Kompetencijos pažymėjimas asmenims, žudantiems gyvūnus ar dalyvaujantiems jų žudyme

Kompetencijos pažymėjimas asmenims, žudantiems gyvūnus ar dalyvaujantiems jų žudyme

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas

Kompetencijos pažymėjimas asmenims, žudantiems gyvūnus ar dalyvaujantiems jų žudyme

2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas

Asmenys, norintys gauti kompetencijos pažymėjimą, VMVT teritoriniame padalinyje turi išlaikyti kvalifikacijos egzaminą. Asmenys, norintys laikyti kvalifikacijos egzaminą, VMVT teritoriniam padaliniui turi pateikti laisvos formos prašymą leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą, nurodant, kad per trejus metus iki šio prašymo pateikimo datos nėra pažeidę gyvūnų gerovę reglamentuojančių teisės aktų, ir mokymų organizatoriaus išduotą kvalifikacijos kėlimo pažymėjimo kopiją.

VMVT teritorinis padalinys, gavęs nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas juos įvertina ir informuoja pareiškėją apie numatomą kvalifikacijos egzamino datą raštu, kuriame nurodo teisės aktus, pagal kuriuos bus sudaryti kvalifikacijos egzamino klausimai. Kvalifikacijos egzaminas laikomas raštu, atsakant į 50 testo klausimų su 3 atsakymo variantais, iš kurių vienas yra teisingas. Praktinės užduotys gali būti susijusios su gyvūnų apsvaiginimo veiksmingumo stebėsena ir jų mirties patvirtinimu, pagrindine gyvūnų svaiginimo ir (arba) žudymo įrangos technine priežiūra ir valymu.

Asmenys, pageidaujantys laikyti kvalifikacijos egzaminą, atvykdami į egzaminą privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jį pateikti komisijos pirmininkui. Asmenims, nepateikusiems asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, neleidžiama laikyti kvalifikacijos egzamino ir apie tai pažymima protokole. Kvalifikacijos egzaminas pradedamas asmenims praneštu laiku. Kvalifikacijos egzaminas pradedamas ir baigiamas tą pačią dieną.

VMVT teritorinis padalinys kvalifikacijos egzaminą išlaikiusiems asmenims išduoda kompetencijos pažymėjimą.

3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas

Asmenims, skerdyklose žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme, asmenims, žudantiems kailinius gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme, ir asmenims, prižiūrintiems šių asmenų veiklą ir skerdyklų darbuotojams, atsakingiems už gyvūnų gerovę, nurodytiems 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos (OL 2009 L 303, p. 1) 17 straipsnyje būtina turėti VMVT teritorinio padalinio išduotą kompetencijos pažymėjimą.

4. Pateiktinų dokumentų sąrašas

Laisvos formos prašymas leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą, nurodant, kad per trejus metus iki šio prašymo pateikimo datos asmuo nėra pažeidęs gyvūnų gerovę reglamentuojančių teisės aktų, ir mokymų organizatoriaus išduoto kvalifikacijos kėlimo pažymėjimo kopija.

5. Išduodamo dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo terminai

Kompetencijos pažymėjimas  išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

6. Administracinės paslaugos gavėjas Fizinis asmuo

7. Dokumentą išduodanti įstaiga/administracinės paslaugos teikėjas

VMVT teritoriniai padaliniai

8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus patarėjas Giedrius Blekaitis
El. paštas – giedrius.blekaitis@vmvt.lt
Tel. (8 5) 249 1637

9. Išduodamą dokumentą/teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

Kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. B1-1008 "Dėl Kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

10. Mokesčiai

Nėra

11. Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai

Atnaujinta:
2020-07-29
Atgal