Leidimo teikti ūkinių gyvūnų eksterjero vertinimo paslaugas išdavimas

 

Pagrindinė informacija

Paslaugos gavėjai

Visi subjektai

Viešųjų paslaugų sritis/pogrupis

Leidimas teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas / Leidimas teikti ūkinių gyvūnų eksterjero vertinimo paslaugas

Gyvenimo atvejis

Norint gauti leidimą / licenciją

Paslaugos tipas

Paslauga teikiama elektroninėmis, ar neelektroninėmis priemonėmis

Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas teikti ūkinių gyvūnų eksterjero vertinimo paslaugas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norintis gauti leidimą, teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – teritorinė VMVT) pateikia:

1. Laisvos formos paraišką išduoti leidimą.

Paraiškoje nurodoma:

1.1. duomenys apie pareiškėją (vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas, adresas, asmens / įmonės kodas);

1.2. informacija apie ketinamą teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugą (paslaugas).

2. Kartu su paraiška pateikiama informacija ir dokumentai:

2.1. darbuotojų, kurie vertins atitinkamos rūšies ūkinių gyvūnų eksterjerą, sąrašas – kai paraišką teikia juridinis asmuo;

2.2. grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos patvirtinimas apie pareiškėjo (darbuotojų – kai paraišką teikią juridinis asmuo) atliktus eksterjero vertinimus, nurodant vertintų gyvūnų rūšį ir skaičių arba, jeigu pareiškėjas pats eksterjero vertinimų neatliko, tačiau dalyvavo atliekant eksterjero vertinimus su leidimą turinčiu vertintoju, patvirtinimą apie dalyvavimą atliekant eksterjero vertinimus, nurodant vertintojo, su kuriuo dalyvavo atliekant eksterjero vertinimus, vardą, pavardę, vertintų gyvūnų rūšį ir skaičių;

2.3. paslaugos teikimui turimų įrankių sąrašas.

3. Pareiškėjo ar pareiškėjo darbuotojų, kai paraišką teikia juridinis asmuo, išsilavinimui keliamų reikalavimų atitiktis, valstybės rinkliavos sumokėjimas patikrinamas, naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis, valstybės ar žinybiniais registrais.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas

Laisvos formos paraiška. Leidimų teikti ūkinių gyvūnų eksterjero vertinimo paslaugas išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės) III skyriaus nuostatos

Užmokesčio gavėjo duomenys

Užmokesčio gavėjo pavadinimas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmonės kodas:

188659752

Įmokos kodas:

5742

Sąskaitos numeris:

https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai?inheritRedirect=true

 

Paslaugos teikimas

Paslaugos teikimo proceso aprašymas

 

1. Pateikiama laisvos formos paraiška, pridedant būtinus dokumentus ir informaciją.

2. Per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo, išskyrus atvejus, kai paraiška pateikiama tiesiogiai atvykus į teritorinę VMVT, pareiškėjui išsiunčiamas raštiškas patvirtinimas, kad paraiška yra gauta.

3. Jeigu paraiškoje pateikiama neišsami ar ne visa informacija, per 5 darbo dienas nuo tokios paraiškos gavimo pareiškėjui pranešama apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją.

4. Gavus paraišką, įvertinamas jos tinkamumas.

5. Paraiška išnagrinėjama ir leidimas išduodamas arba motyvuotai raštu atsisakoma jį išduoti per 7 darbo dienas, nuo visų leidimui išduoti būtinų dokumentų bei informacijos gavimo dienos.

6. Apie priimtą sprendimą išduoti leidimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu pranešama pareiškėjui.Jeigu pareiškėjo prašymas atmetamas dėl to, kad buvo pateiktas nesilaikant Taisyklėse nustatytos tvarkos, per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo pareiškėjui išsiunčiamas pranešimas apie prašymo atmetimą ir nurodoma atmetimo priežastis.

Paslauga apmokama vietoje

Ne

Paslaugos inicijavimo forma

Leidimų teikti ūkinių gyvūnų eksterjero vertinimo paslaugas išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“, III skyrius

Paslaugos inicijavimo formos priedas

Laisvos formos paraiška

Paslaugos suteikimo kaina EUR

Paslaugos suteikimo kaina:

28 EUR.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 4.4394 papunktis.

 

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta iki paraiškos išnagrinėjimo pabaigos termino

 

Trukmė:

 

Komentaras:

 

 

 

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP (Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą)

Ne

Yra galimas mokėjimas per eBankus

Taip

Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)

Ne

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

Papildoma informacija

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3D-837 redakcija)

Pastabos

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

 

Leidimas gali būti išduotas fiziniam arba juridiniam asmeniui.

Asmenys, siekiantys gauti leidimą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Fizinis asmuo arba juridinio asmens darbuotojai, kurie atliks ūkinių gyvūnų eksterjero vertinimą turi turėti:

1.1. veterinarijos mokslų veterinarijos krypties ar žemės ūkio mokslų gyvulininkystės krypties išsilavinimą;

1.2. žinių ir gebėjimų ketinamai paslaugai teikti, t. y. turi būti dalyvavęs vertinant ne mažiau kaip:

1.2.1. arklių eksterjero vertintojas – 300 vnt. arklių eksterjerą;

1.2.2. pieninių arba mėsinių veislių galvijų vertintojas – 500 vnt. galvijų eksterjerą;

1.2.3. avių eksterjero vertintojas – 250 vnt. avių eksterjerą;

1.2.4. ožkų eksterjero vertintojas – 250 vnt. ožkų eksterjerą;

1.2.5. kiaulių eksterjero vertintojas – 250 vnt. kiaulių eksterjerą;

1.2.6. triušių eksterjero vertintojas – 250 vnt. triušių eksterjerą.

2. asmenys turi turėti įrankius, reikalingus vertinimui atlikti, mobilią kompiuterinę įrangą su veikiančiu interneto ryšiu.

Paslauga yra galutinė.

Raktažodžiai

Veislininkystė, produktyvumas, gyvūnai, eksterjeras

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Neelektroninės paslaugos teikimo procesas ir terminai atitinka  elektroninės paslaugos teikimo procesą ir terminus

Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal