 skylės) ir pasilieka šių lapų bei paso lapo, kuriame yra padaryti įrašai apie galiojančią pasiutligės vakcinaciją, kopijas. Pasiliekamų dokumentų kopijos gali būti saugomos atspausdintos ar kompiuterinėse laikmenose.

20. Ar galima išduoti Gyvūno augintinio pasą, kartu atliekant arba neatliekant vakcinacijos gyvūnui, kuris prikauso užsienio piliečiui nuolat negyvenančiam Lietuvos Respublikoje?

Reglamente (ES) Nr. 576/2013 gyvūno augintinio savininkas apibrėžiamas, kaip fizinis asmuo, kuris identifikavimo dokumente nurodytas kaip savininkas (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir įrašų patvirtinimas parašu). Reglamentas nenumato, kad fizinis asmuo privalo būti valstybės, kurioje įgaliotasis veterinarijos gydytojas išdavė gyvūno augintinio pasą, pilietis, tačiau gyvūno augintinio pasas gali būti išduodamas tik Europos Sąjungos šalyje [RS1] gyvenančiam gyvūno augintinio savininkui.
--------------------------------------------------------------------------------

[RS1] http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_lt.htm

21. Kas yra komercinis ir nekomercinis gyvūnų judėjimas?

Vežimas komerciniais tikslais - kai gyvūnai augintiniai vežami kitais tikslais, nei nurodyti reglamente (ES) Nr. 576/2013, arba kitais atvejais, nei nurodyti reglamento (ES) Nr. 576/2013 5 straipsnio 4 dalyje, pvz.:
gyvūnas augintinio vežimo tikslas yra pardavimas ar nuosavybės į jį teisės perdavimas, ar
kai vežamų gyvūnų augintinių skaičius yra 6 vnt. ir daugiau ir nėra įvykdytos reglamento (ES) Nr. 576/2013 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos, ar
gyvūnas vežimo metu nelydi jo savininkas arba įgaliotas asmuo ir kt. (Reikalavimai prekybai gyvūnais ES ir jų importui numatyti Tarybos direktyvoje 92/65/EEB )
Vežimas nekomerciniais tikslais apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 576/2013 3 straipsnyje, t. y. bet kuris vežimas, kurio tikslas nėra parduoti gyvūną augintinį arba perduoti nuosavybės į jį teises. Reikalavimai numatyti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais.

22. Ar gyvūno augintinio pasus išduodantis (įgaliotasis) veterinarijos gydytojas, ženklinant gyvūnų augintinių vadas ir išduodant gyvūno augintinio pasus gyvūnų augintinių veisėjams arba gyvūnų globėjų laikomiems gyvūnams, privalo tikrinti jų veterinarinio patvirtinimo dokumentus?

Gyvūno augintinio savininkui išduoti gyvūno augintinio pasą ar jo I-VI ir X skyriuose daryti įrašus gali tik įgaliotieji veterinarijos gydytojai, t. y. galiojančią veterinarijos praktikos licenciją turintys veterinarijos gydytojai, kurie yra įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą Gyvūnų augintinių pasus išduodančių veterinarijos gydytojų sąrašą. Gyvūno augintinio pasus išduodantys veterinarijos gydytojai turi vadovautis Gyvūno augintinio pasų įforminimo tvarkos aprašo nuostatomis ir reikalauti dėl gyvūno augintinio paso išdavimo besikreipiančio gyvūno laikytojo tik apraše numatytų dokumentų, ar konkrečių tiesiogiai susijusių dokumentų apie gyvūno sveikatą, ženklinimą, atliktus laboratorinius tyrimus ir pan., kurių pagrindu daromi įrašai gyvūno augintinio pase. Subjekto veiklos vykdymo teisėtumo dokumentai paprastai nėra tiesiogiai susiję su reikalinga informacija išduodant gyvūno augintinio pasą ar darant jame įrašus.

23. Gyvūno augintinio paso apsauginiai elementai:

a) į paso III skirsnį įrašius reikiamą informaciją puslapis padengiamas skaidriu lipniu laminatu;

b) jeigu viename iš puslapių informacija pateikiama įklijos* pavidalu, ta įklija padengiama skaidriu lipniu laminatu, jeigu įkliją pašalinant ji nesusigadina.
* Nereikia padengti viso puslapio kaip Paso III skyriuje, tačiau tik įkliją ir aplink ją ar visą su lipduku susijusį įrašą puslapyje.
Pastaba, pagal Gyvūno augintinio pasų įforminimo tvarkos aprašo 39 Punktą, Pase padaryti įrašai turi būti aiškūs, be braukymų ar taisymų, padaryti ranka (rašalu ar tušinuku) lietuvių ir anglų kalbomis. Prie pase padarytų įrašų papildomai gali būti įklijuotos įklijos. Jeigu veterinarijos gydytojas, pildydamas pasą, jame padaro klaidą, klaidingas įrašas turi būti perbraukiamas horizontalia linija ir kitoje eilutėje padaromas teisingas įrašas. Veterinarijos gydytojo spaudas turi būti dedamas pase taip, kad neuždengtų padarytų įrašų.

Veterinarijos gydytojai klijuoti įklijas apie atliktą vakcinaciją gali:

• daryti įrašą ranka ir klijuoti įkliją (pageidautina);
• įklijos neklijuoti, bet daryti įrašus ranka;
• klijuoti įkliją ir įrašą padengti skaidriu laminatu.

24. Gyvūno augintinio paso V ir X skyrių pildymo ypatumai, nurodant būtiną informaciją apie įgaliotąjį veterinarijos gydytoją.

Gyvūno augintinio paso V „Vakcinavimas nuo pasiutligės“ ir X „Klinikinis tyrimas“ skyriuose turi būti nurodyta būtina informacija apie Įgaliotąjį veterinarijos gydytoją t. y. nurodoma mažiausiai: Vardas, Pavardė, adresas ir telefonas, bei įgaliotasis veterinarijos gydytojas pasirašo. Ši informacija, nurodytoje vietoje gali būti pateikiama naudojantis antspaudu, svarbu, kad būtina informacija būtų pateikiama visa būtina apimtimi, bei papildomai įgaliotasis veterinarijos gydytojas pasirašytų.

25. Kaip turi būti pildomas Gyvūno augintinio paso V skyrius „Vakcinavimas nuo pasiutligės“?

1) “Vakcinavimo data” (nurodoma įgaliotojo veterinarijos gydytojo gyvūnui augintiniui atliktos vakcinacijos nuo pasiutligės data);
2) “Galioja nuo” (nurodoma data, pilnai praėjus ne mažiau kaip 21 dienai po vakcinavimo dienai (pvz. 1+21=22-a diena), išskyrus kai vakcinos gamintojo informaciniame lapelyje numatomas ilgesnis nei 21 dienos laikotarpis imunitetui susidaryti.
3) “Galioja iki” (nurodoma data t.y. kiek laiko išsilaiko susidaręs imunitetas po pirminės vakcinacijos ta vakcina (pagal vakcinos gamintojo informaciniame lapelyje pateiktą informaciją), skaičiuojant laiką nuo vakcinacijos atlikimo datos.

 

Atnaujinta:
2015-07-20
Atgal