Asmenų konsultavimas ir informavimas VMVT

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas  
2. Administracinės paslaugos pavadinimas Asmenų konsultavimas ir informavimas Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje. Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims VMVT veiklos sričiai priskirtais klausimais.
3. Paslaugos tipas Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, atvykęs į VMVT, taip pat paštu, nemokamu telefono numeriu 8 800 40 403, elektroniniu būdu gali prašyti pateikti informaciją apie VMVT vykdomas funkcijas ir teikiamas administracines paslaugas. Pagal kompetenciją informaciją teikia ir konsultuoja teritorinių VMVT atsakingieji pareigūnai (teritorinių VMVT kontaktiniai duomenys nurodyti internetinėje svetainėje http://www.vmvt.lt skiltyje „Kontaktai“).
Asmenims Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (toliau – VMVT) teikiamos šios konsultacijos:
1) patvirtinta rašytinė konsultacija (VMVT direktoriaus ar jo įgalioto asmens pasirašytas atsakymas į asmens paklausime pateiktą (-us) klausimą (-us)). Asmenų prašymai suteikti patvirtintą rašytinę konsultaciją gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į VMVT, atsiuntus paštu, per pasiuntinį arba faksimiliniu ryšiu), elektroniniu būdu VMVT elektroninio pašto adresu klausimai@vmvt.lt. Asmens prašymas, pateiktas elektroniniu būdu VMVT elektroninio pašto adresu klausimai@vmvt.lt, prilyginamas prašymui raštu. Patvirtintos rašytinės konsultacijos raštas pateikiamas asmeniui tokiu būdu, kokiu gautas paklausimas, jei asmuo nepageidavo kitaip. Elektroniniu paštu siunčiamas rašto nuskenuotas variantas
2) rašytinė konsultacija (VMVT valstybės tarnautojų parengtas ir elektroniniu paštu išsiųstas atsakymas į asmens paklausime pateiktą (-us) klausimą (-us)). Asmenų prašymai suteikti konsultaciją taip pat gali būti pateikiami elektroninio pašto adresu klausimai@vmvt.lt. Į šiuo būdu pateiktą paklausimą VMVT direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu teikiama rašytinė konsultacija. Rašytinės konsultacijos teikiamos asmens nurodytu elektroniniu paštu;
3) konsultacija žodžiu (VMVT valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, atsakymas žodžiu į asmens klausimą (-us)). Asmenys žodžiu konsultuojami:
a) VMVT interneto svetainėje viešai paskelbtu nemokamu telefono numeriu 8 800 40 403; pagal kompetenciją konsultuoja VMVT teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų (toliau – teritorinės VMVT) atsakingieji pareigūnai (teritorinių VMVT kontaktiniai duomenys nurodyti internetinėje svetainėje http://www.vmvt.lt skiltyje „Kontaktai“)
b) iš anksto susitarus dėl konsultacijos su VMVT darbuotoju ir atvykus į VMVT (dėl nenumatytų aplinkybių pasikeitus priėmimo laikui ar vietai, VMVT darbuotojas privalo apie tai įspėti asmenį iš anksto);
c) VMVT specialistams atliekant planinį ir neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą; taip pat ūkio subjektui paprašius patikrinti jo veiklą konsultavimo tikslais;
4) konsultacija internetinėje svetainėje užpildžius pateiktą formą (http://vmvt.lt/anketos/pastaba-pasiulymas-klausimas);
5) konsultacija seminaro metu (VMVT pasikeitus teisės aktams ar pagal iš ūkio subjektų gautus prašymus rengia konsultacinius seminarus, kitų valstybės institucijų ar ūkio subjektų kvietimu dalyvauja jų organizuojamuose seminaruose (pasitarimuose) ir teikia konsultacijas VMVT kompetencijos klausimais);
6) konsultacija socialiniame tinkle „Facebook“( atsakymas į asmens klausimą, pateiktą socialiniame tinkle „Facebook“ (https://www.facebook.com/Valstybin%C4%97-maisto-ir-veterinarijos-tarnyba...), parengtas atsakymas siunčiamas per socialinio tinklo "Facebook" paskyrą).
VMVT atsakingas pareigūnas, priimantis paklausimus nemokamu telefono numeriu 8 800 404 03, juos išklauso ir bendrais klausimais
konsultuoja pagal iš anksto parengtas rekomendacijas ir / arba vadovaujantis VMVT internetinėje svetainėje pateikta informacija (jei pagal užklausą tokia informacija yra patalpinta VMVT internetinėje svetainėje). Jei atsakymui į klausimą reikia specialių žinių – sujungiama su VMVT atsakingu pareigūnu, kuruojančiu VMVT veiklos sritį pagal užduoto klausimo pobūdį.
Jeigu asmuo paskambina nemokamu telefono numeriu švenčių ir poilsio dienomis ir darbo dienomis pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 8 val. ir penktadieniais nuo 15 val. 45 min. iki 8 val., paklausimas dėl konsultacijos yra įrašomas įsijungus autoatsakikliui. Sekančią darbo dieną VMVT atsakingas pareigūnas, išklausęs paklausimą, paskambina paklausėjui ir (bendrais klausimais) pakonsultuoja. Jeigu atsakymui į klausimą reikia specialių žinių, įrašytą paklausimą el. paštu persiunčia VMVT atsakingam pareigūnui, kuruojančiam VMVT veiklos sritį pagal užduoto klausimo pobūdį atsakymo į paklausimą parengimui.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/sAhLCjWFUm);

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. B1-774 ,,Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. B1-790 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir jai pavaldžiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.462441

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas (laisva forma). Prašymas turi būti parašytas valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu), parašytas įskaitomai. Raštu teikiami asmenų klausimai turi būti asmens pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.
Teikiant klausimą VMVT internetinėje svetainėje (http://vmvt.lt/anketos/pastaba-pasiulymas-klausimas) užpildžius pateiktą elektroninę formą, arba elektroninio pašto adresu klausimai@vmvt.lt.
Norint konsultacijos žodžiu, reikia:
- paskambinti VMVT interneto svetainėje viešai paskelbtu nemokamu telefono numeriu 8 800 40 403 arba pasirinkus asmens pageidaujamos teritorinės VMVT kontaktinį telefono numerį (teritorinių VMVT kontaktiniai duomenys nurodyti internetinėje svetainėje http://www.vmvt.lt skiltyje „Kontaktai“,  
- atvykti į VMVT ar teritorinę VMVT iš anksto susitarus dėl konsultacijos su VMVT darbuotoju.
VMVT specialistai teikia konsultacijas atlikdami ūkio subjekto planinį ir neplaninį veiklos patikrinimą, taip pat ūkio subjektui paprašius patikrinti jo veiklą konsultavimo tikslais;
Ūkio subjektai ar valstybės institucijos, norinčios gauti konsultaciją seminaro metu, turi kreiptis į VMVT raštu, pateikdami savo rekvizitus, konsultavimo temą, planuojamo seminaro datą.
Norint konsultuotis socialiniame tinkle „Facebook“ reikia turėti „Facebook“ paskyrą ir pateikti klausimą.

7. Administracinės paslaugos teikėjas

VMVT (http://vmvt.lt/kontaktai).

Konsultacijos ir informacija teikiama:

- nemokamu telefono numeriu 8 800 40 403;

- elektroniniu paštu (klausimai@vmvt.lt)

- internetinėje svetainėje užpildžius pateiktą elektroninę formą (http://vmvt.lt/anketos/pastaba-pasiulymas-klausimas)

- iš anksto susitarus ir atvykus (Siesikų g. 19, Siesikų g. 15D, LT 07170 Vilnius).

Teritorinėse VMVT atsakingieji pareigūnai konsultuoja ir informuoja telefonu, elektroniniu paštu, raštu, atvykus į teritorinę VMVT. Teritorinių VMVT kontaktiniai duomenys nurodyti internetinėje svetainėje http://www.vmvt.lt skiltyje „Kontaktai“.

8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Žodžiu: iš karto arba, kai į užduotą klausimą VMVT atsakingasis pareigūnas negali atsakyti iš karto, asmuo informuojamas, kad asmens nurodytu būdu su juo bus susisiekta kaip galima greičiau, laikantis terminų, nustatytų Viešojo administravimo įstatyme.

Raštu: per 20 darbo dienų nuo klausimo gavimo VMVT dienos. 

9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
10. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą VMVT internetinėje svetainėje vartotojui suteikiama galimybė rasti rekomenduojamą elektroninę formą.

 

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant šią administracinę paslaugą, sekos schema

Atnaujinta:
2020-04-10
Atgal