Leidimų teikti ūkinių gyvūnų spermos, embrionų, kiaušialąsčių ėmimo, spermos laikymo ir tiekimo rinkai, embrionų gamybos, kiaušialąsčių persodinimo, embrionų, kiaušialąsčių saugojimo ir (ar) ūkinių gyvūnų kergimo paslaugas išdavimas

 

Pagrindinė informacija

Paslaugos gavėjai

Visi subjektai

Viešųjų paslaugų sritis/pogrupis

Leidimas teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas

Gyvenimo atvejis

Norint gauti leidimą / licenciją

Paslaugos tipas

Paslauga teikiama elektroninėmis, ar neelektroninėmis priemonėmis

Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas teikti  ūkinių gyvūnų spermos, embrionų, kiaušialąsčių ėmimo, spermos laikymo ir tiekimo rinkai, embrionų gamybos, kiaušialąsčių persodinimo, embrionų, kiaušialąsčių saugojimo ir (ar) ūkinių gyvūnų kergimo paslaugas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norintis gauti leidimą, teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – teritorinė VMVT) pateikia:

1. Laisvos formos paraišką išduoti leidimą.

Paraiškoje nurodoma:

1.1. duomenys apie pareiškėją (vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas, adresas, asmens / įmonės kodas);
1.2. informacija apie ketinamą teikti veislininkystės paslaugą (paslaugas), nurodant patalpų ketinamai veislininkystės paslaugai teikti, adresą.

2. Kartu su paraiška pateikiama informacija ir dokumentai:

2.1. darbuotojų, kurie ims ūkinių gyvūnų spermą, ims, gamins,  persodins embrionus, ims kiaušialąstes ir (ar) dalyvaus teikiant ūkinių gyvūnų kergimo paslaugas, sąrašas – kai paraišką teikia juridinis asmuo;

2.2. pirminio mokymų kursų baigimą patvirtinančio kvalifikacijos pažymėjimo kopija (taikoma, norint gauti leidimą teikti embrionų ir (ar) kiaušialąsčių ėmimo, embrionų gamybos ir ( ar) persodinimo paslaugoms teikti);

2.3. laboratorinės įrangos, įrankių, įrenginių, priemonių, reikalingų embrionų ėmimui, gamybai, saugojimui, persodinimui ar kiaušialąsčių ėmimui ir saugojimui, spermai, embrionams ar kiaušialąstėms laikyti sąrašas;

3. Pareiškėjo ar pareiškėjo darbuotojų, kai paraišką teikia juridinis asmuo, išsilavinimui keliamų reikalavimų atitiktis, valstybės rinkliavos sumokėjimas, patalpų atitiktis veterinariniams reikalavimams patikrinama, naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas

Laisvos formos paraiška. Leidimų teikti ūkinių gyvūnų spermos, embrionų, kiaušialąsčių ėmimo, spermos laikymo ir teikimo rinkai, embrionų gamybos, kiaušialąsčių persodinimo, embrionų, kiaušialąsčių saugojimo, ūkinių gyvūnų kergimo paslaugas išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės) III skyriaus nuostatos

Užmokesčio gavėjo duomenys

Užmokesčio gavėjo pavadinimas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmonės kodas:

188659752

Įmokos kodas:

5742

Sąskaitos numeris:

https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai?inheritRedirect=true

 

Paslaugos teikimas

Paslaugos teikimo proceso aprašymas

 

1. Pateikiami būtini dokumentai ir informacija.

2. Per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo, išskyrus atvejus, kai paraiška pateikiama tiesiogiai atvykus į teritorinę VMVT, pareiškėjui išsiunčiamas raštiškas patvirtinimas, kad paraiška yra gauta.

3. Jeigu paraiškoje pateikiama neišsami ar ne visa informacija, 5 darbo dienas nuo tokios paraiškos gavimo pareiškėjui pranešama apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją.

4. Paraiška išnagrinėjama ir leidimas išduodamas arba motyvuotai raštu atsisakoma jį išduoti per 7 darbo dienas, kai atliekamas patikrinimas vietoje – per 10 darbo dienų, nuo visų leidimui išduoti būtinų dokumentų bei informacijos gavimo dienos.

5. Jei yra būtina, atliekama pareiškėjo patikra vietoje.

6. Apie priimtą sprendimą išduoti leidimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu pranešama pareiškėjui. Priėmus sprendimo neišduoti leidimo, per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo pareiškėjui išsiunčiamas pranešimas apie prašymo atmetimą ir nurodoma atmetimo priežastis.

Paslauga apmokama vietoje

Ne

Paslaugos inicijavimo forma

Leidimų teikti ūkinių gyvūnų spermos, embrionų, kiaušialąsčių ėmimo, spermos laikymo ir teikimo rinkai, embrionų gamybos, kiaušialąsčių persodinimo, embrionų, kiaušialąsčių saugojimo, ūkinių gyvūnų kergimo paslaugas išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“, III skyrius

Paslaugos inicijavimo formos priedas

Laisvos formos paraiška

Paslaugos suteikimo kaina EUR

Paslaugos suteikimo kaina:

28 EUR.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 4.4394 papunktis.

 

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta iki paraiškos išnagrinėjimo pabaigos termino

 

Trukmė:

 

Komentaras:

 

 

 

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP (Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą)

Ne

Yra galimas mokėjimas per eBankus

Taip

Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)

Ne

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

Papildoma informacija

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3D-837 redakcija)

Pastabos

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

 

Leidimas gali būti išduotas fiziniam arba juridiniam asmeniui.

1. Asmenys, siekiantys gauti leidimą ūkinių gyvūnų spermos ėmimo paslaugą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. turėti biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos ar žemės ūkio mokslų (gyvulininkystės technologijos) krypties ar jam prilygstantį išsilavinimą;

1.2. juridinis asmuo turi turėti sėklinimo paslaugą teiksiantį (-ius) darbuotoją (-us), kurio (-ių) kvalifikacija atitiktų Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytus fizinio asmens kvalifikacijai keliamus reikalavimus;

1.3. turėti patalpas, atitinkančias Tarnybos nustatytus veterinarijos reikalavimus, įrankius, įrenginius spermai imti, kaupti, fasuoti ir laikyti, laboratorinę įrangą spermos kokybei įvertinti.

2. Asmenys, siekiantys gauti leidimą teikti embrionų ėmimo, gamybos ir (ar) persodinimo ir (ar) kiaušialąsčių ėmimo paslaugas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

2.1. fizinis asmuo turi turėti veterinarijos mokslų veterinarijos krypties ar žemės ūkio mokslų gyvulininkystės krypties išsilavinimą;

2.2. fizinis asmuo turi turėti žinių ir gebėjimų atlikti ūkinių gyvūnų embrionų ėmimo, gamybos, persodinimo ar kiaušialąsčių ėmimo procedūras, t. y. Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka turi būti baigęs pirminio mokymo kursus gyvūnų reprodukcijos, embrionų ėmimo, gamybos, persodinimo ar kiaušialąsčių ėmimo temomis ir turėti tai patvirtinantį kvalifikacijos pažymėjimą, išskyrus mokslininkus, dirbančius mokslo ir studijų institucijose embrionų persodinimo srityje;

2.3. juridinis asmuo turi turėti darbuotoją (-us), kurio (-ių) kvalifikacija atitiktų Taisyklių 7.1–7.2 papunkčiuose nurodytus fizinio asmens kvalifikacijai keliamus reikalavimus;

2.4. asmenys turi turėti patalpas, atitinkančias Tarnybos nustatytus veterinarijos reikalavimus, laboratorinę įrangą, įrankius, įrenginius, priemones, reikalingus embrionų ėmimui, gamybai, saugojimui, persodinimui ar kiaušialąsčių ėmimui ir saugojimui.

3. Asmenys, siekiantys gauti leidimą teikti ūkinių gyvūnų spermos, laikymo ir teikimo rinkai, embrionų ir (ar) kiaušialąsčių saugojimo paslaugas, turi turėti patalpas, atitinkančias Tarnybos nustatytus veterinarijos reikalavimus, įrangą ir priemones spermai, embrionams ar kiaušialąstėms laikyti.

4. Asmenys, siekiantys gauti leidimą teikti ūkinių gyvūnų kergimo paslaugą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. fizinis asmuo turi turėti veterinarijos mokslų veterinarijos krypties ar žemės ūkio mokslų gyvulininkystės krypties išsilavinimą;

4.2. juridinis asmuo turi turėti darbuotoją (-us), kurio (-ių) kvalifikacija atitiktų Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytus fizinio asmens kvalifikacijai keliamus reikalavimus;

4.3. turėti patalpas, atitinkančias Tarnybos nustatytus veterinarijos reikalavimus.

 

Paslauga yra galutinė.

Raktažodžiai

Veislininkystė, sėklinimas, gyvūnai

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Neelektroninės paslaugos teikimo procesas ir terminai atitinka  elektroninės paslaugos teikimo procesą ir terminus

Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal