Leidimo teikti mėsinių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimų paslaugas išdavimas

 

Pagrindinė informacija

Paslaugos gavėjai

Visi subjektai

Viešųjų paslaugų sritis/pogrupis

Leidimas teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas

Gyvenimo atvejis

Norint gauti leidimą / licenciją

Paslaugos tipas

Paslauga teikiama elektroninėmis, ar neelektroninėmis priemonėmis

Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas teikti mėsinių veislių galvijų, avių, ožkų ir (ar) kiaulių produktyvumo tyrimų paslaugas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norintis gauti leidimą, teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – teritorinė VMVT) pateikia:

1. Laisvos formos paraišką išduoti leidimą.

Paraiškoje nurodoma:

1.1. duomenys apie pareiškėją (vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas, adresas, asmens / įmonės kodas);

1.2. informacija apie ketinamą teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugą (paslaugas).

2. Kartu su paraiška pateikiama informacija ir dokumentai:

2.1. dėl mėsinių veislių galvijų, avių ir (ar) ožkų produktyvumo tyrimų, atliekant privalomą svėrimą, leidimų:

2.1.1. darbuotojų, kurie atliks gyvūnų svėrimus, sąrašas – kai paraišką teikia juridinis asmuo;

2.1.2. kvalifikacijos pažymėjimo, patvirtinančio asmens arba juridinio asmens darbuotojų, kurie atliks paslaugą, pirminio mokymo kursų baigimą, kopija (kopijos);

2.1.3. paslaugai teikti turimų įrankių sąrašas, pridedant stacionarių arba mobilių svarstyklių kalibravimo liudijimo kopiją;

2.2. dėl mėsinių veislių galvijų ir (ar) kiaulių produktyvumo tyrimų, atliekant raumenų išsivystymo ir riebalų išsidėstymo ar kiaulių prieauglio raumeningumo nustatymą, leidimų:

2.2.1. darbuotojų, kurie atliks mėsinių veislių galvijų raumenų išsivystymo ir riebalų išsidėstymo ar kiaulių prieauglio raumeningumo nustatymą, sąrašas – kai paraišką teikia juridinis asmuo;

2.2.2. kvalifikacijos pažymėjimo, patvirtinančio asmens arba juridinio asmens darbuotojų, kurie atliks paslaugą, pirminio mokymo kursų baigimą, kopija (kopijos);

2.2.3. paslaugai teikti turimų įrankių sąrašas;

2.3. dėl mėsinių veislių galvijų produktyvumo tyrimų, atliekant penėjimosi ir mėsinių savybių nustatymą pagal palikuonis, ir (ar) mėsinių veislių galvijų, avių ir (ar) kiaulių produktyvumo tyrimų, atliekant penėjimosi ir (ar) mėsinių savybių nustatymą, leidimų:

2.3.1. darbuotojų, kurie atliks penėjimosi ir (arba) mėsinių savybių nustatymą, sąrašas – kai paraišką teikia juridinis asmuo;

2.3.2. kvalifikacijos pažymėjimo, patvirtinančio asmens arba juridinio asmens darbuotojų, kurie atliks paslaugą, pirminio mokymo kursų baigimą, kopija (kopijos);

2.3.4. paslaugai teikti turimų patalpų, priemonių ir įrankių sąrašas, pridedant stacionarių arba mobilių svarstyklių kalibravimo liudijimą;

2.3.5. sutarties su skerdykla dėl tiriamų gyvūnų skerdimo ir skerdenų vertinimo, kai pareiškėjas neturi skerdyklos, kopijos. Šis reikalavimas netaikomas dėl mėsinių veislių galvijų produktyvumo tyrimų, atliekant individualių penėjimosi savybių nustatymą, leidimo.

3. Pareiškėjo valstybės rinkliavos sumokėjimas, skerdyklos atitiktis veterinariniams reikalavimams patikrinama, naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas

Laisvos formos paraiška. Leidimų teikti mėsinių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimų paslaugas išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės) III skyriaus nuostatos

Užmokesčio gavėjo duomenys

Užmokesčio gavėjo pavadinimas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmonės kodas:

188659752

Įmokos kodas:

5742

Sąskaitos numeris:

https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai?inheritRedirect=true

Paslaugos teikimas

Paslaugos teikimo proceso aprašymas

 

1. Pateikiama laisvos formos paraiška, pridedant būtinus dokumentus ir informaciją.

2. Per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo, išskyrus atvejus, kai paraiška pateikiama tiesiogiai atvykus į teritorinę VMVT, pareiškėjui išsiunčiamas raštiškas patvirtinimas, kad paraiška yra gauta.

3. Jeigu paraiškoje pateikiama neišsami ar ne visa informacija, per 5 darbo dienas nuo tokios paraiškos gavimo pareiškėjui pranešama apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją.

4. Paraiška išnagrinėjama ir leidimas išduodamas arba motyvuotai raštu atsisakoma jį išduoti per 7 darbo dienas, kai atliekamas patikrinimas vietoje – 10 darbo dienų, nuo visų leidimui išduoti būtinų dokumentų bei informacijos gavimo dienos.

5. Gavus paraišką, įvertinamas jos tinkamumas.

6. Jei būtina, atliekamas pareiškėjo patikrinimas vietoje.

7. Priėmus sprendimą išduoti leidimą, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu pranešama pareiškėjui. Jeigu pareiškėjo prašymas atmetamas dėl to, kad buvo pateiktas nesilaikant Taisyklėse nustatytos tvarkos, per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo pareiškėjui išsiunčiamas pranešimas apie prašymo atmetimą ir nurodoma atmetimo priežastis.

Paslauga apmokama vietoje

Ne

Paslaugos inicijavimo forma

Leidimų teikti mėsinių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimų paslaugas išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“, III skyrius

Paslaugos inicijavimo formos priedas

Laisvos formos paraiška

Paslaugos suteikimo kaina EUR

Paslaugos suteikimo kaina:

28 EUR.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 4.4394 papunktis.

 

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta iki paraiškos išnagrinėjimo pabaigos termino

 

Trukmė:

 

Komentaras:

 

 

 

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP (Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą)

Ne

Yra galimas mokėjimas per eBankus

Taip

Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)

Ne

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

Papildoma informacija

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3D-837 redakcija)

Pastabos

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

Leidimas gali būti išduotas fiziniam arba juridiniam asmeniui.
Asmenys, siekiantys gauti leidimą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. fizinis asmuo arba juridinio asmens darbuotojai, kurie vykdys mėsinių veislių galvijų, avių, ožkų ir (ar) kiaulių produktyvumo tyrimus, turi turėti tinkamą kvalifikaciją – turėti žinių ir gebėjimų teikti atitinkamos rūšies mėsinių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimų paslaugas, t. y. Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka turi būti baigę pirminio mokymo kursus atitinkamos gyvūnų rūšies  produktyvumo tyrimų vykdymo temomis ir turėti tai patvirtinantį kvalifikacijos pažymėjimą. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, iki šių taisyklių įsigaliojimo dienos teikusiems mėsinių galvijų produktyvumo tyrimų paslaugą;

2. asmenys turi turėti:

2.1. ketinantys teikti privalomo svėrimo paslaugą – akredituotos įstaigos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių kalibruotas stacionarias arba mobilias nuo aplinkos poveikio apsaugotas svarstykles, kurios pritaikytos sverti atitinkamos rūšies gyvus gyvūnus;

2.2. ketinantys teikti mėsinių galvijų raumenų išsivystymo ir riebalų išsidėstymo arba kiaulių prieauglio raumeningumo nustatymo paslaugą – ultragarsinio matavimo prietaisą;

2.3. ketinantys teikti mėsinių galvijų, avių ir (ar) kiaulių penėjimosi ir  (ar) mėsinių savybių nustatymo paslaugą:

2.3.1. patalpas tiriamiems gyvūnams laikyti;

2.3.2. akredituotos įstaigos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių kalibruotas stacionarias arba mobilias nuo aplinkos poveikio apsaugotas svarstykles, kurios pritaikytos sverti atitinkamos rūšies gyvus gyvūnus;

2.3.3. priemones, kuriomis būtų užtikrinama tiksli išduoto ir suėsto pašaro apskaita;

2.3.4. skerdyklą, turinčią veterinarinį patvirtinimą ir teisę klasifikuoti skerdenas, arba sutartį su tokia skerdykla dėl tiriamų gyvūnų skerdimo ir skerdenų vertinimo. Šis reikalavimas netaikomas teikiant individualių buliukų penėjimosi savybių nustatymo paslaugą.

 

Paslauga yra galutinė.

Raktažodžiai

Veislininkystė, produktyvumas, gyvūnai

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Neelektroninės paslaugos teikimo procesas ir terminai atitinka  elektroninės paslaugos teikimo procesą ir terminus

Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal