Leidimo teikti žirgų darbingumo testavimo paslaugas išdavimas

 

Pagrindinė informacija

Paslaugos gavėjai

Juridiniai asmenys

Viešųjų paslaugų sritis/pogrupis

Leidimas teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas / Leidimas teikti žirgų darbingumo testavimo paslaugas

Gyvenimo atvejis

Norint gauti leidimą / licenciją

Paslaugos tipas

Paslauga teikiama elektroninėmis, ar neelektroninėmis priemonėmis

Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas teikti žirgų darbingumo testavimo paslaugas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norintis gauti leidimą, teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – teritorinė VMVT) pateikia:

1. Laisvos formos paraišką išduoti leidimą.

Paraiškoje nurodoma:

1.1. duomenys apie pareiškėją (įmonės pavadinimas, adresas,  įmonės kodas, banko rekvizitai);

1.2. informacija apie ketinamą teikti veislininkystės paslaugą, nurodant patalpų ketinamai veislininkystės veiklai vykdyti adresas.

2. Kartu su paraiška pateikiama informacija ir dokumentai:

2.1. patalpų, sąlygų ir priemonių sąrašas, pridedant patalpų ir sąlygų grafinį išdėstymą (planą) teritorijoje;

2.2. kvalifikuotų darbuotojų sąrašas, nurodant asmenis, vykdančius vyriausiojo trenerio, trenerio, kalvio ir veterinarijos gydytojo funkcijas;

2.3. vyriausiojo trenerio ir trenerio kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos arba jų užimtas prizines vietas patvirtinančių dokumentų kopijos, kai nėra įgytas žirgų trenerio išsilavinimas;

2.4. vyriausiojo trenerio, trenerio ir arklininko darbo patirtį įrodančių dokumentų kopijos;

2.5. darbo arba paslaugų teikimo sutarties su veterinarijos gydytoju ir kalviu kopija.

3. Pareiškėjo valstybės rinkliavos sumokėjimas patikrinamas, naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis, valstybės ar žinybiniais registrais.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas

Laisvos formos paraiška. Leidimų teikti žirgų darbingumo testavimo paslaugas išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės) III skyriaus nuostatos

Užmokesčio gavėjo duomenys

Užmokesčio gavėjo pavadinimas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmonės kodas:

188659752

Įmokos kodas:

5742

Sąskaitos numeris:

https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai?inheritRedirect=true

 

Paslaugos teikimas

Paslaugos teikimo proceso aprašymas

 

1. Pateikiama laisvos formos paraiška, pridedant būtinus dokumentus ir informaciją.

2. Per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo, išskyrus atvejus, kai paraiška pateikiama tiesiogiai atvykus į teritorinę VMVT, pareiškėjui išsiunčiamas raštiškas patvirtinimas, kad paraiška yra gauta.

3. Jeigu paraiškoje pateikiama neišsami ar ne visa informacija, per 5 darbo dienas nuo tokios paraiškos gavimo pareiškėjui pranešama apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją.

4. Gavus paraišką, įvertinamas jos tinkamumas.

5. Atliekamas pareiškėjo patikrinimas vietoje.

6. Paraiška išnagrinėjama ir leidimas išduodamas arba motyvuotai raštu atsisakoma jį išduoti per 10 darbo dienas, nuo visų leidimui išduoti būtinų dokumentų bei informacijos gavimo dienos.

7. Apie priimtą sprendimą išduoti leidimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu pranešama pareiškėjui. Jeigu pareiškėjo prašymas atmetamas dėl to, kad buvo pateiktas nesilaikant Taisyklėse nustatytos tvarkos, per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo pareiškėjui išsiunčiamas pranešimas apie prašymo atmetimą ir nurodoma atmetimo priežastis.

Paslauga apmokama vietoje

Ne

Paslaugos inicijavimo forma

Leidimų teikti žirgų darbingumo testavimo paslaugas išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės) III skyriaus nuostatos

Paslaugos inicijavimo formos priedas

Laisvos formos paraiška

Paslaugos suteikimo kaina EUR

Paslaugos suteikimo kaina:

28 EUR.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 4.4394 papunktis.

 

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta iki paraiškos išnagrinėjimo pabaigos termino

 

Trukmė:

 

Komentaras:

 

 

 

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP (Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą)

Taip

Yra galimas mokėjimas per eBankus

Taip

Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)

Ne

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

Papildoma informacija

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3D-837 redakcija)

Pastabos

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

 

Leidimas gali būti išduotas fiziniam arba juridiniam asmeniui.

Asmenys, siekiantys gauti leidimą, turi atitikti šiuos reikalavimus t. y. turėti:

1. patalpas, sąlygas ir priemones, būtinas paslaugai teikti:

1.1. arklides su individualiais gardais, patalpas pašarams, pakratams ir inventoriui, mėšlo surinkimo vietą;

1.2. ne mažiau kaip 800 m² ploto ir ne mažiau 20 m pločio dengtą jojimo maniežą;

1.3. ne mažiau kaip 4000 m² ploto ir ne mažiau 50 m pločio jojimo aikštę su kontūrinėmis kliūtimis;

1.4. ne mažiau kaip 4 ha aikštę su natūraliomis ir vandens kliūtimis lauko jojimui;

1.5. ne mažiau kaip 1000 m ilgio ir 12 m pločio gruntinį ar žolės taką kinkiniams;

1.6. žirgų higienos priemones – gremžtukus, šukas, kanopų valymo kabliukus, šampūnus;

1.7. treniravimo priemones – apynasrius, kordus, balnelius;

1.8. jojimo priemones – balnus, kamanas, kojų apsaugas;

1.9. kinkymo priemones – pakinktus, kamanas, apynasrius, karietas, kroso karietas;

1.10. kaustymo priemones;

2. kvalifikuotus darbuotojus:

2.1. vyriausiąjį trenerį, kuris turi žirgų trenerio išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų žirgų trenerio darbo patirtį arba kuris turi ne mažesnę kaip 10 metų žirgų trenerio darbo patirtį ir nacionalinėse žirginio sporto varžybose yra užėmęs ne mažiau kaip 20 prizinių vietų;

2.2. trenerį, kuris turi žirgų trenerio išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų žirgų trenerio darbo patirtį arba kuris turi ne mažesnę kaip 5 metų žirgų trenerio darbo patirtį ir nacionalinėse žirginio sporto varžybose yra užėmęs ne mažiau kaip 10 prizinių vietų;

2.3. arklininką – žirgų prižiūrėtoją, turintį ne mažesnę kaip 3 metų darbo su žirgais patirtį;

2.4. kalvį;

3. prižiūrintį veterinarijos gydytoją.

 

Paslauga yra galutinė.

Raktažodžiai

Veislininkystė, produktyvumas, žirgai, arkliai

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Neelektroninės paslaugos teikimo procesas ir terminai atitinka  elektroninės paslaugos teikimo procesą ir terminus

Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal