Informacijos apie saugomus dokumentus teikimas ir šių dokumentų kopijų išdavimas

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas  
2. Administracinės paslaugos versija 1 versija
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Informacijos apie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnybos) ir  panaikintų ar reorganizuotų pavaldžių įstaigų dokumentus, saugomus Tarnybos archyve teikimas ir šių dokumentų kopijų išdavimas
4. Paslaugos gavėjai Fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau - Asmenys)
5. Viešųjų paslaugų sritis/pogrupis Kitos paslaugos
6. Paslaugos tipas Elektroninė paslauga; neelektroninė paslauga
7. Paslaugos teikimo rezultatai Atsakymas įforminamas Tarnybos patvirtintos formos rašto blanke
8. Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas Nėra aprašymo
9. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo tiesiogiai, paštu, elektroniniu būdu gali prašyti pateikti informaciją apie Tarnyboje saugomus dokumentus arba kreiptis dėl jų kopijų išdavimo.

Į Asmenų prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei Asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu.

10. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/sAhLCjWFUm

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, kitose įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. B1-790 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir jai pavaldžiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51BA111ADF83/lOYoURzhLs

11. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas
12. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Nėra aprašymo
13. Administracinės paslaugos teikėjas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius

el. (8 5) 240 4361, faks. (8 5) 240 4362, el. paštas info@vmvt.lt

Adresas internete: http://vmvt.lt/

14. Administracinės paslaugos vadovas Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 2491611
15. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Asmenų prašymai išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų gavimo Tarnyboje dienos
16. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
17. Paslauga apmokama vietoje Paslauga teikiama neatlygintinai
18. Yra galimas mokėjimas per eBankus Paslauga teikiama neatlygintinai
19. Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą) Paslauga teikiama neatlygintinai
20. Prisijungimo būdas Nėra aprašymo
21. Elektronizavimo lygis  -
22.

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip
23. Nuoroda į el. paslaugą Nėra aprašymo
24. Paslaugos inicijavimo formos priedas Prašymo formos nėra
25. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas rašomas laisva forma.

Prašymas turi būti Asmens pasirašytas, nurodytas jo vardas, pavardė gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis telefono numeris (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).

Pateikiamas įstaigos, apie kurios saugomus archyvinius dokumentus norima gauti informaciją, pavadinimas / asmens pareigos ir darbo laikotarpis ( priėmimo ir atleidimo iš darbo datos)

26. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Prašymą Asmuo gali pateikti elektroniniu paštu, per e-pristatymo sistemą
27. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Paslauga galutinė
28. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą:

registras  – B6;

bylos indeksas Nr. – 1.9. (juridiniams asmenims)

bylos indeksas Nr. – 4.16. (fiziniams asmenims)

29. Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Prašymą Asmuo gali pateikti per atstumą (elektroniniu paštu, paštu) arba tiesiogiai kreipdamasis į Tarnybą.

30. Raktiniai žodžiai dokumentas, dokumento kopija

 

Informacijos apie saugomus dokumentus teikimo ir šių dokumentų kopijų išdavimo schema

Atnaujinta:
2020-04-10
Atgal