Leidimo teikti pieninių veislių gyvulių produktyvumo tyrimų paslaugas išdavimas

 

Pagrindinė informacija

Paslaugos gavėjai

Visi subjektai

Viešųjų paslaugų sritis/pogrupis

Leidimas teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas

Gyvenimo atvejis

Norint gauti leidimą / licenciją

Paslaugos tipas

Paslauga teikiama elektroninėmis, ar neelektroninėmis priemonėmis

Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas teikti pieninių veislių galvijų, avių  ir (ar) ožkų produktyvumo tyrimų paslaugas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norintis gauti leidimą, teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – teritorinė VMVT) pateikia:

1. Laisvos formos paraišką išduoti leidimą.

Paraiškoje nurodoma:

1.1. duomenys apie pareiškėją (vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas, adresas, asmens / įmonės kodas);

1.2. informacija apie ketinamą teikti veislininkystės paslaugą (paslaugas), nurodant Leidimų teikti pieninių gyvulių produktyvumo tyrimų paslaugas išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės) 5.2.2 papunktyje nurodytų patalpų adresą.

1.3. Informacija, kur bus tiriami pieno mėginiai.

2. Kartu su paraiška pateikiama informacija ir dokumentai:

2.1. darbuotojų, kurie vykdys pieninių gyvulių produktyvumo tyrimus (gyvulių produktyvumo tyrimų asistentų), sąrašas – kai paraišką teikia juridinis asmuo;

2.2. sutarties dėl pieno bandinių ištyrimo su akredituota pieno tyrimų laboratorija kopija – jeigu neturi savo akredituotos pieno tyrimų laboratorijos;

2.3. paslaugai teikti turimų patalpų (įrenginių), įrangos, pieno matavimo priemonių, nurodant gamintoją, modelį, kiekį, atitiktį Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (ICAR) reikalavimams, sąrašas;

2.4. pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo (jeigu bus naudojamos svarstyklės – metrologinės patikros) liudijimų kopijos.

3. Pareiškėjo valstybės rinkliavos sumokėjimas patikrinamas, naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis, valstybės ar žinybiniais registrais.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas

Laisvos formos paraiška. Leidimų teikti pieninių gyvulių produktyvumo tyrimų paslaugas išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės) III skyriaus nuostatos

Užmokesčio gavėjo duomenys

Užmokesčio gavėjo pavadinimas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmonės kodas:

188659752

Įmokos kodas:

5742

Sąskaitos numeris:

https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai?inheritRedirect=true

 

Paslaugos teikimas

Paslaugos teikimo proceso aprašymas

 

1. Pateikiama paraiška, pridedant būtinus dokumentus ir informaciją.

2. Per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo, išskyrus atvejus, kai paraiška pateikiama tiesiogiai atvykus į teritorinę VMVT, pareiškėjui išsiunčiamas raštiškas patvirtinimas, kad paraiška yra gauta,

3. Jeigu paraiškoje pateikiama neišsami ar ne visa informacija, per 5 darbo dienas nuo tokios paraiškos gavimo pareiškėjui pranešama apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją.

4. Atliekama pareiškėjo patikra vietoje.

5. Paraiška išnagrinėjama ir leidimas išduodamas arba motyvuotai raštu atsisakoma jį išduoti per 10 darbo dienų nuo visų leidimui išduoti būtinų dokumentų bei informacijos gavimo dienos.

6. Jeigu pareiškėjo prašymas atmetamas dėl to, kad buvo pateiktas nesilaikant Taisyklėse nustatytos tvarkos, per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo pareiškėjui išsiunčiamas pranešimas apie prašymo atmetimą ir nurodoma atmetimo priežastis.

7. Apie priimtą sprendimą išduoti leidimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu pranešama pareiškėjui.

Paslauga apmokama vietoje

Ne

Paslaugos inicijavimo forma

Leidimų teikti pieninių gyvulių produktyvumo tyrimų paslaugas išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“, III skyrius

Paslaugos inicijavimo formos priedas

Laisvos formos paraiška

Paslaugos suteikimo kaina EUR

Paslaugos suteikimo kaina:

28 EUR.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 4.4394 papunktis.

 

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta iki paraiškos išnagrinėjimo pabaigos termino

 

Trukmė:

 

Komentaras:

 

 

 

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP (Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą)

Taip

Yra galimas mokėjimas per eBankus

Taip

Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)

Ne

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

Papildoma informacija

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3D-837 redakcija)

Pastabos

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

 

Leidimas gali būti išduotas fiziniam arba juridiniam asmeniui.

Asmenys, siekiantys gauti leidimą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. fizinis asmuo arba juridinio asmens darbuotojai, kurie vykdys pieninių veislių galvijų produktyvumo tyrimus, turi turėti tinkamą kvalifikaciją – turėti žinių ir gebėjimų teikti pieninių veislių galvijų produktyvumo tyrimų paslaugas, t. y. Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka turi būti baigę pirminio mokymo kursus pieninių gyvulių produktyvumo tyrimų vykdymo tematika ir turėti tai patvirtinantį kvalifikacijos pažymėjimą. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, iki Taisyklių įsigaliojimo dienos teikusiems pieninių gyvulių produktyvumo tyrimų paslaugą;

2. asmenys turi turėti:

2.1. akredituotą pieno tyrimų laboratoriją arba turi būti sudarę sutartį su tokia laboratorija dėl pieno mėginių ištyrimo;

2.2. nuo išorinio poveikio, kenkėjų ar kitų gyvūnų apsaugotas, vėdinamas bandinių laikymo patalpas, atitinkančias bandinių laikymo sąlygas pagal ICAR rekomendacijas iki jų išvežimo į laboratoriją, arba šaldymo įrenginį (pvz., šaldytuvą);

2.3. įrangą – nešiojamąjį ar stacionarų kompiuterį, priemones pienui maišyti ir mėginiui paimti;

2.4. Kontroliuojamų pieninių gyvulių primelžto pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 3D-445 „Dėl Kontroliuojamų pieninių gyvulių primelžto pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių kalibruotas pieno kiekio matavimo priemones (matuoklius), kurios atitinka Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (toliau – ICAR) reikalavimus ir kurių markės ir modeliai įrašyti į ICAR matavimo priemonių registrą.

 

Paslauga yra galutinė.

Raktažodžiai

Veislininkystė, produktyvumas, gyvūnai, galvijai, avys, ožkos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Neelektroninės paslaugos teikimo procesas ir terminai atitinka  elektroninės paslaugos teikimo procesą ir terminus

Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal